Studium jednotlivých předmětů pro akademický rok 2018/19

 

Pravidla pro studium jednotlivých předmětů

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

pro akademický rok 2018/2019

 

 

V rámci programů celoživotního vzdělávání nabízí Právnická fakulta možnost studia jednotlivých předmětů. Toto studium je určeno především k doplnění znalostí a vědomostí absolventů středních a vysokých škol.
1. V rámci uvedeného programu celoživotního vzdělávání si lze zapsat výhradně předměty vyučované katedrami, centry a ústavy (dále jen „katedry“) fakulty. V rámci této formy vzdělávání nelze skládat státní zkoušky, klauzurní práce ani získat ucelené vysokoškolské vzdělání. Výuka probíhá společně se studenty prezenčního magisterského studia.
2. Pokud si posluchač zapsal předmět, který je součástí státní zkoušky, vykoná v takovém případě pouze zkoušku na úrovni zkoušky postupové. Z výběru předmětů jsou vyloučeny cizí jazyky. Úspěšné vykonání zkoušek v rámci této formy studia nezvýhodňuje uchazeče o prezenční magisterské studium při přijímacím řízení.
3. Požadavky na způsob splnění studijních povinností určují jednotlivé katedry. Zkoušky koná účastník kurzu v termínech vyhlášených katedrami. Výsledky splněných povinností zapisuje pověřený pracovník katedry do Studijního informačního systému.
4. Po úspěšném absolutoriu alespoň jednoho zvoleného předmětu získá účastník osvědčení o absolvování kurzu. Osvědčení se vystavuje vždy po skončení akademického roku (říjen) a účastníkům SJP se zasílá společně s výpisem vykonaných studijních povinností.
5. Studium je realizováno za úplatu. Úplata za studium jednoho předmětu činí 6 000 Kč. Celková výše platby za studium závisí na počtu zvolených předmětů. Jedním předmětem se rozumí jednotlivý předmět např. Občanské právo I., Občanské právo II. – každý předmět má samostatné označení a zakončení. Při přihlášení předmětů z obou semestrů je možné úplatu hradit po semestrech.
6. Účastníci studia jednotlivých předmětů nemají statut studenta.
7. Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím informačního systému UK (odkaz níže) od 4. 6. 2018 do 23. 9. 2018. Po tomto datu nelze přihlášku podat. V přihlášce v doplňujících údajích uvede uchazeč zvolené předměty včetně části (např. Občanské právo hmotné II.). K přihlášce uchazeč přiloží kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu ve formátu pdf.
8. Doklad o platbě se zasílá e-mailem kontaktní osobě po obdržení výzvy k zaplacení. Úplata musí být uhrazena a doložena před začátkem kurzu (tj. do 30. 9. 2018). V případě rozložení plateb po semestrech musí být úplata uhrazena a doložena před začátkem semestru, za který se provádí.
9. Po doložení zaplacení úplaty obdrží uchazeč e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu. Součástí potvrzení je seznam povolených předmětů a pokyny k získání přístupu do Studijního informačního systému. Zvolené předměty zapíše studijní oddělení do SIS. Prostřednictvím SIS se účastník kurzu může přihlásit do rozvrhu a na termíny zkoušek. Studijní povinnosti ze zapsaných předmětů lze plnit do konce akademického roku 2018/2019, tj. do 30. 9. 2019.

 

Adresa k podání přihlášky:

Elektronicky prostřednictvím informačního systému Univerzity Karlovy  ZDE

Termín podávání přihlášek: od 4. 6. 2018 do 23. 9. 2018.

Zahájení zimního semestru 1. 10. 2018.

Zahájení letního semestru 18. 2. 2019.

Informace o kurzu:

Studijní oddělení Právnické fakulty
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
kontaktní osoba: Lada Šafrová, tel. 221 005 591, e-mail: safrova @ prf.cuni.cz

 

 

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111