< Červenec 2018 >

 • ne1
 • po2
 • út3
 • st4
 • čt5
 • 6
 • so7
 • ne8
 • po9
 • út10
 • st11
 • čt12
 • 13
 • so14
 • ne15
 • po16
 • út17
 • st18
 • čt19
 • 20
 • so21
 • ne22
 • po23
 • út24
 • st25
 • čt26
 • 27
 • so28
 • ne29
 • po30
 • út31

Informace k zápisu do studia

 

K ZÁPISU SE MOHOU DOSTAVIT POUZE UCHAZEČI A UCHAZEČKY, KTEŘÍ JIŽ OBDRŽELI ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU, TZN. ODEVZDALI NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ.  

 
Zápis do studia ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 1, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, se uskuteční ve dnech 18. až 21. června 2018 včetně a v náhradním termínu zápisu dne 5. září 2018.
Po dohodě se studijním oddělením (email maresmir @ prf.cuni.cz) se lze zapsat v individuálním termínu v průběhu července v době úředních hodin, tj. každou středu.
 
Zápis proběhne ve výše uvedených termínech pro jednotlivé skupiny přijatých uchazečů. Přijatí uchazeči jsou na jednotlivé termíny zařazeni abecedně podle příjmení.
 
                                              Zápis pro příjmení začínající
       18. 6. 2018 A - J = 08:45                    20. 6. 2018 P -  S = 08:45    
       19. 6. 2018 K -  O = 08:45                  21. 6. 2018 Š - Ž =  08:45
                                                                                                         
Prosíme o dodržení stanoveného rozpisu. Pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit zápisu do studia v řádném ani náhradním termínu, oznámí tuto informaci včas studijnímu referentovi pro organizaci zápisu do 1. ročníku Ing. Miroslavu Marešovi na e-mail: maresmir @ prf.cuni.cz.
 
Zároveň upozorňujeme, že zápisu do studia se musí každý přijatý uchazeč zúčastnit OSOBNĚ.  Přijatý uchazeč rovněž oznámí písemně své rozhodnutí nenastoupit na Právnickou fakultu studijnímu referentovi pro organizaci zápisu do 1. ročníku na e-mail: maresmir @ prf.cuni.cz.
 
K zápisu se dostaví uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, uhradili poplatek za přijímací řízení, podle výsledku Národních srovnávacích zkoušek dosáhli minimální bodové hranice na přijetí, doručili na studijní oddělení PF UK úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a podle rozhodnutí děkana PF UK byli přijati ke studiu.
 
Nově přijatí uchazeči se dostaví v příslušný den a dle výše uvedeného časového harmonogramu do budovy Právnické fakulty UK, nám. Curieových 7, Praha 1 (přízemí budovy za vrátnicí vpravo, dveře číslo 38 za sochou), kde na základě předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, cizinci – povolení k pobytu) podepíší originál Rozhodnutí o přijetí a obdrží zápisové formuláře. Po převzetí materiálů k zápisu se přijatí uchazeči mohou soustředit v posluchárně Právnické fakulty UK č. 100 (1.patro) k vyplňování zápisových formulářů. Vlastní zápis začne až po prezenci všech uchazečů pozvaných na příslušný zápisový den, a to základní informací o probíhajícím zápise, studiu, Informačním systému a nakonec odevzdáním zápisových materiálů.
 
Po provedeném zápisu, odevzdání vyplněných zápisových materiálů, přihlášky na úvodní soustředění na Štědroníně, převzetí kuponu obdrženého při zápisu, doporučujeme zapsaným studentům (hlavně mimopražským) nechat si vystavit Průkaz studenta ve výdejním centru průkazů v místnosti č. 34 v budově PF UK nebo v Informačním, poradenském a sociálním centru UK, Opletalova 38, Kolej Jednota – přízemí budovy, Praha 1 (připravte si prosím drobné ve výši 230,- Kč, výdejní centrum akceptuje platbu kartami VISA MasterCard, VISA MasterCard Elektronic a V PAY Maestro).
 
K zápisu do studia si prosím přineste:
a)        platný občanský průkaz (cizinci – občané členských států Evropské unie pas nebo průkaz totožnosti, cizinci – občané nečlenských států EU pas s uděleným vízem za účelem studia a potvrzením o přechodném pobytu).
b)        kopii potvrzení o přechodném pobytu (odevzdají pouze cizinci – občané nečlenských států EU, kopie zůstává založena ve spisu studenta)
Uchazeč – cizinec z nečlenského státu EU, který se nebude při zápisu moci prokázat uděleným vízem a platným potvrzením o přechodném, trvalém pobytu, nemůže být do studia v řádném termínu zapsán a bude muset využít – až po obdržení víza - náhradního termínu zápisu!
c) psací potřeby (barva modrá)
d) případně potvrzení pro MHD (identifikační údaje vyplňuje student  - zápisový/á referent/ka pouze potvrzuje podpisem a razítkem studijního oddělení.
 
Informace pro zahraniční studenty – občany nečlenských států EU: V souvislosti s potvrzením o přechodném pobytu doporučujeme těmto studentům, aby si včas vyřídili toto potvrzení, bez něhož nebudou do studia zapsáni. Podle zákona má na jeho vydání orgán cizinecké a pohraniční policie lhůtu až 90 dnů.
 
Zájemci o ubytování ve studentské koleji se řídí Zásadami ubytování na kolejích UK, které jsou uveřejněny na stránkách http://www.kam.cuni.cz/. O ubytování v koleji rozhoduje výhradně Správa kolejí a menz podle řady kritérií. Prosíme, abyste se s problémy ubytování neobraceli na fakultu; která nemá možnost rozhodnutí o ubytování v koleji jakkoliv ovlivnit.
 
Zahraniční student, který nemá rodné číslo, je povinen požádat o jeho přidělení. Rodné číslo přidělují studentům – cizincům (kteří mají povolení k pobytu na území ČR) oddělení cizinecké policie dle místa hlášeného pobytu cizince, studentům – cizincům (občanům EU bez povolení k pobytu na území ČR) Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, nám. Hrdinů 3, Praha 4.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111