< Srpen 2018 >

 • st1
 • čt2
 • 3
 • so4
 • ne5
 • po6
 • út7
 • st8
 • čt9
 • 10
 • so11
 • ne12
 • po13
 • út14
 • st15
 • čt16
 • 17
 • so18
 • ne19
 • po20
 • út21
 • st22
 • čt23
 • 24
 • so25
 • ne26
 • po27
 • út28
 • st29
 • čt30
 • 31

Sdělení děkana PF UK k výsledku přijímacího řízení

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy na základě doporučení přijímací komise
rozhodl dne 12. 6. 2018  o přijetí uchazečů do magisterského studijního programu takto:
 
 1. Přijímací řízení s účastí na Národních srovnávacích zkouškách absolvovalo 2 395 uchazečů.
 2. Podle sestaveného pořadí má 650. uchazeč 173,4 bodu. Do pořadí byli zařazeni uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, absolvovali Národní srovnávací zkoušky z Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd a udělili souhlas společnosti Scio k odeslání výsledků NSZ na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
 3. Bonifikace za maturitní vysvědčení s vyznamenáním a za státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku byla přiznána pouze za úředně ověřené dokumenty doručené na studijní oddělení do termínu 8. 6. 2018. Po tomto termínu může být bonifikace přiznána pouze na základě žádosti o bonifikaci. Formulář žádosti o bonifikaci je zpřístupněn je ke stažení zde.
 4. Rozhodnutí o přijetí ke studiu v listinné podobě bude předáno přijatým uchazečům, kteří dodali maturitní vysvědčení, v den zápisu od 18. do 21. června 2018 proti dokladu totožnosti.
 5. Pokud uchazeč nedoručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ani v termínu stanoveném rektorem UK, tj. do 22. října 2018, bude uchazeči odesláno rozhodnutí o nepřijetí bez ohledu na to, kolika bodů v přijímacím řízení dosáhl.
 6. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude koncem června 2018 odesláno uchazečům, kteří doručili do 22. června 2018 na studijní oddělení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, ale jejich bodový zisk byl nižší, než je minimální bodová hranice pro přijetí 173,4 bodu. V případě pozdějšího dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení bude studijní oddělení PF UK rozhodnutí odesílat průběžně.
 7. Ve Vašem individuálním profilu v informačním systému je zveřejněn výsledek přijímacího řízení s uvedením dosažených bodů z výsledku NSZ a přidělené bonifikace. Uchazeč může podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách požádat o přezkoumání rozhodnutí děkana podle stanovených podmíneka přidělení bonifikace za maturitu s vyznamenáním a za vykonanou jazykovou zkoušku. Formulář pro odvolání je ke stažení zde. Přijetí ke studiu je možné pouze na základě dosažení minimální bodové hranice pro přijetí 173,4 bodu.
 8. Informace o zápisu přijatých uchazečů bude zveřejněna v aktualitě přijímacího řízení.
 
         V Praze 12. 6. 2018                                                 prof. JUDr. Jan K u k l í k, DrSc. 

 

                                                                                                        děkan PF UK

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111