Uznávání předmětů

S účinností od 1.1.2019 platí ustanovení čl. 8a Pravidel pro organizaci studia na PF UK "Lhůta pro uznání kontroly studia předmětu činí 7 let.", nelze tedy uznat kontrolu studia předmětu, která byla vykonána před více než sedmi lety.

Od 25. 8. 2014 je účinné opatření děkana č. 8/2014 (novelizované opatřením děkana č. 8/2016),  o uznávání splnění studijních povinností, ze kterého můžete vyčíst, od kterého data budou uznávány studijní povinnosti, na jakých formulářích je třeba žádost podat a jaký bude proces jejich vyřizování.

 

Doporučuji Vám, abyste si dříve, než podáte žádost o uznání studijní povinnosti, toto opatření nejprve pečlivě přečetli, abyste mohli vyhovět jak formálním, tak obsahovým požadavkům, které jsou nezbytné k zdárnému vyřízení Vaší žádosti.

Jako první krok je vhodné, abyste si prostudovali přílohu číslo 2 tohoto opatření, která obsahuje vyjádření vedoucích kateder a závazně stanoví časový okamžik, po kterém musí být příslušná studijní povinnost vykonána. V případě, že jste splnili studijní povinnost před tímto datem, a přesto požádáte o uznání dotyčné studijní povinnosti, bude vaše žádost zamítnuta. Pokud však v této tabulce některý předmět nenaleznete (to se týká pouze předmětů povinně volitelných a volitelných), můžete žádost o uznání předmětu podat, Vaše žádost pak bude postoupena k individuálnímu posouzení vedoucímu katedry. V případě, že jste v minulosti absolvovali předmět, který se na Právnické fakultě UK již nevyučuje, potom nelze podat žádost o uznání z toho důvodu, že v tomto případě není „co uznat“.
 
Před vlastním podáním žádosti je také třeba si ověřit, že splňujete obecné předpoklady k tomu, abyste vůbec mohli žádost podat. Tyto předpoklady jsou konkrétně vymezené v čl. 1 dotyčného opatření a zjednodušeně řečeno jde o to, že:
  1. musíte být řádně zapsaným studentem na PF UK (jste-li tedy např. přijati ke studiu a dosud jste nebyli zapsáni, což se pravidelně děje až k 1. září příslušného akademického roku, nemáte ještě oprávnění žádost podat),
  2. nemůžete studovat souběžně studijní program právo a právní věda nebo obdobný program na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí,
  3. musíte splňovat rekvizity, tj. vykonat zkoušku či jinou formu kontroly studia u všech předmětů, které jsou k předmětu, o jehož uznání žádáte stanoveny jako korekvizity, nebo prerekvizity ve Studijním informačním systému. I v případě že jste předem neabsovovali předmět, který je stanoven „pouze“ jako tzv. „měkká korekvizita“, tj. takový, u kterého je možné vykonat zkoušku či jinou studijní povinnost před absolvováním jiného předmětu, avšak kredity se započítají až současně s absolvováním tohoto jiného předmětu, není možné předmět uznat. Pokud by byl totiž předmět uznán, muselo by dojít k „podmíněnému uznání“, neboť do doby, než by byla splněna dotyčná „měkká korekvizita“, nemohly by být kredity za příslušný předmět započítány. Takové podmíněné uznání však studijní předpisy Univerzity Karlovy neznají a proto není ani možné takové podmíněné uznání vydávat. Stejně tak není možné, aby studenti, kteří žádají o uznání předmětu, byli zvýhodněni oproti studentům, kteří předmět splní, tím že složí zkoušku, avšak až do doby, kdy je splněna příslušná rekvizita, není dotyčný předmět započítán. V případě uznání předmětu by to znamenalo, že k uznání by došlo bez ohledu na stanovené rekvizity (tj. byly by započítány kredity, přestože nebyly splněny příslušné korekvizity) na základě rozhodnutí o uznání, čímž by studentům, kterým je předmět uznáván, a kteří jej nevykonávají, vznikla neoprávněná výhoda.  
Jako druhý krok pro úspěšné podání žádosti o uznání splnění studijní povinnosti, je třeba dál vybrat správný formulář, na kterém svoji žádost podáte. V této souvislosti se rozlišuje mezi žádostmi, kterými usilujete:
 
1) o uznání předmětu z předchozího studia na PF UK
  1. jako povinného předmětu, která musí být podána na formuláři č. 1,
    - v případě žádosti o současné uznání více povinných předmětů, musí být podána na souhrnném formuláři č. 1S (1. ročník)
    - v případě žádosti o uznání předmětů ze skupiny jazykových předmětů musí být podána na souhrnném formuláři č. 1J
  2. předmětu povinně volitelného či volitelného, která musí být podána na formuláři č. 2,
2) o uznání předmětu, který byl absolvován na jiné VŠ v ČR, nebo na jiné fakultě UK, kterámusí být podána na formuláři č. 3,
 
3) o uznání předmětu, který byl absolvován na zahraniční vysoké škole jako povinného nebo povinně volitelného předmětu, která musí být podána na formuláři č. 4,
 
4) Žádost o uznání předmětu, který byl absolvován na zahraniční vysoké škole jako předmětu volitelného musí být podána na formuláři č. 5. Tato žádost navíc musí být též zaslána v elektronické podobě (tedy bez podpisu žadatele) ve formátu „doc“ nebo „docx“ ve formě přílohy na e-mailovou adresu příslušné ročníkové studijní referentky.
 
Všechny výše uvedené formuláře naleznete ve formátu „docx“ jako přílohu opatření č. 8/2014, stejně tak jako v dokumentech studijního oddělení. V dokumentech studijního oddělení naleznete navíc ještě vzorově vyplněné formuláře žádostí, které můžete použít jako podklad pro vyplnění žádosti vlastní.
 
Žádost však vždy musíte vyplnit na počítači, vytisknout, vlastnoručně podepsat, datovat a podat výlučně prostřednictvím podatelny Právnické fakulty UK (kam můžete zaslat žádost i poštou) Pokud máte pochybnosti o vyplnění některých položek, potom dříve, než žádost podáte prostřednictvím podatelny, můžete vyplnění formuláře konzultovat s Vaší studijní referentkou.
 
Rozhodným datem pro posuzování žádostí bude vždy datum podání osvědčené razítkem z podatelny Právnické fakulty UK.
 
Další postup při vyřizování Vaší žádosti je taktéž podrobně popsán v opatření, jehož cílem je celý proces rozhodování o Vaší žádosti zjednodušit a zrychlit.
 
V případě, že dodržíte všechny stanovené podmínky, můžete očekávat, že Vaší žádosti bude vyhověno.
 
V případě, že Vaše žádost nebude splňovat formální a obsahové požadavky, bude Vám vrácena k doplnění. V takovém případě se za rozhodný den podání žádosti bude považovat až den, kdy bude na podatelnu PF UK  podána žádost, která splňuje všechny předepsané náležitosti.
 
V případě, že Vaše žádost bude zamítnuta, máte možnost požádat prostřednictvím děkana PF UK rektora Univerzity Karlovy o přezkum tohoto rozhodnutí.
 
Státní závěrečné zkoušky nelze uznat. Důvodem proto je ustálený výklad studijního a zkušebního řádu, který zastává rektorát UK. Uznávání zkoušek je totiž upraveno v čl. 6 VII. úplného znění studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze. Tento článek se však vztahuje pouze na uznávání zkoušek a nikoli státních zkoušek. Čl. 7, který se vztahuje na státní zkoušky, však uznávání státních zkoušek neupravuje a podle výkladu rektorátu z toho plyne, že uznání státní zkoušky není přípustné. Nemožnost uznání se vztahuje také na uznání diplomové práce, resp. na její obhajobu. Podle čl. 28 odst. 2 pravidel pro organizaci studia v platném znění je totiž obhajoba diplomové práce 1. částí státní závěrečné zkoušky. Žádost o uznání obhajoby diplomové práce tak ve skutečnosti znamená, žádost o uznání státní závěrečné zkoušky a proto není taktéž přípustná.
 
Stejně tak nelze „uznat” předmět, který byl absolvován na jiné fakultě Univerzity Karlovy, nebo na jiné vysoké škole v ČR, aniž by měl takový předmět svůj ekvivalent mezi předměty, které jsou aktuálně vyučovány na Právnické fakultě a je tedy “co” uznat. Pokud předmět takový ekvivalent nemá, potom jej ani nelze uznat. (Výjimku v tomto smyslu představuje pouze uznávání volitelných předmětů ze studia na zahraniční vysoké škole podle čl. 52 Pravidel pro organizaci studia). Zároveň je též nutné, aby předmět, o jehož uznání se žádá, byl vyučován v akademickém roce, ve kterém byla žádost podána. Nelze tak uznat předměty, které byly vyučovány v minulosti, aktuálně však vyučovány nejsou.
 

 

Studium

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111