Stipendia

Obsah:

 

I. Čím se řídí přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK? 

II. Jakému počtu studentů se přiznává stipendium za vynikající studijní výsledky? 

III. Jaké podmínky musí splnit student, aby mu bylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky? 

IV. Mají na stipendium za vynikající studijní výsledky nárok studenti, kteří studují podle individuálního studijního plánu a jejich ročník byl „rozložen“ do delšího časového období, než je jeden rok? 

V. Proč nelze přiznat stipendium studentům zapsaným do 5. ročníku za 5. ročník?

VI. Jak se vypočítává „vážený prospěchový průměr“ pro přiznání stipendia a v čem se liší od prospěchového průměru v SIS?

VII. Nemohu si osobně vyzvednout rozhodnutí o přiznání stipendia, jak mám postupovat?

 

 I. Čím se řídí přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK?
Přiznávání stipendií je především upraveno v Stipendijním řádu UK (dále jen Řád). Pokud se týče přiznávání stipendií za vynikající studijní výsledky je tento řád dále konkretizován Pravidly pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK  (dále jen Pravidla) a pokud jde o přiznávání účelových stipendií Opatřením děkana č. 4/2015 - o rozhodování o žádostech o účelová stipendia ze stipendijního fondu PF UK v Praze. 
 
II. Jakému počtu studentů se přiznává stipendium za vynikající studijní výsledky?

Podle čl. 2 odst. 1 Pravidel se „stipendium za vynikající studijní výsledky (dále jen „stipendium“) přiznává 10 % studentů z počtu studentů zapsaných k 31. říjnu (dále jen „rozhodný den“) ke studiu magisterského studijního programu právo a právní věda do druhého až šestého ročníku, a to zpětně za předchozí ročník.“

Při stanovení počtu studentů, kterým bude stipendium přiznáno je však třeba použít také čl. 8 Řádu, podle kterého

1. Stipendium uvedené v čl. 3 odst. 1 nelze studentovi přiznat ani vyplácet  

a. pokud studuje v jiné než prezenční formě studia; tato podmínka se neuplatní, jde-li o účelové stipendium nebo stipendium na výzkum,
b. pokud skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu (čl. 5 odst. 9 studijního řádu) přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok,
c. po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den,
d. pokud studentovi běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia.

2. Stipendium za vynikající studijní výsledky nelze dále studentovi přiznat ani vyplácet tehdy, pokud student v předcházejícím úseku studia studoval v jiné než prezenční formě studia.

Z těchto pravidel plyne, že 10% studentů z počtu podle čl. 2 odst. 1 Pravidel po vyloučení studentů, kterým nelze stipendium přiznat podle čl. 8 Řádu je počet studentů, kterým má být stipendium přiznáno, tzv. “hraniční počet”. 

 

III. Jaké podmínky musí splnit student, aby mu bylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky?

 

Podle čl. 2 odst. 2 Pravidel

„Nárok na přiznání stipendia za předchozí ročník vzniká pouze studentovi zapsanému k rozhodnému dni ke studiu magisterského studijního programu právo a právní věda do druhého až pátého ročníku , a to jestliže

a) za dosavadní průběh studia získal nejpozději k rozhodnému dni alespoň normální počet kreditů podle čl. 4 odst. 9 studijního a zkušebního řádu univerzity,
b) absolvoval všechny povinné předměty, které měl zapsané v předchozím ročníku,
c) dosáhl váženého aritmetického prospěchového průměru vypočteného v souladu s odstavcem 3 (dále jen „prospěchový průměr“), který je nižší nebo roven nejvyššímu prospěchovému průměru, který dosáhl poslední student (nebo studenti) z počtu 10 % studentů, kteří splňují podmínky pro přiznání stipendia podle odstavce 1 (dále jen „hraniční prospěchový průměr“).

3) Prospěchový průměr se vypočítává ze známek ze všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů konaných nebo uznaných za splněné v průběhu předcházejícího ročníku a matematicky se zaokrouhluje na dvě desetinná místa, a to tak, že

a) je-li předmět vyučován na fakultě, je jeho váha rovna počtu kreditů přiřazenému k tomuto předmětu,
b) není-li vyučován na fakultě, je jeho váha rovna 2,
c) byl-li předmět absolvován až v opravném termínu, je za známku považován prostý aritmetický průměr známek ze všech termínů (pokusů).

 Zároveň je ale také třeba splnit podmínky čl. 8 Řádu, podle kterého

1. Stipendium uvedené v čl. 3 odst. 1 nelze studentovi přiznat ani vyplácet

b. pokud skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu (čl. 5 odst. 9 studijního řádu) přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok,
c. po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den,
d. pokud studentovi běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia.

 

IV. Mají na stipendium za vynikající studijní výsledky nárok studenti, kteří studují podle individuálního studijního plánu a jejich ročník byl „rozložen“ do delšího časového období, než je jeden rok?

Podle čl. 3 Pravidel náleží „nárok na přiznání stipendia i studentovi, který studuje podle individuálního studijního plánu, splní-li podmínky podle článku 2. Za ročník se považuje i rozložený ročník.“

Z toho plyne, že student, jehož ročník byl „rozložen“ má nárok na stipendium tehdy, jestliže se zapíše do vyššího ročníku a jeho rozložený ročník je tak zároveň ročníkem předchozím. 

 

V. Proč nelze přiznat stipendium studentům zapsaným do 5. ročníku za 5. ročník?

Z čl. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě plyne, že se stipendium přiznává studentům, kteří jsou zapsáni do 5. ročníku za předchozí ročník, kterým tak může být jedině ročník 4.

Z toho plyne, že studenti, kteří v 5. ročníku splní svoje studijní povinnosti tak, aby se mohli podrobit 3. a 4. části státní zkoušky, (tzv. „uzavřou“ studium), avšak do konce prvního akademického roku, ve kterém byli poprvé zapsán do 5. ročníku, nesloží všechny státní zkoušky, nemají na prospěchové stipendium nárok.

Tito studenti jsou totiž po dva či více akademických let zapsáni v 5. ročníku. Pokud by jim mělo být stipendium přiznáno, znamenalo by to nespravedlivou výhodu oproti studentům, kteří obdobně uzavřeli svoje studium v 5. ročníku a zároveň však také složili všechny státní zkoušky. Takoví studenti totiž k rozhodnému dni již nejsou studenty, nýbrž absolventy a nemůže jim tak vzniknout nárok na vyplacení stipendia. Studentům v uzavřeném studiu by tak vznikla výhoda jen proto, že si odložil splnění státních zkoušek, na rozdíl od studentů, kteří státní zkoušky již složili. Právě proto obsahuje aktuálně účinné znění pravidel pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK formulaci, která takový postup znemožňuje. Právě proto je stipendium přiznáváno pouze studentům 5. ročníku za předchozí, tj. 4. ročník. Studenti, kteří se nacházejí i více akademických let v 5. ročníku s ohledem na svoje tzv. „uzavřené studium“ nemají na vyplacení prospěchového stipendia nárok, stejně tak jako na něj nemají nárok ti studenti, kteří svoje studium úspěšně ukončí složením státních zkoušek.

 

VI. Jak se vypočítává „vážený prospěchový průměr“ pro přiznání stipendia a v čem se liší od prospěchového průměru v SIS?

Studijní průměr, který je uveden v SISu není pro přiznání stipendia rozhodující, neboť se vypočítává podle čl. 6 odst. 16 Studijního a zkušebního řádu UK: "V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech v rámci daného studia konaných zkoušek (odstavec 9 písm. e), souborných zkoušek a všech opravných termínů."

Pro účely výplaty prospěchového stipendia je třeba však vypočítat vážený prospěchový průměr podle čl. 2 odst. 3 Pravidel pro přiznávání stipendií PF UK: "Prospěchový průměr se vypočítává ze známek ze všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů konaných nebo uznaných za splněné v průběhu předcházejícího ročníku a matematicky se zaokrouhluje na dvě desetinná místa, a to tak, že

a) je-li předmět vyučován na právnické fakultě, je jeho váha rovna počtu kreditů přiřazenému k tomuto předmětu,
b) není-li vyučován právnické na fakultě, je jeho váha rovna 2,
c) byl-li předmět absolvován až v opravném termínu, je za známku považován prostý aritmetický průměr známek ze všech termínů (pokusů).

Příklad:

Pro výpočet prospěchové průměru se sečtou všechny známky ze zkoušek (bez klas. zápočtu) včetně "4" a vydělí počtem známek včetně "4".   10/8=1,250
Pro výpočet prospěchové stipendia se vynásobí jednotlivé známky vahou (počtem kreditů), u známek s rebrobací se násobí průměrná známka vahou a započte se i známka z klasifikovaného zápočtu. Výsledek se sečte a vydělí součtem vah. 58/41=1,415

 

Předmět Typ
examinace
kredity
=váha
klasifikace váha * prům. známka
HP1564 Zk 3 1 3
HP4979 Zk 3 1 3
HP0631 Zk 6 2 12
HP1161 Zk 3 1 3
HP0892 Zk 6 1 6
HP3023 Zk 3 1 3
HP0402 Zk 6 1 6
HP0682 Zk 6 2 12
HP1171 KZ 5 2 10
Součet   41  10 58
Průměr prospěchový   1,250   
Průměr vážený prospěchový    1,415

 

VII. Nemohu si osobně vyzvednout rozhodnutí o přiznání stipendia, jak mám postupovat?

 

Student, který si nemůže vyzvednout rozhodnutí o přiznání stipendia osobně na studijním oddělění má několik možností. 

- převzít rozhodnutí o přiznání stipendia a vzdát se práva podat odvolání může za studenta zmocněnec, na základě předloženého  originálu plné moci. 

- rozhodnutí může být doručeno do datové schránky studenta a následně může student datovou schránkou doručit vzdání se práva podat odvolání.

- rozhodnutí bude studentovi zasláno poštou. Po doručení rozhodnutí může student zaslat vzdání se práva podat odvolání poštou. V případě, že si student rozhodnutí na poště nevyzvedne, je mu vhozeno do schránky a za datum doručení se považuje 10. den od uložení zásilky. Po tomto datu rovněž může student zaslat vzdání se práva podat odvolání poštou.

- rozhodnutí bude studentovi zasláno poštou. Pokud se student nevzdá práva podat odvolání, tak rozhodnutí nabude právní moci den následující po uplynutí 30 denní lhůty na podání odvolání.

Stipendium lze vyplatit až po nabytí právní moci rozhodnutí.

 

 

Studium

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111