Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků a stipendií Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v roce 2013

 

Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků a stipendií Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v roce 2013
 
Rada NÚJH vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku či stipendia k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací akademických pracovníků či prací studentů, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro současný stav a budoucí vývoj naší společnosti. Rada NÚJH však nevylučuje ani další vhodná témata navržená žadateli, pokud odpovídají poslání ústavu.
Rada NÚJH vyhlásila jako hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2013 téma Česká společnost v Evropě a ve světě a určila následující priority s tím, že zaměření prací by mělo řešit aktuální a konkrétní otázky posledních dvaceti dvou let společenského a ekonomického vývoje České republiky v evropském a světovém kontextu.
Podmínky soutěže:  Podpora je určena všem badatelům (s případnými spolupracovníky) a studentům magisterského či doktorského studia.
Požadavky na úroveň studie:
·         Studie musí vycházet z dosavadního stupně poznání zkoumané problematiky, včetně zhodnocení „strategické literatury“.
·         Studie musí překročit rámec již dosažených empirických nebo teoretických poznatků.
Přihláška žadatele nemá povinnou formu, avšak musí obsahovat:
·         Návrh zvoleného tématu
·         Popis přístupu k jeho řešení
·         Strukturu a rozsah studie
·         Datum jejího odevzdání
·         Relevantní osobní údaje, adresu bydliště a zaměstnavatele
·         Seznam publikovaných prací
·         Kopii poslední úspěšné studie nebo její části
·         Požadovanou výši příspěvku či stipendia
Termín zaslání přihlášek je do 30. 4. 2013 poštou, faxem nebo osobním doručením na adresu:
Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“
( Národohospodářský ústav )
Vodičkova 17, 110 00 Praha 1
Fax.: 224 947 690
Přihlášky posuzuje rada NÚJH do 30. 5. 2013, podle potřeby i za účasti žadatele. Vítězové soutěže budou po tomto datu pozváni do Nadace JH osobně, kde s nimi budou dohodnuty další kroky a výše příspěvku či stipendia.
Témata:
·         Morálka a problém odpovědnosti v euroatlantické civilizaci ( krize hodnot a demokracie)
·         Globální souvislosti a vlivy evropské integrace na českou ekonomiku
  • Vlastnické a strukturální problémy české ekonomiky, problematika útlumu domácí produkce zejména v oblasti zemědělství, potravinářství a problematika ochrany zemědělského půdního fondu se zřetelem k vlivu Evropské unie
  • Technický rozvoj, inovace, rozvoj vzdělání a vědy, adaptabilita a mobilita na trhu práce
  • Sociální problémy a nerovnosti, strategie jejich řešení, problémy zdravotnictví a školství
  • Demografický vývoj a migrace, české menšiny v zahraničí a menšiny v České republice
  • Konkurenceschopnost ziskového a neziskového sektoru
  • Historie Nadání a nadačních aktivit Josefa Hlávky se zvláštním zřetelem k osudům jejich představitelů
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111