Spolky

 

Zásady spolupráce vedení Právnické fakulty UK a studentských spolků na fakultě
 
1) Vedení PF UK podporuje činnost a rozvoj spolků, které působí na fakultě, a to jmenovitě Common Law Society, ELSA a Všehrd (uváděno v abecedním pořadí), případně i dalších spolků či neformálních uskupení studentů.
2) Vedení PF UK vytváří pro  studentské aktivity ve formalizované i neformalizované podobě optimální možné předpoklady, a to zejména materiálního charakteru.
3) Spolky ve své činnosti musí ctít nejen právní řád České republiky, ale i akademické tradice, zvyklosti, zdvořilost a slušnost ve vystupování. Jménem spolku jedná příslušný zástupce (podle stanov).
4) Obě strany se navzájem o svých akcích informují, a to zejména ve vztahu spolek – vedení fakulty. Vedení PF UK požaduje, zejména v případě závažných a významných akcí, aby tyto byly s ním v dostatečném předstihu konzultovány. Pověřenými zástupci vedení fakulty jsou v tomto smyslu proděkanka JUDr. Věra Štangová, CSc., pokud jde o vnější záležitosti a proděkan Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., pokud jde o zahraniční záležitosti.
5) Každá akce ze strany spolku bude mít jednu (jedinou) odpovědnou osobu uváděnou plným jménem, včetně uvedení jejího emailového a mobilního spojení. Tato osoba bude jak spolku, tak vedení školy, plně odpovídat za akci včetně odpovědnosti za svěřenou techniku. O průběhu akce podá krátkou písemnou zprávu pověřenému zástupci vedení fakulty.
6) V případě organizace akcí, jíž se zúčastní představitelé státu, velvyslanci či jiní významní státní, popř. političtí představitelé České republiky nebo ze zahraničí, bude tato včas předem projednána s vedením fakulty.
7) Akce spolků budou v minimálním rozsahu zasahovat do výuky na Právnické fakultě.
8) Fakulta, v případě potřeby, poskytne odbornou konzultaci a pomoc, případně moderování jednotlivých akcí učiteli z příslušných odborných kateder. Před oficiálním podáním žádosti si spolek zajistí rezervování příslušné místnosti u vedoucí/ho studijního oddělení.
9) Spolek, respektive jeho odpovědná osoba odpovídá nejen za propagaci a zajištění důstojného průběhu akce, ale následně i za odstranění informací o akci, nejen na webu, ale zejména na nástěnkách a v  prostorech fakulty.
10) Kancelářské prostory, poskytnuté fakultou spolkům, musí být udržovány v řádném pořádku a v čistotě.
 
Projednáno a schváleno kolegiem děkana za účasti zástupců spolků dne 1. listopadu 2007.

 

 


 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111