< Listopad 2017 >

 • st1
 • čt2
 • 3
 • so4
 • ne5
 • po6
 • út7
 • st8
 • čt9
 • 10
 • so11
 • ne12
 • po13
 • út14
 • st15
 • čt16
 • 17
 • so18
 • ne19
 • po20
 • út21
 • st22
 • čt23
 • 24
 • so25
 • ne26
 • po27
 • út28
 • st29
 • čt30

Sdělení děkana k přijímacímu řízení

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl na doporučení přijímací
komise dne 12. 6. 2017 o přijetí uchazečů do magisterského studijního programu takto:
 
 1. Přijímací řízení s účastí na Národních srovnávacích zkouškách absolvovalo 2 597 uchazečů.
 2. Podle sestaveného pořadí má 650. uchazeč 169,8 bodu. Stejného bodového zisku dosáhli ještě další dva uchazeči, takže počet přijímaných studentů je 652 v souladu s Podmínkami přijímacího řízení schválenými Akademickým senátem fakulty. Do výpočtu pořadí byli zařazeni uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, absolvovali Národní srovnávací zkoušky z Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd a udělili souhlas společnosti Scio k odeslání výsledků NSZ k výpočtu pořadí pro přijetí na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
 3. Bonifikace za maturitní vysvědčení s vyznamenáním a za státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku pro výpočet pořadí pro přijetí byla přiznána pouze za materiály doručené na studijní oddělení do termínu 8. 6. 2017. Po tomto termínu může být bonifikace přiznána pouze na základě žádosti o bonifikaci. Formulář žádosti o bonifikaci je zpřístupněn na adrese www.prf.cuni.cz.
 4. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude předáno přijatým uchazečům, kteří dodali maturitní vysvědčení, v den zápisu od 19. do 22. června 2017 proti dokladu totožnosti.
 5. Pokud přijatý uchazeč nedoručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ani v termínu stanoveném rektorem UK, tj. do 20. října 2017, bude uchazeči odeslána výzva k odstranění závažných vad přihlášky a po termínu uvedeném na výzvě bude přijatému uchazeči odesláno rozhodnutí o zastavení řízení (tj. nebude mu vydáno rozhodnutí o přijetí).
 6. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude začátkem července 2017 odesláno uchazečům, kteří doručili do 30. června 2017 na studijní oddělení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na doručovací adresu. V případě pozdějšího dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení bude rozhodnutí odesílat studijní oddělení PF UK průběžně. Pokud nepřijatý uchazeč nedoručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ani v termínu stanoveném rektorem UK, tj. do 20. října 2017, bude uchazeči odeslána výzva k odstranění závažných vad přihlášky a po termínu uvedeném na výzvě bude nepřijatému uchazeči odesláno rozhodnutí o zastavení řízení (tj. nebude mu vydáno rozhodnutí o nepřijetí).
 7. V Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz  je zveřejněn výsledek přijímacího řízení s uvedením dosažených bodů z výsledku NSZ a přidělené bonifikace. Uchazeč se může podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách odvolat proti rozhodnutí děkana podle stanovených podmíneka požádat o přidělení bonifikace za maturitu s vyznamenáním a za vykonanou jazykovou zkoušku. Pro podání žádosti o bonifikaci a žádosti o přezkum jsou v aktualitách přijímacího řízení PF UK ke stažení formuláře žádostí. Přijetí ke studiu je možné pouze na základě dosažení minimální bodové hranice na přijetí 169,8 bodu.
 8. Informace o zápisu přijatých uchazečů je zveřejněna v aktualitě přijímacího řízení.
 
         V Praze 12. 6. 2017                                                 prof. JUDr. Jan K u k l í k, DrSc. 

 

                                                                                                        děkan PF UK

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111