Všeobecné informace

Studium ve specializovaných kurzech pořádaných JURIDIKEM je určeno především pro absolventy právnických fakult, ale i ostatních vysokých škol. Možné je přijmout ke studiu i absolventy středních škol. U jednotlivých kurzů je uvedeno, pro jakou cílovou skupinu účastníků je kurz určen.

Přijetí do kurzu není podmíněno zkouškou ani žádným jiným ověřením znalostí posluchačů. Závaznou přihlášku lze podat elektronicky, poštou nebo osobně. Přihlášky je nutno zaslat co nejdříve, vzhledem k omezenému počtu míst. 

Kurz bude zahájen, pokud se přihlásí alespoň 15 účastníků. V odůvodněných případech může proděkanka rozhodnout o konání kurzu i při menším počtu účastníků. K omezení počtu zájemců může dojít pouze v důsledku prostorového limitu v daném kurzu. V takovém případě rozhoduje pořadí podaných přihlášek.
 
Cena kurzu uvedená v nabídce za jednoho účastníka je stanovena dohodou podle zákona 526/90 Sb., o cenách.Cena kurzu se hradí předem složenkou nebo bankovním převodem. Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 1, č.ú: 85738011/0100
 
Po úspěšném absolvování kurzu, tj. po vykonání zkoušky, kolokvia, obhajobě předložené práce, příp. testu (u každého kurzu je zakončení odlišné), získá posluchač osvědčení o absolvování kurzu. Některé z kurzů, pokud je to u nich výslovně uvedeno, jsou zakončeny vydáním potvrzení. V některých kurzech je součástí kurzovného odborná literatura, popř. podkladový studijní materiál.
 
Veškerá výuka probíhá v budově Právnické fakulty.
 
V budově fakulty je prodejna právnické literatury.

 

JURIDIKUM – Právnická fakulta UK Praha – přízemí č. dveří 35

nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
pí. Ivana Straková 221 005 504
pí. Danuše Kučírková 221 005 503
 
E-mail:
 

Mapa

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111