Univerzita třetího věku pro akademický rok 2019/20

Kurz: Právo

Kurz: Spotřebitelské právo

 

Název kurzu: Právo

Obsahové zaměření kurzu:
Kurz akceptuje sociální roli seniorů. Výuka probíhá formou přednášek, které se konají jednou týdně. Konkrétní témata přednášek budou uvedena v podrobném programu na příslušný semestr, který bude účastníkům kurzu zaslán před zahájením výuky. Přednášejí především profesoři, docenti a odborní asistenti z jednotlivých kateder fakulty. Kurz organizačně zajišťuje garant JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D..

Kurz seznamuje se základy práva a s vybranými otázkami z jednotlivých právních oborů. Přednášky jsou orientovány především na témata z tradičních oborů práva, zejména z práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, finančního, správního a trestního. Akcentovány jsou však i novější právní obory (např. právo evropské, právo životního prostředí) a aktuální otázky, při jejichž řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. otázky zdravotnického práva, internetové právo). Kurz rovněž poskytuje příležitost k nahlédnutí do dějin práva.

Délka studia:
1 rok, tj. 2 semestry, 1x 2 vyučovací hodiny týdně
V průběhu roku nelze přijímat nové zájemce.

Výukový den: vždy v pondělí od 10.00 do 11.30 hodin (nebo 9.45 – 11.15) – bude upřesněno před zahájením

Termín:
07.10.2019 – 16.12.2019 (zimní semestr)
17.02.2020 – 04.05.2020 (letní semestr)

Podmínky k přijetí ke studiu: maturita, důchodový věk

Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce (esej)

Certifikace: osvědčení o absolvování programu

Výše úplaty za studium: 1000, - Kč za kurz

Způsob podání přihlášky:
Od 8. 4. 2019 do 30. 9. 2019 elektronicky, poštou, osobně v úředních hodinách
Vyplněnou přihlášku je třeba doručit spolu s dokladem o studiu (kopií maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu).
Po zaevidování přihlášky obdrží uchazeč výzvu k úhradě úplaty. Úplata musí být uhrazena a doložena před začátkem kurzu. Po zaplacení úplaty obdrží uchazeč e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu. Přihláška zde.

Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů je možné přijmout maximálně 140 uchazečů. Po dosažení tohoto počtu bude přijímání uchazečů ukončeno.

Adresa k podání přihlášek:
Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám. Curieových 7 116 40 Praha 1
K rukám Mgr. Jaroslava Prouzy

Bližší informace o studiu:
Mgr. Jaroslav Prouza, přízemí PF UK, č. dveří 24, tel. 221 005 243, e-mail: prouza@ prf.cuni.cz
Referát pro celoživotní vzdělávání (CŽV), studentskou vědeckou a odbornou činnost (SVOČ), univerzitu třetího věku (U3V) a ceny

 

Název kurzu: Spotřebitelské právo

Obsahové zaměření kurzu:
Kurz je zaměřen na rozvíjení právní gramotnosti seniorů v otázkách ochrany spotřebitele. Výuka probíhá formou tří seminářů v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin s přestávkami. Cílem kurzu je pokrýt základní instituty spotřebitelského práva a komunikovat je formou srozumitelnou pro širokou veřejnost.

Účastníci kurzu se dozvědí o aktuálních problémech v této oblasti. Na praktických příkladech si vyzkouší řešení modelových situací a obdrží výukové materiály. Mezi probíraná témata budou patřit smlouvy o spotřebitelském úvěru, reklamace, uzavírání smluv mimo obchodní prostory či např. smlouvy uzavírané distančním způsobem.

Garant programu: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

Vyučující: Mgr. Martina Novotná, Mgr. Klára Adámková

Pracoviště garantující program: Centrum právních dovedností

Délka studia:
1 x za týden (3 semináře po 4 vyučovacích hodinách)

Výukový den: čtvrtek od 15:00 do 18:15 hod.

Termíny:
17. 10., 24. 10., 31. 10. 2019

Podmínky k přijetí ke studiu: maturita, důchodový věk

Výše úplaty za studium: 500, - Kč za kurz

Zakončení: seminární práce
 

Certifikace: osvědčení o absolvování programu

Způsob podání přihlášky:

Od 8. 4. 2019 do 30. 9. 2019 elektronicky, poštou, osobně v úředních hodinách
Vyplněnou přihlášku je třeba doručit spolu s dokladem o studiu (kopií maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu).
Po zaevidování přihlášky obdrží uchazeč výzvu k úhradě úplaty. Úplata musí být uhrazena a doložena před začátkem kurzu. Po zaplacení úplaty obdrží uchazeč e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu.
Přihláška zde.

Adresa k podání přihlášek:
Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám. Curieových 7 116 40 Praha 1
K rukám Mgr. Jaroslava Prouzy

Bližší informace o studiu:
Mgr. Jaroslav Prouza, přízemí PF UK, č. dveří 24, tel. 221 005 243, e-mail: prouza@ prf.cuni.cz
Referát pro celoživotní vzdělávání (CŽV), studentskou vědeckou a odbornou činnost (SVOČ), univerzitu třetího věku (U3V) a ceny
 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111