Stipendia za vynikající studijní výsledky

  

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval, že hraniční prospěchový průměr pro stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v akademickém roce 2018/2019 je 1,49.

Výši stipendia stanovil děkan po vyjádření akademického senátu PF UK na částku 10 000 Kč.

Přiznání tohoto stipendia se řídí Pravidly pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK a Stipendijním řádem UK.

Studentky a studenti, kteří splnili všechny podmínky pro přiznání stipendia včetně dosaženého váženého prospěchového průměru za bezprostředně předcházející ročník a vznikl jim nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky, budou do 28. 11. 2018 informováni e-mailem, následně jim bude odesláno rozhodnutí o přiznání stipendia prostřednictvím SIS. Rozhodnutí si studenti mohou zobrazit v modulu Osobní údaje/Písemnosti. Postřednictvím SIS se rovněž mohou studenti vzdát práva podat odvolání proti rozhodnutí o přiznání stipendia.

Studentům, kterým rozhodnutí o přiznání stipendia nabude právní mocí do 12. 12. 2018, bude stipendium vyplaceno na bankovní účet, uvedený v SIS, do 21. 12. 2018.

Vážený prospěchový průměr není uváděn v SIS. Způsob výpočtu a rozdíl mezi prospěchovým průměrem a váženým prospěchovým průměrem naleznete zde.

 

Mgr. Miroslav Sojka
vedoucí studijního oddělení


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111