Soutěž o nejlepší diplomové práce s tematikou EU

 

Soutěž o nejlepší diplomové práce s tematikou EU
 
„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR. Projekt je určen studentům či absolventům magisterských programů v ČR.
 
Cíl soutěže
Podnítit přínos nových myšlenek týkajících se prohlubování a zkvalitňování činnosti Evropské unie na akademické úrovni, ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich diplomové práce a zvýšit zájem vysokoškolských studentů o evropské záležitosti.
 
Ocenění pro první tři místa
Zveřejnění sylabů deseti nejlepších diplomových prací ve sborníku vědeckého typu. Zpracovatelem sylabu v předepsané úpravě (viz níže) může být buď sám autor oceněné diplomové práce nebo její hodnotitel. Tři nejlepší práce obdrží finanční odměnu ve výši:
1. místo:  700 EUR
2. místo:  500 EUR
3. místo:  300 EUR
Odměna pro autory bude vyplacena jako ekvivalent uvedených částek v Kč po přepočtu platným kursem.
Do soutěže může být přihlášena práce absolventa magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru týkajícího se evropských záležitostí, která řeší aktuální tematiku Evropské unie. Tato práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě/vysoké škole, přičemž od obhajoby práce neuplynul více než jeden rok.
 
Přihlášení
Přihlásit se lze vyplněním stručné elektronické přihlášky, která je součástí vyhlášení soutěže (dodatek 1). Přihlášku může podat sám autor diplomové práce, či jiná osoba (vedoucí práce, vedoucí studijního programu/oboru, vedoucí katedry, proděkan fakulty apod.) po získání písemného souhlasu studenta (součást přihlášky). Povinnou součástí přihlášky je diplomové práce v on-line verzi a fakultativní součástí autorský sylabus diplomové práce v požadované formální úpravě (viz dodatek 2).
 
Termín pro zaslání přihlášky:
do 15. března 2013
 
Kontaktní údaje pro zaslání přihlášky s požadovanou přílohou (přílohami):
Ing. Martina Jiránková, Ph.D., ředitelka Centra evropských studií VŠE v Praze
E-mail: jirankov @ vse.cz
Tel.: 224 095 368, 230
 
Kritéria hodnocení
Z přihlášených diplomových prací bude vybráno na základě oponentských posudků nezávislých hodnotitelů kolektivním rozhodnutím sedmičlenné redakční rady deset nejlepších prací dle následujících kritérií:
  • stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění
  • použité metody
  • obsahová správnost a hloubka provedené analýzy
  • schopnost argumentace a kritického myšlení
  • citace a práce se zdroji
  • formální úprava, jazyková a stylistická úroveň
 
Vyhodnocení soutěže:
do 30. 6. 2013.
 
Celou výzvu pro podání přihlášky v pdf.  naleznete na strankach VŠE:
http://ces.vse.cz/wp-content/Výzva13.pdf
 
Formuláře k soutěži:
Přihláška do soutěže Dodatek 1 zde
Sylabus diplomové práce Dodatek 2 zde
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111