< Červenec 2019 >

 • po1
 • út2
 • st3
 • čt4
 • 5
 • so6
 • ne7
 • po8
 • út9
 • st10
 • čt11
 • 12
 • so13
 • ne14
 • po15
 • út16
 • st17
 • čt18
 • 19
 • so20
 • ne21
 • po22
 • út23
 • st24
 • čt25
 • 26
 • so27
 • ne28
 • po29
 • út30
 • st31

INFORMACE K ZÁPISU DO STUDIA

 

Zápis do studia ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 1, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, se uskuteční ve dnech 17. až 20. června 2019 včetně a v náhradním termínu zápisu dne 4. září 2019.

Zápis proběhne ve výše uvedených termínech pro jednotlivé skupiny přijatých uchazečů. Přijatí uchazeči jsou na jednotlivé termíny zařazeni abecedně podle příjmení.
 
                                              Zápis pro příjmení začínající
                        17. 6. 2019  A -  J =  09:30                           19. 6. 2019  P -  S = 09:30       
                        18. 6. 2019  K -  O = 09:30                           20. 6. 2019 Š -  Ž =  09:30
                                                                                                         
Prosíme o dodržení stanoveného rozpisu. Pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit zápisu do studia v řádném ani náhradním termínu, oznámí tuto informaci včas studijnímu referentovi pro organizaci zápisu do 1. ročníku Ing. Miroslavu Marešovi na e-mail: maresmir @ prf.cuni.cz.
 
Zároveň upozorňujeme, že zápisu do studia se musí každý přijatý uchazeč zúčastnit OSOBNĚ.  
Přijatý uchazeč rovněž oznámí písemně své rozhodnutí nenastoupit na Právnickou fakultu studijnímu referentovi pro organizaci zápisu do 1. ročníku na e-mail: maresmir @ prf.cuni.cz.
 
K zápisu se dostaví uchazeči, kteří obdrželi rozhodnutí děkana PF UK, že byli přijati ke studiu, a obdrželi email, zaslaný prostřednictvím IS, kde byli k zápisu pozváni. 
 
ROZHODNUTÍ (POKUD jste SI V PŘIHLÁŠCE ZAŠKTRLI ELEKTRONICKÉ DORUČENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ) A EMAIL DOSTANETE V PRŮBĚHU ÚTERÝ 11.6. A STŘEDY 12.6. Pokud jste si v přihlášce nezaškrtli elektronické doručení rozhodnutí o přijetí, dostanete je poštou do vlastních rukou na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce.
 
Zápis se koná v budově Právnické fakulty UK, nám. Curieových 7, Praha 1 (přízemí budovy za vrátnicí vpravo, dveře číslo 38 za sochou), kde na základě předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, cizinci – povolení k pobytu) prohlásí na stejnopise rozhodnutí o přijetí, že se vzdávají práva na odvolání a obdrží zápisové formuláře. Po převzetí materiálů k zápisu se přijatí uchazeči mohou soustředit v posluchárně Právnické fakulty UK č. 100 (1.patro) k vyplňování zápisových formulářů. Vlastní zápis začne až po prezenci všech uchazečů pozvaných na příslušný zápisový den.
 
Po provedeném zápisu, odevzdání vyplněných zápisových materiálů, přihlášky na úvodní soustředění na Štědroníně, převzetí kuponu obdrženého při zápisu, doporučujeme zapsaným studentům (hlavně mimopražským) nechat si vystavit Průkaz studenta ve výdejním centru průkazů v místnosti č. 34 v budově PF UK nebo v Informačním, poradenském a sociálním centru UK, Opletalova 38, Kolej Jednota – přízemí budovy, Praha 1 (připravte si prosím drobné ve výši 230,- Kč, výdejní centrum vítá úhradu poplatku platební kartou). Výdejní centrum bude každý den zápisu otevřeno do 16.30 hod.
 
K zápisu do studia si prosím přineste:
a) platný občanský průkaz (cizinci – občané členských států Evropské unie pas nebo průkaz totožnosti, cizinci – občané nečlenských států EU pas s uděleným vízem za účelem studia a potvrzením o přechodném pobytu).
b) kopii potvrzení o přechodném pobytu (odevzdají pouze cizinci – občané nečlenských států EU, kopie zůstává založena ve spisu studenta)
Uchazeč – cizinec z nečlenského státu EU, který se nebude při zápisu moci prokázat uděleným vízem a platným potvrzením o přechodném, trvalém pobytu, nemůže být do studia v řádném termínu zapsán a bude muset využít – až po obdržení víza - náhradního termínu zápisu!
c) psací potřeby (barva modrá)
d) případně potvrzení pro MHD (identifikační údaje si vyplňuje student - zápisový/á referent/ka pouze potvrzuje podpisem a razítkem studijního oddělení)
 
Zájemci o ubytování ve studentské koleji se řídí Zásadami ubytování na kolejích UK, které jsou uveřejněny na stránkách http://www.kam.cuni.cz/. O ubytování v koleji rozhoduje výhradně Správa kolejí a menz podle řady kritérií. Prosíme, abyste se s problémy ubytování neobraceli na fakultu, která nemá možnost rozhodnutí o ubytování v koleji jakkoliv ovlivnit.
 
Zahraniční student, který nemá rodné číslo, je povinen požádat o jeho přidělení. Rodné číslo přidělují studentům – cizincům (kteří mají povolení k pobytu na území ČR) oddělení cizinecké policie dle místa hlášeného pobytu cizince, studentům – cizincům (občanům EU bez povolení k pobytu na území ČR) Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, nám. Hrdinů 3, Praha 4.
 
Pro přijaté uchazeče, kteří se nezúčastní řádného zápisu do studia, je ve smyslu ust. čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK určen náhradní termín zápisu, a to středa 4. 9. 2019 v 10:00 hodin.
 
Pokud se přijatý uchazeč nedostaví k zápisu ani v náhradním termínu a písemně neoznámí zápisovému referentovi, že nenastoupí ke studiu na PF UK, je vyřazen z evidence pro zápis. Děkan může, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, ve výjimečných případech zmeškání této lhůty prominout.
 
Organizace náhradního termínu zápisu i veškeré informace a požadavky jsou stejné jako u termínů řádných.
Referentem pro organizaci zápisu do studia je Ing. Miroslav Mareš, tel. 221 005 492 

e-mail: maresmir @ prf.cuni.cz


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111