Hromadný zápis témat diplomových prací bude zahájen 12. listopadu 2018 ve 20:00

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 
s touto informací se obracíme zejména na studenty 5. a 4. ročníků, kteří doposud nemají zadané téma své diplomové práce. V případě, že nehodláte usilovat o zadání vlastního (individuálního) tématu diplomové práce, které musí schválit příslušný vedoucí katedry (individuální témata lze zadávat v průběhu celého akademického roku), potom je třeba, abyste věnovali pozornost hromadnému zápisu témat diplomových prací vypsaných katedrami, který začne  v pondělí 12. listopadu 2018.
 
Témata diplomových prací byla zveřejněna  ve studijním informačním systému dne 15. 10. 2018 v záložce Diplomové práce tak, jak byla navržena jednotlivými katedrami a ústavy spolu se jmény vedoucích diplomových prací. Každé jednotlivé vypsané navržené téma s uvedeným vedoucím diplomové práce si může zapsat pouze jeden student. V okamžiku, kdy si student zapíše dotyčné téma, je obsazeno a jiný student si jej již zapsat nemůže. Vzhledem k předpokladu, že o určitá témata bude mít zájem větší počet studentů, upravuje opatření děkana číslo 17/2017 pořadí, v jakém si studenti mohou témata diplomových prací zapisovat. Přednost při zápisu budou mít studenti 5. ročníku, přičemž však budou rozděleni podle prospěchu do 4 vln, po nich budou následovat studenti 4. ročníků, opět rozdělení do 4 vln a nakonec si budou moci zapisovat témata diplomových prací studenti zbývajících ročníků.
 
Animace postupu při zápisu tématu diplomové práce, kterou pro Vás připravil vedoucí pracoviště počítačové techniky Ing. Potěšil, je dostupná na následujícím odkazu zde.
 
Konkrétní harmonogram zápisu diplomových prací je následující:
 
  • 20:00  v první vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům pátého a vyššího ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 1,5 včetně,
  • 20:10  ve druhé vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům pátého a vyššího ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 2,0 včetně,
  • 20:20  ve třetí vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům pátého a vyššího ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 2,5 včetně,
  • 20:30  ve čtvrté vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům pátého a vyššího ročníku se studijním prospěchovým průměrem nad 2,5,
  • 20:40  v páté vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům čtvrtého ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 1,5 včetně,
  • 20:50  v šesté vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům čtvrtého ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 2,0 včetně,
  • 21:00  v sedmé vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům čtvrtého ročníku se studijním prospěchovým průměrem do 2,5 včetně,
  • 21:10  v osmé vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům čtvrtého ročníku se studijním prospěchovým průměrem nad 2,5,
  • 21:20  v deváté vlně je umožněno zapsat si navržené téma studentům zbývajících ročníků.
 
Jako kritérium pro rozdělení do vln je použit aktuální prospěchový průměr v okamžiku zápisu, kterým se se rozumí celkový aritmetický studijní prospěchový průměr za celé dosavadní studium. Tento prospěchový průměr je ve Studijním informačním systému v modulu „Výsledky zkoušek“ uvedený jako celkový průměr dle SZŘ a matematicky se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.
 
Zápis témat diplomových prací bude ukončen ve 24:00 dne 19. 11. 2018
 
Po celou dobu, kdy bude probíhat zápis navržených témat, tj. od 12. 11. 2018 do 19. 11. 2018 je možné volbu zapsaného navrženého tématu měnit nebo ji zrušit. Po ukončení zápisu potvrdí zadání příslušného tématu ve Studijním informačním systému Ing. Potěšil, který je fakultním koordinátorem pro diplomové práce.
 
Po 1. prosinci 2018 si pak budete moci vyzvednout osobně na sekretariátech kateder tzv. diplomový úkol, který potvrzuje zadání tématu diplomové práce a je podepsán vedoucím příslušné katedry a proděkanem. Do 60 dnů od převzetí diplomového úkolu je pak třeba, abyste se dostavili k Vašemu vedoucímu diplomové práce na první konzultaci. Na této konzultaci předložte návrh bližšího zaměření práce (s osnovou) a seznam výchozí literatury a dalších pramenů.
 
Věřím, že zápis diplomových prací prostřednictvím informačního systému proběhne hladce a umožní Vám, abyste si zvolili téma, které chcete skutečně zpracovávat.
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
 
přeji Vám všem úspěšný a hladký zápis témat diplomových prací
 
S pozdravem
 
doc. PhDr. Marta Chromá Ph.D..
proděkanka pro magisterský studijní program a přijímací řízení
 
Ing. Stanislav Potěšil
vedoucí pracoviště počítačové techniky
 
Mgr. Miroslav Sojka
vedoucí studijního oddělení
 

 

 
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111