SDĚLENÍ DĚKANA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ


Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl na doporučení přijímací komise dne 15. 6. 2015
o přijetí uchazečů do magisterského studijního programu takto:


1. Přijímací řízení s účastí na Národních srovnávacích zkouškách absolvovalo 2 829 uchazečů.

2. Podle sestaveného pořadí má 600. uchazeč 171 bodů. Do výpočtu pořadí byli zařazeni uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, absolvovali Národní srovnávací zkoušky z Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd a udělili souhlas společnosti Scio k odeslání výsledků NSZ k výpočtu pořadí pro přijetí na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

3. Bonifikace za maturitní vysvědčení s vyznamenáním a za státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku pro výpočet pořadí pro přijetí byla přiznána pouze za materiály doručené na studijní oddělení do termínu 11. 6. 2015. Po tomto termínu může být bonifikace přiznána pouze na základě žádosti o bonifikaci, a to v rámci přezkumného řízení.

4. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude předáno přijatým uchazečům v den zápisu od 22. do 25. června 2015 proti dokladu totožnosti, rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude odesláno uchazečům na doručovací adresu do vlastních rukou začátkem července 2015.

5. V Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz je individuálně pro každého uchazeče pod jeho přihlášením do IS zveřejněn výsledek přijímacího řízení s uvedením dosažených bodů z výsledku NSZ a přidělené bonifikace. Uchazeč může podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách požádat o přezkoumání rozhodnutí děkana a přidělení bonifikace za maturitu s vyznamenáním a za vykonanou jazykovou zkoušku. Pro podání žádosti o bonifikaci a žádosti o přezkum jsou v aktualitách přijímacího řízení PF UK ke stažení formuláře žádostí. Přijetí ke studiu je možné pouze na základě dosažení minimální bodové hranice na přijetí 171 bodů.

6. Informace o zápisu přijatých uchazečů je zveřejněna v aktualitě přijímacího řízení.

Praze 15. 6. 2015

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan PF UK


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111