Kdy a jak lze podat žádost o stanovení termínu 1. a 2. části státní zkoušky?

test2

 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

touto aktualitou se obracím na ty z Vás, kteří se chtějí v blízké době podrobit 1. a 2. části státní zkoušky (tj. obhajobě diplomové práce a na ni navazující tzv. oborově zaměřené státní zkoušce).

Předpoklady pro to, abyste mohli požádat o stanovení termínu 1. a 2. části státní zkoušky, jsou následující:

A)     absolvování příslušného předmětu ze skupiny PVP diplomových seminářů,

B)      získání 210 kreditů,

C)      odevzdání diplomové práce a

D)     podání žádosti o stanovení termínu 1. a 2. části státní zkoušky. 

Ad A)

Předpokladem pro absolvování příslušného předmětu ze skupiny PVP diplomových seminářů je splnění jeho korekvizit, tj. především úspěšné složení zkoušky, případně i klauzurní práce z oboru, z něhož se bude skládat 1. a 2. část státní závěrečné zkoušky (čl. 28 odst. 3 Pravidel pro organizaci studia na PF UK):

oborem se rozumí obor, na který je zaměřeno téma diplomové práce;

  • je-li téma diplomové práce z Politologie, koná se 2. část státní závěrečné zkoušky z Teorie práva a předpokladem pro jejich složení je úspěšné složení jak zkoušky z Politologie, tak i zkoušky z Teorie práva;

  • je-li téma diplomové práce ze Státovědy, koná se 2. část státní závěrečné zkoušky z Ústavního práva a předpokladem pro jejich složení je úspěšné složení jak zkoušky ze státovědy, tak i zkoušky z Ústavního práva;

  • je-li téma diplomové práce z Teorie národního hospodářství, koná se 2. část státní závěrečné zkoušky z Obchodního práva nebo z Finančního práva, což určí děkan nebo v jeho zastoupení proděkan pro magisterský studijní program svým rozhodnutím v zadání diplomové práce, a předpokladem pro jejich složení je jak úspěšné složení zkoušky z Teorie národního hospodářství, tak i úspěšné složení zkoušky, případně i klauzurní práce z oboru určeném tímto rozhodnutím děkana, resp. proděkana. 

Ad C)     Odevzdání diplomové práce

Odevzdání diplomové práce upravuje jednak čl. 40 odst. 5 Pravidel pro organizaci studia (dále jen POS), ale také opatření děkana č. 12/2014 upravující podrobnosti pro závěrečné práce, jejich zadávání, odevzdávání a zveřejňování (dále jen Opatření). V této souvislosti připomínám, že diplomová práce je odevzdána teprve ve chvíli, kdy je nejprve do informačního systému nahrána elektronická verze diplomové práce a poté je odevzdán příslušný počet exemplářů vytištěné diplomové práce. Teprve poté, co odevzdáte vytištěnou diplomovou práci, ověří sekretářka příslušné katedry, zda jste předtím nahráli do IS elektronickou verzi diplomové práce, a v informačním systému vyznačí termín odevzdání diplomové práce (čl. 17 až 21 Opatření).

Termín odevzdání diplomové práce je velmi důležitý, neboť se od něj odvíjí lhůta, ve které jste oprávněni složit 1. a 2. část státní zkoušky. Tato lhůta činí podle pravidel pro organizaci studia 90 dnů od odevzdání diplomové práce (čl. 32 odst. 1 POS).

Zároveň je však třeba vzít v úvahu i to, do kdy nejpozději musíte složit 1. a 2. část státní zkoušky, tj. lhůtu, která plyne z čl. 7 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK. V souladu s tímto ustanovením začíná dvouletá lhůta pro složení 1. a 2. části státní závěrečné zkoušky běžet v okamžiku, kdy jste absolvovali příslušný předmět ze skupiny PVP diplomových seminářů a zároveň získali 210 kreditů. Diplomový seminář je však možné splnit i dříve, než absolvujete  příslušné oborové povinné předměty. Za úspěšně absolvovaný však bude diplomový seminář považován až od okamžiku, kdy budou úspěšně  absolvována poslední jeho korekvizita, tj. poslední oborový povinný předmět. Teprve tímto okamžikem budou připsány kredity za diplomový seminář a teprve od tohoto okamžiku začne běžet výše uvedená dvouletá lhůta. Běh této lhůty si můžete ověřit v SIS v modulu Výsledky zkoušek – prohlížení, na záložce Kontroly.

Ad D)    Podání žádosti o stanovení termínu 1. a 2. části státní zkoušky

Na státní zkoušku se přihlásíte automaticky již dnem odevzdání diplomové práce. Zároveň je však třeba, aby byl stanoven termín pro 1. a 2. část státní zkoušky. Ten může a nemusí být totožný zejména  s ohledem na to, zda je totožné oborové zaměření první a druhé části. Pro sjednocení postupu při stanovení termínu 1. a 2. části státní zkoušky a  pro složení komisí je třeba, abyste vždy s odevzdáním diplomové práce zároveň odevzdali Žádost o stanovení termínu 1. a 2. části státní zkoušky (dále jen Žádost) na stanoveném formuláři.

Před jeho vyplněním musíte vždy nejprve zvolit správné oborové zaměření  1. a 2. části státní zkoušky. To je ve většině případů totožné, někdy ale ne, a proto je třeba, abyste tomuto kroku věnoval(a) dostatečnou pozornost. V návaznosti na volbu oborového zaměření se totiž mění i informace a údaje, které je třeba v tomto formuláři vyplnit. Vzor vyplněné žádosti naleznete pod tímto odkazem.

Žádost je třeba odevzdat vždy současně s odevzdáním listinné podoby diplomové práce. Do formuláře je pak třeba vyplnit den, kdy je v informačním systému vyznačeno, že jste odevzdal(a) diplomovou práci. Na základě uvedení tohoto termínu se pak ve formuláři automaticky vypočítává uplynutí 90denní lhůty od odevzdání diplomové práce (pokud konec lhůty takto vypočtené dopadne na sobotu, neděli nebo svátek, je konec lhůty nejblíže následující pracovní den). Zároveň je třeba, abyste do formuláře vyplnili i konec dvouleté lhůty pro obhajobu diplomové práce (tento údaj prosím vždy přebírejte z informačního systému).

Poté, co odevzdáte  žádost o stanovení 1. a 2. části státní zkoušky, ověří sekretářka katedry, na které bude probíhat 1. část státní zkoušky, správnost údajů, které jste uvedli, a postoupí tuto žádost vedoucímu katedry. Ten stanoví termíny a složení komisí pro 1., popřípadě i pro 2. část státní zkoušky. Následně bude žádost postoupena na studijní oddělení, které naposledy ověří a zkontroluje v informačním systému, zdali jste skutečně splnil(a) všechny podmínky k tomu, abyste se mohl(a) podrobit 1. a 2. části státní zkoušky. V případě, že tomu tak je, rozhodne děkan nebo v jeho zastoupení proděkan o složení Vaší komise jak pro 1., tak pro 2. část státní zkoušky.

Vyplnění formuláře je důležité a užitečné zejména pro Vás, neboť napomůžete k tomu, aby měl příslušný vedoucí katedry všechny důležité informace jak pro stanovení termínu 1. a 2. části státní zkoušky, tak pro složení komisí.

Věřím, že jednotný postup při stanovování termínu 1. a 2. části státní zkoušky přispěje k efektivní a bezproblémové organizaci těchto zkoušek.

Děkuji Vám proto za součinnost při nezbytné administrativě s tím spojené.

S pozdravem

Karel Beran

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111