MŠMT - výzvy k podávání návrhů projektů INTER EXCELLENCE

Vyhlášení soutěže INTER-EUREKA a INTER-TRANSFER v rámci programu INTER-EXCELLENCE

INTER-EUREKA

Cílem podprogramu je podpora mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

Projekty nemají stanoveno technologické zaměření, ale jsou především řešeny v oblastech, jako jsou například komunikační a informační technologie, biotechnologie a lékařská technika, nové materiály, životní prostředí, doprava, energetika, automatizace a robotika a další. Výstupy projektů EUREKA, a tím tedy podprogramu INTER-EUREKA (LTE), musí být cíleny na jejich komerční využití, tj. nové inovované výrobky, nové technologie, nové služby a jejich rychlé uplatnění na trhu.

Pro účely podprogramu je způsobilým uchazečem malý, střední, nebo velký podnik podle definice v příloze č. 3 programu INTER-EXCELLENCE. V roli dalšího účastníka projektu mohou být také organizace pro výzkum a šíření znalostí (dále jen „výzkumné organizace“) podle Nařízení Komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „Nařízení Komise (EU) č. 651/2014“), a podle definice v příloze č. 3 programu INTER-EXCELLENCE. V případě výzkumných organizací mohou být projektem podporovány i jejich hospodářské činnosti, a proto na ně bude v každém případě nahlíženo jako na podniky.
Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA.

Maximální doba řešení projektu je 48 měsíců.

Podíl výše účelové podpory na uznaných nákladech u projektů může činit až 50 % celkových uznaných nákladů na řešení projektu.

Harmonogram veřejné soutěže podprogramu:
termín vyhlášení veřejné soutěže: 2.srpna 2018
počátek soutěžní lhůty: 3.srpna 2018
ukončení soutěžní lhůty: 12. října 2018
počátek hodnotící lhůty: 13. října 2018
ukončení hodnotící lhůty: 15. prosince 2018
ukončení podání žádosti o poskytnutí podpory: 15. března 2019
vyhlášení výsledků: 20. dubna 2019

Více informací včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách MŠMT.


INTER-TRANSFER

Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí.

Podpora je určena výhradně pro projekty základního výzkumu. Podíl výše účelové podpory na uznaných nákladech může činit až 100 % celkových uznaných nákladů na řešení projektu.

Harmonogram veřejné soutěže podprogramu:
termín vyhlášení veřejné soutěže: 1. srpna 2018
počátek soutěžní lhůty: 2. srpna 2018
ukončení soutěžní lhůty: 15. září 2018
počátek hodnotící lhůty: 16. září 2018
ukončení hodnotící lhůty a vyhlášení výsledků: 31. ledna 2019

Více informací včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách MŠMT.

 

V případě, že se budete jakékoli výše uvedené výzvy se svým projektem účastnit, prosíme o sdělení této skutečnosti Oddělení pro vědu, výzkum a edici, na e-mail: stloukalova @ prf.cuni.cz nejpozději do 31. 8. 2018.
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111