TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ – MINULOST A BUDOUCNOST - konference při příležitosti 100. výročí narození prof. JUDr. Antonína Růžka, CSc. - 10. listopadu

 

 

Univerzita Karlova
Právnická fakulta
Katedra trestního práva
 
Vás zvou
na konferenci konanou při příležitosti 100. výročí narození prof. JUDr. Antonína Růžka, CSc., vynikajícího učitele a uznávaného odborníka v oboru trestního práva procesního, dlouholetého vedoucího katedry trestního práva a proděkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy
 
TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ – MINULOST A BUDOUCNOST
 
 

ve čtvrtek dne 10. 11. 2016 ve Vlasteneckém sále Karolina

 
 
PROGRAM KONFERENCE
 
 
 
8:30 – 9:00           Registrace účastníků
9:00 – 9:05          Úvodní slovo
Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., vedoucí katedry trestního práva PF UK
 
I.         Základní zásady trestního řízení
9:05 – 9:15            Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. Základní zásady trestního řízení/trestního práva procesního v roce 2016
9:15 – 9:25            Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Zásada obžalovací – minulost a budoucnost
9:25 – 9:35            Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Základní zásady dokazování v připravovaném novém trestním řádu
9:35 – 9:45            Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. Trestní řízení a důkazní břemeno
9:45 – 9:55            Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. Zisťovanie materiálnej pravdy v prípravnom konaní
9:55 – 10:05           Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Problematika totožnosti skutku
10:05 – 10:15         Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Totožnost skutku de facto a de iure
10:15 – 10:25         Prof. JUDr. Jozef Čentéš, Ph.D. Uplatňovanie zásady ne bis in idem v rozhodnutiach           slovenských súdov
10:25 – 10:35         Diskuse
10:35 – 10:45         Přestávka s občerstvením
 
II.       Dokazování
10:45 – 10:55         Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. K niektorým aspektom prípustnosti dôkazov v trestnom konaní
10:55 – 11:05         Doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. Aktuální otázky dokazování v trestním řízení
11:05 – 11:15         Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD. Použitie záznamu získaného odpočúváním jako dôkazu v inej trestnej veci
11:15 – 11:25         Doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc. Opatření důkazu obhájcem
11:25 – 11:35         Doc. JUDr. Sergej Romža, Ph.D. Predmet a rozsah dokazovania pri väzobnom rozhodovaní
11:35 – 11:45         JUDr. Olga Sovová, PhD. Dokazování v medicínských sporech z pohledu práva veřejného a soukromého
11:45 – 11:55         JUDr. Juraj Chylo, PhD. Kontradiktórne dokazovanie v medziach právnej pomoci vo vzťahu k cudzine
11:55 – 12:05         Diskuse
 
12:05 – 13:00         Polední přestávka, oběd
 
III.      Trestní stíhání
13:00 – 13:10         Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. Místo přípravného řízení v celkové struktuře trestního řízení
13:10 – 13:20         Doc. JUDr. Peter Polák, PhD. Teoretické a aplikačné problémy prípravného konania
13:20 – 13:30         Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. Konanie pred sudcom pre prípravné konanie
13:30 – 13:40          JUDr. Jiří Říha, Ph.D. Zajišťovací prostředky ve světle rekodifikace trestního řízení
13:40 – 13:50         Prof. JUDr. Oto Novotný, CSc. Odklony v trestním procesu
13:50 – 14:00         Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. Extrémizmus ako fenomén súčasnej spoločnosti a jeho trestno-procesné aspekty
14:00 – 14:10        Diskuse
 
IV.      Související obory práva
14:10 – 14:20        Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. Ústavní kautely trestního řízení v České republice
14:20 – 14:30        Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c. Milosti a amnestie jako instituty ústavního a trestního práva
14:30 – 14:40        Prof. Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. Ústavněprávní základy práva na spravedlivý proces v kontextu judikatury Evropského soudu pro lidská práva
14:40 – 14:50        Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. Finančněprávní instituty související s bojem proti trestné činnosti  
14:50 – 15:00        Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. Přibližuje se právní úprava řízení o přestupcích řízení trestnímu?
15:00 – 15:10        Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. Procesní konflikty posouzení skutku jako trestného činu nebo přestupku
15:10 – 15:20        Diskuse
15:20 – 15:30        Přestávka s občerstvením
 
V.       Historickoprávní aspekty
15:30 – 15:40        Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. K počátkům inkvizičního procesu v českých zemích
15:40 – 15:50        Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. Mimořádné trestní poroty a retroaktivita
15:50 – 16:00        Doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. Organizace a příslušnost čs. vojenských soudů po roce 1948                  
16:00 – 16:10        JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. Excelence české a slovenské nauky trestního práva v první polovině 20. století
16:10 – 16:20        JUDr. Ivana Bláhová Rekodifikace trestního práva procesního v době právnické dvouletky a úloha Antonína Růžka
16:20 – 16:30        JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. Studium a výuka trestního práva na Právnické fakultě
                            Univerzity Karlovy v meziválečném období.  
16:30 – 16:40        Diskuse
 
16:40 – 16:50        Závěrečné shrnutí konference
Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111