< Srpen 2018 >

 • st1
 • čt2
 • 3
 • so4
 • ne5
 • po6
 • út7
 • st8
 • čt9
 • 10
 • so11
 • ne12
 • po13
 • út14
 • st15
 • čt16
 • 17
 • so18
 • ne19
 • po20
 • út21
 • st22
 • čt23
 • 24
 • so25
 • ne26
 • po27
 • út28
 • st29
 • čt30
 • 31

Informace k zápisu do studia v náhradním termínu

 

Zápis do studia v náhradním termínu

ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 1, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy,

se uskuteční dne 5. září 2018 v 9 hod.

Upozorňujeme, že zápisu do studia se musí každý přijatý uchazeč zúčastnit OSOBNĚ.

Přijatí uchazeči se dostaví dne 5. září 2018 v 9 hod. do budovy Právnické fakulty UK, nám. Curieových 7, Praha 1, do učebny č. 38 - přízemí budovy za vrátnicí vpravo za sochou, kde na základě předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, cizinci – povolení k pobytu) převezmou materiály k zápisu. Po převzetí materiálů k zápisu se přijatí uchazeči mohou soustředit v posluchárně Právnické fakulty UK č. 100 (1. patro) k vyplňování zápisových formulářů. Vlastní zápis začne až po prezenci všech uchazečů pozvaných na příslušný zápisový den, a to základní informací o probíhajícím zápise, studiu, Informačním systému a odevzdáním zápisových materiálů.

Po provedeném zápisu, odevzdání vyplněných zápisových materiálů, převzetí kuponu obdrženého při zápisu, doporučujeme zapsaným studentům (hlavně mimopražským) nechat si vystavit Průkaz studenta ve výdejním centru průkazů v místnosti č. 34 v budově PF UK  (připravte si prosím drobné ve výši 230,- Kč, výdejní centrum akceptuje platbu kartami VISA MasterCard, VISA MasterCard Elektronic a V PAY Maestro).

K zápisu do studia si prosím přineste:

 • platný občanský průkaz (cizinci – občané členských států Evropské unie pas nebo průkaz totožnosti, cizinci – občané nečlenských států EU pas s uděleným vízem za účelem studia a potvrzením o přechodném pobytu).
 • kopii potvrzení o přechodném pobytu (odevzdají pouze cizinci – občané nečlenských států EU, kopie zůstává založena ve spisu studenta)
 • psací potřeby (barva modrá)
 • případně potvrzení pro MHD (identifikační údaje vyplňuje student  - zápisový/á referent/ka pouze potvrzuje podpisem a razítkem studijního oddělení.

 

Pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže dostavit k zápisu do studia ani v náhradním termínu, je třeba tuto skutečnost oznámit včas studijnímu referentovi pro organizaci zápisu do 1. ročníku Ing. Miroslavu Marešovi na e-mail: maresmir @ prf.cuni.cz .

 

Pokud se přijatý uchazeč rozhodne nenastoupit na Právnickou fakultu, je nezbytné, aby tuto informaci také sdělil studijnímu referentovi pro organizaci zápisu do 1. ročníku na e-mail: maresmir @ prf.cuni.cz

Zájemci o ubytování ve studentské koleji se řídí Zásadami ubytování na kolejích UK, které jsou uveřejněny na stránkách http://www.kam.cuni.cz/. O ubytování v koleji rozhoduje výhradně Správa kolejí a menz podle řady kritérií. Prosíme, abyste se s problémy ubytování neobraceli na fakultu; která nemá možnost rozhodnutí o ubytování v koleji jakkoliv ovlivnit.

Zahraniční student, který nemá rodné číslo, je povinen požádat o jeho přidělení. Rodné číslo přidělují studentům – cizincům (kteří mají povolení k pobytu na území ČR) oddělení cizinecké policie dle místa hlášeného pobytu cizince, studentům – cizincům (občanům EU bez povolení k pobytu na území ČR) Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, nám. Hrdinů 3, Praha 4.

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111