Univerzita třetího věku pro akademický rok 2018/19

 
KURZ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
Název kurzu: Právo
Obsahové zaměření kurzu:
Kurz akceptuje sociální roli seniorů. Výuka probíhá formou přednášek, které se konají jednou týdně. Konkrétní témata přednášek budou uvedena v podrobném programu na příslušný semestr, který bude účastníkům kurzu zaslán před zahájením výuky. Přednášejí profesoři, docenti a odborní asistenti z jednotlivých kateder fakulty. Kurz odborně připravuje a projednává na katedrách, centrech a ústavech fakulty JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
 
Kurz seznamuje se základy práva a s vybranými otázkami z jednotlivých právních oborů. Přednášky jsou orientovány především na témata z tradičních oborů práva, zejména z práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, finančního, správního a trestního. Akcentovány jsou však i novější právní obory (např. právo evropské, právo životního prostředí) a aktuální otázky, při jejichž řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. otázky zdravotnického práva, internetové právo). Kurz rovněž poskytuje příležitost k nahlédnutí do dějin práva.
Délka studia:
1 rok, tj. 2 semestry, 1x 2 vyučovací hodiny týdně. V průběhu roku nelze přijímat nové zájemce.
Výukový den: pondělí 10.00 – 12.00 hod.
Termín: 
8. 10. 2018 – 17. 12. 2018 (zimní semestr)
18. 2. 2019 – 6. 5. 2019 (letní semestr)
Podmínky k přijetí ke studiu: maturita, důchodový věk
Zakončení: závěrečná písemná práce (esej)
Výše úhrady za studium a úhrada dalších nákladů: 1000, - Kč za kurz.
Způsob podání přihlášky:
Od 9. 4. 2018 do 22. 6. 2018 elektronicky, poštou, osobně v úředních hodinách
Vyplněnou přihlášku je třeba doručit spolu s dokladem o studiu (kopií maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu).
Poplatek za kurz je nutno uhradit do 10 dnů od zaslání vyrozumění o přijetí přihlášky. Platbu lze prokázat ústřižkem poštovní poukázky nebo pokladní složenkou, příjmovým dokladem potvrzeným bankou nebo kopií platebního příkazu, které lze předložit osobně nebo elektronicky. Po zaplacení poplatku bude uchazeči elektronicky zasláno oznámení o přijetí do kurzu.
Přihláška 
zde.

Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů je možné přijmout maximálně 140 uchazečů. Po dosažení tohoto počtu bude přijímání uchazečů ukončeno.
Adresa k podání přihlášek:
Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám. Curieových 7 116 40 Praha 1
K rukám Mgr. Jaroslava Prouzy
Bližší informace o studiu:
Mgr. Jaroslav Prouza, č. dveří 24, tel. 221 005 243, email: prouza @ prf.cuni.cz
Referát pro celoživotní vzdělávání (CŽV), studentskou vědeckou a odbornou činnost (SVOČ), univerzitu třetího věku (U3V) a ceny

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111