Uznávání splnění studijních povinností na PF UK

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
 
s touto informací se obracím na Ty z Vás, kteří jste již studovali na Právnické fakultě UK, nebo Ty z Vás, kteří jste studovali na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí a hodláte požádat o uznání splnění studijních povinností při Vašem aktuálním studiu na PF UK.
 
Od 25. 8. 2014 je účinné opatření děkana č. 8/2014 o uznávání splnění studijních povinností, ze kterého můžete vyčíst, od kterého data budou uznávány studijní povinnosti, na jakých formulářích je třeba žádost podat a jaký bude proces jejich vyřizování. Toto opatření je dostupné pod následujícím odkazem: http://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/opatreni-dekana/1404045292/
 
Doporučuji Vám, abyste si dříve, než podáte žádost o uznání studijní povinnosti, toto opatření nejprve pečlivě přečetli, abyste mohli vyhovět jak formálním, tak obsahovým požadavkům, které jsou nezbytné k zdárnému vyřízení Vaší žádosti.
 
Jako první krok je vhodné, abyste si prostudovali přílohu číslo 2 tohoto opatření, která obsahuje vyjádření vedoucích kateder a závazně stanoví časový okamžik, po kterém musí být příslušná studijní povinnost vykonána. V případě, že jste splnili studijní povinnost před tímto datem, a přesto požádáte o uznání dotyčné studijní povinnosti, bude vaše žádost zamítnuta. Pokud však v této tabulce některý předmět nenaleznete (to se týká pouze předmětů povinně volitelných a volitelných), můžete žádost o uznání předmětu podat, Vaše žádost pak bude postoupena k individuálnímu posouzení vedoucímu katedry. V případě, že jste v minulosti absolvovali předmět, který se na Právnické fakultě UK již nevyučuje, potom nelze podat žádost o uznání z toho důvodu, že v tomto případě není „co uznat“.
 
Před vlastním podáním žádosti je také třeba si ověřit, že splňujete obecné předpoklady k tomu, abyste vůbec mohli žádost podat. Tyto předpoklady jsou konkrétně vymezené v čl. 1 dotyčného opatření a zjednodušeně řečeno jde o to, že:
  1. musíte být řádně zapsaným studentem na PF UK (jste-li tedy např. přijati ke studiu a dosud jste nebyli zapsáni, což se pravidelně děje až k 1. září příslušného akademického roku, nemáte ještě oprávnění žádost podat),
  2. nemůžete studovat souběžně studijní program právo a právní věda nebo obdobný program na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí,
  3. musíte splňovat rekvizity požadovaného předmětu, které jsou stanoveny ve Studijním informačním systému (z těchto důvodů nemůžete požádat o uznání předmětů, které jste např. absolvovali na PF UK v předchozím studiu naráz, nýbrž až teprve tehdy, když splníte příslušnou rekvizitu).
 
Jako druhý krok pro úspěšné podání žádosti o uznání splnění studijní povinnosti, je třeba dál vybrat správný formulář, na kterém svoji žádost podáte. V této souvislosti se rozlišuje mezi žádostmi, kterými usilujete:
 
1)      o uznání předmětu z předchozího studia na PF UK
  1. jako předmětu povinného základu, která musí být podána na formuláři č. 1
  2. předmětu povinně volitelného či volitelného, která musí být podána na formuláři č.2
2)       o uznání předmětu, který byl absolvován na jiné VŠ v ČR, nebo na jiné fakultě UK, kterámusí být podána na formuláři č. 3
3)     o uznání předmětu, který byl absolvován na zahraniční vysoké škole jako povinného nebo povinně volitelného předmětu, která musíbýt podána na formuláři č. 4
4)       Žádost o uznání předmětu, který byl absolvován na zahraniční vysoké škole jako předmětu volitelného musí být podána na formuláři č. 5. Tato žádost navíc musí být též zaslána v elektronické podobě (tedy bez podpisu žadatele) ve formátu „doc“ nebo „docx“ ve formě přílohy na e-mailovou adresu příslušné ročníkové studijní referentky.
 
Všechny výše uvedené formuláře naleznete ve formátu „docx“ jako přílohu opatření č. 8/2014, stejně tak jako v dokumentech studijního oddělení pod níže uvedeným odkazem:
V dokumentech studijního oddělení naleznete navíc ještě vzorově vyplněné formuláře žádostí, které můžete použít jako podklad pro vyplnění žádosti vlastní.
 
Žádost však vždy musíte vyplnit na počítači, vytisknout, vlastnoručně podepsat, datovat a podat výlučně prostřednictvím podatelny Právnické fakulty UK (kam můžete zaslat žádost i poštou) Pokud máte pochybnosti o vyplnění některých položek, potom dříve, než žádost podáte prostřednictvím podatelny, můžete vyplnění formuláře konzultovat s Vaší studijní referentkou.
 
Rozhodným datem pro posuzování žádostí bude vždy datum podání osvědčené razítkem z podatelny Právnické fakulty UK.
 
Další postup při vyřizování Vaší žádosti je taktéž podrobně popsán v opatření, jehož cílem je celý proces rozhodování o Vaší žádosti zjednodušit a zrychlit.
 
V případě, že dodržíte všechny stanovené podmínky, můžete očekávat, že Vaší žádosti bude vyhověno.
 
V případě, že Vaše žádost nebude splňovat formální a obsahové požadavky, bude Vám vrácena k doplnění. V takovém případě se za rozhodný den podání žádosti bude považovat až den, kdy bude na podatelnu PF UK  podána žádost, která splňuje všechny předepsané náležitosti.
 
V případě, že Vaše žádost bude zamítnuta, máte možnost požádat prostřednictvím děkana PF UK rektora Univerzity Karlovy o přezkum tohoto rozhodnutí.
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
doufám, že opatření č. 8/2014 a postupy, které jsou na jeho základě zavedeny, přispějí k rychlému a předvídatelnému rozhodování v otázce uznávání studijních povinností.
 
S pozdravem
doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
proděkan pro magisterský studijní program

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111