Souhrnná informace k doktorským studijním programům akreditovaným od ak. roku 2019/2020

Souhrnná informace k doktorským studijním programům akreditovaným od ak. roku 2019/2020

Počínaje ak. rokem 2019/2020 uskutečňuje Právnická fakulta UK čtrnáct doktorských studijních programů (viz informace k přijímacímu řízení). Z nich je třináct realizováno v češtině, jeden v angličtině. Studium v angličtině je zpoplatněno 600 euro ročně, přístupné je i občanům ČR. 
Všechny studijní programy jsou akreditovány se standardní dobou studia čtyř let, což znamená, že právě do této doby je třeba rozvrhnout jednotlivé studijní povinnosti. Základními povinnostmi předepsanými všem doktorandům doktorských studijních programů uskutečňovaných v češtině bez rozdílu jsou:

Obecné základy právní vědy: předmět garantovaný katedrou teorie práva a právních učení ve formě přednášek v zimním semestru 1. ročníku s navazující ústní zkouškou 

Akademické psaní: předmět garantovaný Mezioborovým centrem právních dovedností ve formě blokových seminářů, pořádaných koncem zimního a počátkem letního semestru 1. ročníku, zaměřených na metodologii právního a souvisejícího výzkumu a specifika právního psaní a ukončených kolokviem

Teoretická a metodologická specifika vědy (následuje příslušný obor právní vědy): předmět garantovaný jednotlivými akademickými pracovišti, resp. jednotlivými garanty programů v podobě přednášek v 1. ročníku, umožňujících interakci s doktorandy jednotlivých programů a reflektujících specifické problémy daného oboru právní vědy

Doktorandský seminář: prezentace rozšířeného projektu disertační práce koncem letního semestru 1. ročníku nebo počátkem zimního semestru 2. ročníku na setkání doktorandů příslušného programu v gesci garanta

Zkoušky ze dvou cizích jazyků: zajišťuje katedra jazyků

Státní doktorská zkouška: zajišťuje příslušný garant; podmínkou je splnění výše uvedených studijních povinností

Obhajoba disertační práce: podmínkou obhajoby je publikace dílčích výstupů disertačního výzkumu, což znamená nejméně jednu publikaci k tématu disertační práce; lze doložit i potvrzení nakladatele, že vydá disertační práci jako celek