Vnitřní soutěž na rozdělení prostředků PF UK z tzv. fixního limitu z Institucionálního plánu UK pro kalendářní roky 2016-2018

 

 

V souvislosti s přípravou Institucionálního plánu UK (dále jen „IP“) vyhlašuje PF UK vnitřní soutěž na rozdělení 1.460.000,- Kč v rámci fixního limitu IP určeného pro využití na PF UK. Uvedená částka je alokována pro tyto účely na kalendářní rok 2016.

Pro kalendářní roky 2017 a 2018 má být ze strany MŠMT (prostřednictvím rektorátu UK) přidělena každoročně částka v identické výši.

Tyto prostředky mohou být rozděleny na projekty jedno- až tříleté, které směřují k naplnění cílů následujícího tematického okruhu:
Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.
 
Výše uvedený tematický okruh vychází z výzvy prorektora prof. RNDr. Jana Hály, DrSc. ze dne 29. června 2015, č.j. UKRUK/6783/2015, která je k dispozici online (http://www.cuni.cz/UK-6936-version1-150629_dopis_hala_rozvojove_programy_2016_18.pdf, resp. spolu s dalšími doplňujícími informacemi zde http://www.cuni.cz/UK-6936.html).  
Projekty přihlášené do vnitřní soutěže by měly směřovat v návaznosti na uvedený tematický okruh především k inovacím stávajících předmětů či jejich bloků, systematiky výuky, k prohlubování předmětů či k tvorbě zcela nových předmětů v oborech, které se na PF UK nově rozvíjejí.
Struktura předkládaných projektů může být variabilní dle specifických cílů projektu (věcně souvisejících se zadaným tematickým okruhem). Minimální povinné náležitosti projektů jsou tyto:
-        Název projektu;
-        Tematický okruh;
-        Jméno řešitele (popř. spoluřešitelů);
-        Název fakulty;
-        Stručný popis činností vedoucích k naplnění cílů projektu;
-        Popis konkrétních kvantitativních nebo kvalitativních indikátorů realizace projektu;
-       Finanční požadavky a jejich závazné rozdělení na investiční a neinvestiční prostředky zaokrouhlené na celé tisíce (celkově max. 1.460.000,- Kč na každý kalendářní rok);
-        Doba trvání projektu (1-3 roky)
 
Cíle a aktivity musí být naplánovány alespoň rámcově (včetně jejich indikátorů) u víceletých projektů na všechny roky dopředu, v průběhu let 2016-2018 již nebude možné fakultní IP aktualizovat (tj. nebude již možno v tomto období schválit nové a dosud nepřihlášené projekty, možné budou zřejmě jen odůvodněné převody části prostředků mezi různými již schválenými aktivitami).
 
Přihlášky projektů může podat akademický (vědecký či učitelský) pracovník PF UK, popř. prostřednictvím svého vedoucího odborné pracoviště PF UK.
 
Termín pro odevzdání přihlášek do vnitřní soutěže je nejpozději 19. října 2015 do 12:00 na sekretariátu děkana fakulty (paní Jarmila Váňová).
 
Přihlášené projekty budou následně posouzeny komisí ve složení proděkan Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., tajemník fakulty JUDr. Jiří Hřebejk, Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
 
Kritéria hodnocení předkládaných projektů jsou zejména tato:
-        Naplnění povinných náležitostí projektu;
-        Návaznost projektu na cíle stanovené v Dlouhodobém záměru (PF) UK a jeho obecná přínosnost.
 
Komise si vyhrazuje právo učinit změny ve finančních požadavcích vybraných projektů tak, aby bylo možno realizovat i více projektů.
 

Vybrané projekty v rámci fixního limitu IP budou poté fakultou postoupeny spolu s popisem metodiky výběru a hodnotících kritérií Odboru analýz a strategií RUK ke konečnému posouzení a zařazení do celouniverzitního IP.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111