Sdělení proděkana k souběžně vedenému studiu

Sdělení proděkana k uznávání zkoušek při souběhu studia
 
 
Uznání splnění kontroly studia předmětu je upraveno v čl. 6 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze. Dle tohoto ustanovení je uznání splnění kontroly studia předmětu možné pouze v případě, kdy student během posledních deseti let splnil obdobou studijní povinnost na univerzitě nebo jiné vysoké škole v České republice nebo zahraničí.
Citované ustanovení bylo upraveno pro případy, kdy student vykonal příslušnou studijní povinnost při svém předchozím studiu, které byl z nejrůznějších příčin (zdravotních, rodinných apod.) nucen ukončit, s možností požádat si o uznání splnění této studijní povinnosti ve studiu novém, popř. v souběžně probíhajícím studiu, avšak v odlišném studijním programu, resp. oboru.
Smyslem připuštění uznání splnění kontroly studia předmětu však nebylo a není připuštění možnosti vzájemného kombinování plnění studijních povinností ve dvou paralelně vedených studiích shodného studijního programu, resp. oboru, a to na dvou vysokých školách. Jakkoli je takové paralelní studium možné a přípustné, šel by extenzivní výklad možnosti uznávat plnění studijních povinností proti smyslu studia samotného a znamenal by ve svém důsledku připuštění spekulativní úvahy o možnosti získání dvou titulů ze dvou vysokých škol při současném plnění studijních povinností vždy pouze na jedné z těchto škol. Pokud se student rozhodl studovat dvě vysoké školy v témže nebo shodném studijním programu, resp. oboru, musí být připraven absolvovat v plném rozsahu obě studia.
Splnění kontroly studia předmětu vykonané na jiné vysoké škole ve studijním programu „Právo a právní věda“, obor „Právo“, popř. v obdobném studijním programu, resp. oboru, v rámci paralelně vedeného studia na jiné vysoké škole, nebude uznáváno z výše uvedených důvodů za splnění kontroly studia předmětu na Právnické fakultě UK v Praze ve smyslu čl. 6 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze.
 
V Praze dne 28. června 2013
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., proděkan pro magisterský studijní program


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111