Sdělení proděkana - Podmínky pro vysílání studentů PF UK ke studijním pobytům v zahraničí pro rok 2014/2015

 

 

Sdělení proděkana pro zahraniční záležitosti
 
Podmínky pro vysílání studentů PF UK v Praze ke studiu do zahraničí v akademickém roce 2014/2015
 
 
Dlouhodobým záměrem PF UK v Praze je umožnit zvyšujícímu se počtu studentů magisterského a doktorského studia, aby absolvovali část studia na zahraničních univerzitách, zejména v zemích Evropské unie. Musí však splňovat níže uvedené podmínky a předpoklady.
Studium v zahraničí je možno absolvovat v rámci různých forem, včetně privátních iniciativ. V dalším uvádím možnosti stipendijních pobytů.
 
 
  1. V rámci programu Evropské unie LLP (Lifelong Learning Programme) ERASMUS obsazuje Právnická fakulta zpravidla dvousemestrální, případně i jednosemestrální studijní pobyty v rámci Institucionální smlouvy, kterou uzavírá Evropská kancelář Univerzity Karlovy a bilaterálních smluv mezi evropskými univerzitami. Seznam univerzit (v šesti jazykových oblastech – angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština a portugalština) je uveden v příloze Karolínky (str. 86-88) a je i na webu fakulty (ERASMUS). POZOR: průběžně se aktualizuje.
Náležitosti podání:
·         řádně vyplněná přihláška ke konkurzu (ke stažení v dokumentech zahraničního oddělení); přihlášku  (bez příloh) je nutno rovněž odeslat elektronicky  na adresu: erasmus @ prf.cuni.cz, nezbytné je také založení přihlášky do web aplikace UK , info: http://www.cuni.cz/UK-231.html (web aplikace UK bude spuštěna později),
·         strukturovaný životopis v příslušném cizím jazyce,
·         kopie maturitního vysvědčení v češtině (není potřeba ověření),
·         studenti doktorského studia doloží potvrzení o přijetí do postgraduálního programu a splnění studijních povinností,
·         motivační dopis v příslušném, cizím jazyce výstižně vysvětlující důvody zájmu o zahraniční studium, včetně tématu diplomové práce, popř. disertační práce, apod.,
·         seznam prostudované cizojazyčné odborné právnické literatury k předmětům, které mají být hlavní náplní studia v zahraničí,
·         přehled návštěv kurzů a výběrových předmětů vyučovaných na PF v cizím jazyce (účast na alespoň jednom kurzu vyučovaném v příslušném jazyce je u studentů ucházejících se o zahraniční studijní pobyty považováno za výhodu),
·         doklad o jazykových předpokladech (např. vysvědčení o zkouškách Cambridge, TOEFL, Goethe Institut apod.) v příslušném cizím  jazyce – není podmínkou pro výběrové řízení na PF UK, avšak některé univerzity certifikát vyžadují - nutno zjistit na stránkách příslušné univerzity (např. UNI Gent),
·         doporučení alespoň jednoho učitele z odborné katedry (mimo katedru jazyků a KTV) v češtině a v příslušném  cizím jazyce (do příslušného cizího jazyka si přeloží student sám).
·         Vše je třeba odevzdat v jedné sepnuté a uspořádané složce.
·         Přihlášku je možné podat do více jazykových oblastí, samozřejmě vždy samostatnou složku v příslušném jazyce.
·         Poznámka: Mimo 28 členských zemí EU studijní programy nabízejí země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko). Tyto programy mají své specifické požadavky a rozdílné termíny přihlášek. Blíže viz: http://www.naep.cz; i zde musí studenti projít výběrovým řízením.
·         Upozornění: přehled studijních výsledků bude na studijním oddělení vyžádán hromadně pro všechny přihlášené studenty pracovnicí odd. Erasmus, tzn., student si o výpis známek sám nežádá.
 
  1. Univerzita Karlova přímo vysílá studenty na jedno - až dvousemestrální stipendijní pobyty a na letní jazykové kurzy němčiny v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce s německými a švýcarskými univerzitami. Nabídky pobytů včetně tiskopisu přihlášek (ke stažení) a seznamu povinných dokladů k přiložení k žádosti jsou uvedeny na webové stránce Univerzity Karlovy (cca v listopadu 2013):       http://www.cuni.cz/UK-226.html   
Počet míst pro PF je v rámci UK omezen jen na několik málo studentů.
             
  1. Dům zahraničních služeb MŠMT nabízí studijní pobyty na základě mezinárodních smluv. Určité počty míst do  konkrétních zemí jsou určeny přímo Univerzitě Karlově (rozpis kvót) a studenti podávají přihlášky prostřednictvím fakulty; předávají se na zahraniční oddělení PF v termínech vyhlášených RUK. Pro všechna ostatní místa jsou vypisována celostátní výběrová řízení prostřednictvím Akademické informační agentury (žádosti doporučuje fakulta). Bližší informace jsou na webové stránce AIA (www.zahranicni-stipendium.cz,
e-mail: aia @ dzs.cz). Počet míst je omezen.    P ř i h l a š o v a c í    t e r m í n y   
j s o u   r ů z n é ,   většinou do 31. 12. 2013.
 
  1. Stipendijní pobyty nabízejí rovněž zahraniční nadace, v některých případech i pro absolventy právnických fakult. Jde např. o Deutscher Akademischer Austauschdienst, Konrad Adenauer Stiftung, Hans Seidl Stiftung, Aktion Österreich, Sasakawa Foundation, Open Society Fund, British Council, Fullbright Foundation, Mellonovu nadaci, švýcarské nadace, francouzské nadace, Huygensův program v Nizozemí  aj. Výběr a přihlášky závisejí výhradně na iniciativě studentů a jsou zasílány většinou přímo nadacím. Jsou stanoveny rozdílné podmínky (včetně věkových a  jazykových) i různé termíny přihlášek.
 
 
Pro vysílání na studijní pobyty ad 1. a ad 2. organizuje PF výběrové řízení. Probíhá podle „Pravidel výběrového řízení k vysílání studentů do zahraničí“ - Pokyn děkana č. 1/2000.  
 
            Do výběrového řízení mohou být přijati jen ti účastníci, kteří mají statut studenta PF UK (pregraduálního, popř. postgraduálního studia). Tato podmínka musí být splněna i po celou dobu zahraničního pobytu. Uchazeči musí mít ukončen minimálně první ročník magisterského či doktorského  studia. Nemohou se tedy hlásit absolventi, připravující se na státní rigorózní zkoušku (JUDr.), nesplňují-li výše uvedené podmínky.
 
Základní kritéria komisionálního výběru jsou výborné či alespoň velmi dobré studijní výsledky (více než cca 8 nedostatečných ze zkoušek i klauzurních prací již je v zásadě diskvalifikující) a doložené jazykové schopnosti (certifikáty), dále celková motivace a kvalita ústního projevu.
 
 
Termín pro odevzdání všech přihlášek (včetně všech požadovaných příloh)
na studijní pobyty v rámci programu LLP/ERASMUS,
na studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod,
na letní jazykové kurzy němčiny
 
 
je nejpozději do čtvrtka, 13. 2. 2014 (včetně) v úředních hodinách,
tj. pondělí – čtvrtek 9.00 – 11.00 hod
na zahraniční oddělení (I. patro, místnost 119).
 
 
Výběrová řízení (ústní pohovory) proběhnou v únoru a  březnu 2014. Přesná data konání výběrového řízení podle jazykových oblastí budou zveřejněna v aktualitách zahraničního oddělení  na konci ledna 2014. Pro angličtinu se předpokládá, že  bude vypsáno 5-6 termínů, pro němčinu 2-3, pro francouzštinu 1-2 a pro italštinu, španělštinu a portugalštinu po jednom termínu. Náhradní termíny vypisovány nebudou.
 
Důležité upozornění:
Studijní poplatky se nehradí. Poskytnutá stipendia zpravidla nekryjí celkové náklady pobytu v zahraničí. Jde jen o příspěvek k úhradě studijního pobytu. Účastníci proto musí počítat s částečnou úhradou z vlastních zdrojů. Výše stipendií bude zřejmě známa až v dubnu/květnu 2014. Nutno počítat s tím, že stipendium může přijít opožděně. Rovněž je nutno počítat s tím, že řada zemí vyžaduje povolení k pobytu. Každý účastník si je vyřizuje sám. Také podmínky zdravotního pojištění, které si student musí vyřídit před odjezdem, jsou rozdílné.  Předpokládáme dobrý zdravotní stav (fyzický i psychický) uchazeče při výjezdu do zahraničí.
           
Při studiu v zahraničí nutno plně respektovat tamní právní předpisy a zvyklosti. Studijní výsledky, dosažené v rámci pobytů ad 1. a ad 2. budou uznány na PF UK na základě individuální žádosti studenta studijnímu proděkanovi zpravidla s vyjádřením příslušné katedry. Využívají se přepočty v rámci Evropského kreditního systému (ECTS).
           
Uznávání vykonaných předmětů PF UK je upraveno opatřením děkana č. 4/2011 o uznávání studijních povinností magisterského studijního programu, splněných na jiných vysokých školách v rámci programu Lifelong Learning Programme (LLP) – ERASMUS, které je účinné od 1. 5. 2011. Podpůrně jsou používány zásady ECTS (European Credit Transfer System). Za napsání diplomové práce lze získat kredity (dipl. seminář II. – 6 kreditů). Doktorandi povinnost kreditů nemají, musí však osvědčit vědeckou a studijní  činnost (zejména psaním dizertační práce). Studium v zahraničí neopravňuje k prominutí poplatků za delší dobu studia nad šest let!
 
Studium v zahraničí probíhá již řadu let a budete mít proto možnost navázat spojení s kolegy, kteří v dané zemi studovali nebo právě studují, či se informovat u zahraničních studentů LLP/ERASMUS studujících v současné době na PF UK. Před odjezdem je pro vyjíždějící studenty v rámci programu LLP/ERASMUS organizována centrální instruktáž, po jejich návratu ze zahraničí pak hodnotící setkání.
           
 Žádám tímto všechny studenty, kteří pojedou studovat během akademického roku 2014/2015 do zahraničí, mimo programy organizované fakultou, aby před svým odjezdem o zahraničním pobytu uvědomili zahraniční i studijní oddělení PF UK.
           
 Přeji Vám mnoho úspěchů při přípravě a realizaci zahraničních studijních pobytů.
 
                                                                      
 
 
 
                                                                       Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
                                                                            proděkan pro zahraniční záležitosti
 
 
V Praze, dne 22.10. 2013
 

-1404046936.html


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111