Sdělení proděkanky o uznávání předmětů

V Praze dne 29. 9. 2015

 
 
Sdělení proděkana o uznávání předmětů v rámci Kurzu celoživotního vzdělávání
 
Čl. 1
Žadatel
 1.  K podání žádosti o uznání předmětu je oprávněn pouze účastník Kurzu celoživotního vzdělávání (dále jen „kurz CŽV“).
 2.  Žadatel je oprávněn podat žádost, jestliže žádá o uznání skutečně vykonaných předmětů v  předchozím Kurzu celoživotního vzdělávání v posledních 3 letech nebo skutečně vykonaných předmětů v předchozím studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „PF UK“) v posledních 10 letech (čl. 7 Podmínek kurzu, v jehož rámci se uskutečňuje program celoživotního vzdělávání).
 
Čl. 2
Žádost
 1. Žadatel je povinen podat žádost o uznání předmětu na předepsaném formuláři, který bude vyplněn na počítači, vytištěn, podepsán a podán výlučně prostřednictvím podatelny PF UK.
 2. Bude-li žádost podána na jiném pracovišti, než je podatelna PF UK, bude dotčeným pracovištěm vždy nejprve postoupena podatelně.
 3. Datum podání osvědčené razítkem z podatelny PF UK je rozhodným dnem pro posouzení žádosti o uznání.
 4. Žádost o uznání každého jednotlivého předmětu je třeba podat na samostatném formuláři. (formulář žádosti jednotlivý předmět  CŽV)
 5. Žádost souhrnnou je třeba podat na formuláři Souhrnná žádost o uznání předmětů (formulář souhrnná žádost CŽV)
Čl. 3
Formální a obsahové náležitosti žádosti
 1. Žadatel je povinen v žádosti vyplněné na počítači uvést: příjmení a jméno, datum narození, adresu, PSČ, e-mailovou adresu, telefon.
 2. Žádost musí být datována a vlastní rukou podepsána.
 3. Žádost o uznání předmětu musí být podána na formulářích uvedených v příloze tohoto Sdělení a musí obsahovat všechny údaje požadované v těchto formulářích.
 4. Hodnocení se uvádí pouze slovně (započteno, výborně (1), velmi dobře (2), dobře (3)
Čl. 4
Postup při vyřizování žádosti
 1. Podatelna postoupí žádost o uznání referentovi CŽV. Referent provede kontrolu, zda žádost splňuje formální a obsahové náležitosti. V případě, že žádost nesplňuje formální a obsahové náležitosti, vrátí referent žádost žadateli k doplnění.
 2. V případě, že žádost splňuje formální a obsahové náležitosti, ověří referent, zda lze žádosti vyhovět, nebo ji zamítnout na základě vyjádření vedoucích kateder uvedených v příloze č. 2 Úplného znění Opatření děkana č. 8/2014, o uznávání splnění studijních povinností ve znění Opatření děkana č.8/2016, které závazně stanoví časový okamžik, před kterým nelze uznat příslušnou studijní povinnost.
 3. Pokud žádost splňuje podmínky stanovené v čl. 1 a předmět byl vykonán po stanoveném datu (odst. 2 tohoto Sdělení), proděkan pro celoživotní vzdělávání (čl. 5 odst. 1 písm. d) Opatření děkana č. 8/2015, které stanoví způsob podepisování a razítkování úředních dokumentů na úseku magisterského studijního programu, přijímacího řízení a celoživotního vzdělávání) předmět uzná, včetně dosažené klasifikace.
 4. V případě uznání předmětu bude účastníkovi kurzu CŽV připsán odpovídající počet kreditů ve Studijním informačním systému. V přehledu  vykonaných studijních povinností v programu CŽV bude u daného předmětu uvedena klasifikace a datum splnění s označením „uznáno“. Při výpočtu průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtu podle čl. 9 Podmínek kurzu, v jehož rámci se uskutečňuje program celoživotního vzdělávání, se započítává klasifikace uznaného předmětu bez hodnocení „neprospěl“.
 5. Proděkan pro CŽV (čl. 5 odst. 1 písm. d) Opatření děkana č. 8/2015) žádost zamítne, pokud nebyly splněny podmínky stanovené v čl. 1, předmět byl vykonán před stanoveným datem (odst. 2 tohoto Sdělení), nebo žadatel žádost nedoplnil podle čl. 5 odst. 1.
 6. K rozhodnutí o uznání předmětu a k rozhodnutí o neuznání předmětu v rámci kurzu CŽV se připojí kulaté razítko s logem fakulty (čl. 11 odst. 2 Opatření děkana č. 8/2015). Doručují se doporučenou poštou do vlastních rukou bez dodejky (čl. 16 odst. 2 Opatření děkana č. 8/2015) nebo osobním předáním po předchozím zaevidování v podatelně fakulty.
 
Přílohy:
 
Formuláře viz podmenu vlevo

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111