Soutěž o nové fakultní logo - HLASOVÁNÍ KONČÍ V PONDĚLÍ 31.10. O PŮLNOCI

 

Všechny návrhy k vidění zde

1. Hlasování prostřednictvím aplikace moodle se spouští ve středu 5.října 2016 v osm hodin ráno:
Každý zaměstnanec (v akademické i neakademické pozici) a každý zapsaný student může hlasovat jen jednou (ale v průběhu hlasování může svou volbu měnit).
Pro přihlášení do Moodle  použijte login a heslo do fakultní sítě. 

Studenti si mohou nastavit přístupové údaje na následujícím odkazu https://pass.prf.cuni.cz/, za pomoci přihlašovacích údajů do Studijního informačního systému.
Hlasovat můžete zde .
Nejprve kliknete na „Nové fakultní logo“ déle stisknete tlačítko „Zapsat se do kurzu“. Pokud nejste přihlášeni, stiskněte „Pokračovat“ pod oznámením „Anonymní hosté nemohou vstupovat do tohoto kurzu“ a po přihlášení opakujte předchozí krok.

2. Hlasování vhozením hlasovacího lístku do urny začne v pondělí 10. října a koná se v sekretariátu děkana. Hlasovat bude možné od pondělí do pátku vždy mezi 11-13 hodinou. Při této formě hlasování nelze svou volbu již měnit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V souladu s podmínkami vyhlášení soutěže o nejvhodnější nabídku skončila v sobotu 24. září ve 12 hodin lhůta pro podávání návrhů na nové logo naší fakulty. 
Bylo podáno 31 nabídek. Tři nabídky byly ze soutěže vyřazeny z důvodu nesplnění podmínek soutěže.
V souladu s podmínkami byly v některých nabídkách dva nebo tři návrhy.
Celkový počet návrhů, které splňují podmínky soutěže, je 52.

 

Soutěž je vyhlášena jako dvoukolová, a to v prvním kole anonymní (tj. návrh bude uveřejněn bez uvedení jména autora), ve druhém kole neanonymní.
 
První kolo soutěže
V prvním kole budou nabídky uchazečů v rozsahu návrhu znaku provedeného na jedné adjustované tenké lehké podložce ve formátu A3 společně s textem o rozsahu maximálně 3 600 znaků vysvětlujícím obsah a způsob a význam zpracování znaku, zveřejněny v hlavní dvoraně budovy Právnické fakulty UK a v elektronické podobě v aplikaci Moodle, a to ve dnech 1. – 31. října 2016.
 
Hlasovat ve prospěch jednotlivých návrhů (anonymizovaných nabídek) budou moci všichni členové akademické obce (tj. studenti a učitelé), stejně jako další zaměstnanci fakulty. Hlasování bude probíhat od 10. října 2016 buď prostřednictvím aplikace Moodle, nebo vhozením hlasovacího lístku do urny umístěné v sekretariátu děkana.
 
Ze všech zveřejněných nabídek budou vybrány dle počtu nejvíce dosažených hlasů tři nabídky. V případě, že dojde k rovnosti počtu hlasů, budou vybrány tři nabídky s nejvyšším počtem hlasů s tím, že do dalšího kola bude zařazena i každá nabídka, která dosáhne stejného počtu hlasů, jako nabídka třetí.
 
Druhé kolo soutěže
Druhé kolo soutěže proběhne koncem listopadu a bude neanonymní. Tři vybrané nabídky z prvního kola budou odanonymizovány a budou předloženy hodnotící komisi k finálnímu výběru.
 
Hodnotící komise bude pracovat ve složení: děkan PF UK (předseda), proděkanka pro IT, 1 zástupce Ústavu práva autorského PF UK, 1 zástupce grafického studia nakladatelství Karolinum, 1 zástupce učitelské kurie AS PF UK, 1 zástupce studentské kurie AS PF UK.
Hodnocena bude celková výtvarná úroveň návrhu, jeho nezaměnitelnost a rozpoznatelnost a nápaditost návrhu.
Jednotlivým hodnotícím kritériím bude přidělena tato váha:
Celková výtvarná úroveň návrhu                60%
Nezaměnitelnost a rozpoznatelnost           20 %
Nápaditost                                                     20%

 

Na základě těchto kritérií vybere hodnotící komise nejvhodnější nabídku. 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111