Otevřené výzvy v programech MOBILITY a INTER-EXCELLENCE

 

Níže uvádíme otevřené výzvy v programech MOBILITY a INTER-EXCELLENCE:

MOBILITY obecně:
- podpora mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu;
- financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí;
- není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích a kongresech.


MOBILITY Francie – Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020:
- termín pro předkládání návrhů projektů: 4.4.–30.6. 2018;
- projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté;
- krátkodobé výměnné pobyty výzkumných pracovníků - maximálně 2 zahraniční cesty o celkové délce trvání max. 15 dní ročně – příspěvek na 1 zahr. cestu do Francie a zpět max. 12.000,- Kč
- na řešení 1 společného projektu je MŠMT udělena podpora v maximální výši 78.000,- Kč/rok, tj. 156.000,- Kč na celou dobu řešení projektu;
- celkem se na činnosti podpořené touto výzvou alokuje maximálně 3 120 000,- Kč;
- návrh musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v ČR a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francii;
- více informací a potřebné dokumenty naleznete zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-6


MOBILITY Německo – Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020:
- termín pro předkládání návrhů projektů: 31. 3. – 31. 5. 2018;
- na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. Na výzvu jsou alokovány celkem 3 000 000 Kč;
- v rámci výzvy budou podporovány: krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní; dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce;
- max. příspěvek na 1 zahr. cestu je 7000,- Kč;
- výše limitu příspěvku, který obdrží český řešitel k úhradě pobytových nákladů zahraničního řešitele pro jeho pobyt na území ČR (ubytování, stravné, kapesné) je u krátkodobých pobytů stanovena na 2 000 Kč/den a u dlouhodobých pobytů na 30 000 Kč/měsíc;
- návrh musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a německou částí týmu jeho řešitelů v Německu;
- více informací a potřebné dokumenty naleznete zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych-3  

MOBILITY Rakousko – Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020:
- termín pro předkládání návrhů projektů: 16. 3.– 31. 5. 2018;
- na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. Na výzvu jsou alokovány celkem 3 000 000 Kč;
- v rámci výzvy budou podporovány: krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní; dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce;
- max. příspěvek na 1 zahr. cestu je 7000,-Kč;
- výše limitu příspěvku, který obdrží český řešitel k úhradě pobytových nákladů zahraničního řešitele pro jeho pobyt na území ČR (ubytování, stravné, kapesné) je u krátkodobých pobytů stanovena na 2 000 Kč/den a u dlouhodobých pobytů na 30 000 Kč/měsíc;
- návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku;
- více informací a potřebné dokumenty naleznete zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3

INTER-EXCELLENCE – Soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER- ACTION (LTAUSA18) pro podávání projektů se zaměřením na česko-americkou spolupráci:
- soutěžní lhůta, ve které je možné podat návrhy projektů, je stanovena od 8. března 2018 do 30. dubna 2018;
- podporovány budou projekty s minimální dobou řešení 24 měsíců a s maximální dobou trvání do 31. 12. 2022;
- podprogram INTER-ACTION je určen na podporu mezinárodní spolupráce, konkrétně na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích, ke kterým se váže platná dohoda/prováděcí dokument charakteru bilaterální mezivládní nebo mezirezortní dohody pro aktivity VaVaI. Ve své většině se jedná o země lokalizované mimo Evropskou unii a tudíž projekty, které nelze podpořit ani rámcovými programy financovanými z evropských zdrojů, ani strukturálními fondy kofinancovanými národními a evropskými zdroji;
- do této soutěže budou přijímány návrhy společných česko-amerických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2 - 4 roky;
- více informací a potřebné dokumenty naleznete zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-6

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111