< Říjen 2017 >

 • ne1
 • po2
 • út3
 • st4
 • čt5
 • 6
 • so7
 • ne8
 • po9
 • út10
 • st11
 • čt12
 • 13
 • so14
 • ne15
 • po16
 • út17
 • st18
 • čt19
 • 20
 • so21
 • ne22
 • po23
 • út24
 • st25
 • čt26
 • 27
 • so28
 • ne29
 • po30
 • út31

INFORMACE K ZÁPISU DO STUDIA

 

Informace pro uchazeče přijaté do studia pro ak. rok 2017/2018 do magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ na Právnické fakultě UK

Zápis do studia ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 1, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, se uskuteční ve dnech 19. až 22. června 2017 včetně a v náhradním termínu zápisu dne 6. září 2017.

Zápis proběhne ve výše uvedených termínech pro jednotlivé skupiny přijatých uchazečů. Přijatí uchazeči jsou na jednotlivé termíny zařazeni abecedně podle příjmení.

Zápis pro příjmení začínající

19. 6. 2017    A -  J   = 08:45                        

20. 6. 2017    K - O   = 08:45

21. 6. 2017   P -  S   = 08:45                                          

22. 6. 2017   Š -  Ž   =  08:45

Prosíme o dodržení stanoveného rozpisu. Pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit zápisu do studia v řádném ani náhradním termínu, oznámí tuto informaci včas studijní referentce pro organizaci zápisu do 1. ročníku Jaroslavě Rokůskové na e-mail: rokuskov @ prf.cuni.cz.

Zároveň upozorňujeme, že zápisu do studia se musí každý přijatý uchazeč zúčastnit OSOBNĚ.  

K zápisu se dostaví uchazeči, kteří podle podmínek přijímacího řízení doručili na studijní oddělení PF UK úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Nově přijatí uchazeči se dostaví v příslušný den a dle časového harmonogramu (podle výše uvedeného rozpisu) do budovy Právnické fakulty UK, nám. Curieových 7, Praha 1 (přízemí budovy vpravo, dveře číslo 1), kde si převezmou na základě předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, cizinci – povolení k pobytu) rozhodnutí o přijetí a zápisové formuláře.

Po převzetí materiálů k zápisu se přijatí uchazeči mohou soustředit v posluchárně Právnické fakulty UK č. 100 (1.patro) k vyplňování zápisových formulářů.

Vlastní zápis (vyplnění, podepsání, informačním bloku a odevzdávání zápisových materiálů) začne až po prezenci všech uchazečů pozvaných na příslušný zápisový den.

Po provedeném zápisu, odevzdání vyplněných zápisových materiálů, přihlášky na úvodní soustředění na Orlíku, převzetí kuponu obdrženého při zápisu, doporučujeme zapsaným studentům (hlavně mimopražským) nechat si vystavit Průkaz studenta ve výdejním centru průkazů v místnosti č. 34 v budově PF UK nebo v Informačně-poradenském centru UK, Celetná 13, Praha 1 (připravte si drobné ve výši  230 ,- Kč, akceptujeme platbu kartami VISA MasterCard, VISA MasterCard Elektronic a V PAY Maestro).

K zápisu do studia si přineste:

a) platný občanský průkaz (cizinci – občané členských států Evropské unie pas nebo průkaz totožnosti, cizinci – občané nečlenských států EU pas s uděleným vízem za účelem studia a potvrzením o přechodném pobytu).           

b) kopii potvrzení o přechodném pobytu (odevzdají pouze cizinci – občané nečlenských států EU, kopie zůstává založena ve spisu studenta)

c) psací potřeby (barva modrá)

d) případně potvrzení pro MHD (vyplňuje student  - zápisová referentka pouze potvrzuje)

Pro přijaté uchazeče, kteří se nezúčastní řádného zápisu do studia, je ve smyslu ust. čl. 4, odst. 6, Studijního a zkušebního řádu UK, určen náhradní termín zápisu, a to středa 6. 9. 2017 v 08:45 hodin.

Organizace náhradního termínu i veškeré informace a požadavky jsou stejné jako u termínů řádných. Zápis bude probíhat v budově Právnické fakulty – obálku s materiály k zápisu si přijatý uchazeč vyzvedne na studijním oddělení fakulty (místnost č. 1, přízemí vpravo) a vlastní zápis proběhne v místnosti č. 100 (1.patro).  Referentkou pro organizaci zápisu do studia je Jaroslava Rokůsková – rokuskov @ prf.cuni.cz, tel. 221 005 492.

Pokud se přijatý uchazeč rozhodne nenastoupit na PFUK, prosíme, aby to písemně oznámil studijní referentce pro organizaci zápisu do 1. ročníku na e-mail: rokuskov @ prf.cuni.cz.

Spojení:       

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, studijní oddělení

nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, tel. 221 005 492 

Jaroslava Rokůsková –  referentka pro organizaci zápisu do studia         

e-mail: rokuskov @ prf.cuni.cz

Zájemci o ubytování ve studentské koleji se řídí Zásadami ubytování na kolejích UK, které jsou uveřejněny na stránkách http://www.kam.cuni.cz/. O ubytování v koleji rozhoduje výhradně Správa kolejí a menz podle řady kritérií. Prosíme, abyste se s problémy ubytování neobraceli na fakultu; fakulta nemá možnost rozhodnutí o ubytování v koleji jakkoliv ovlivnit.

Informace pro zahraniční studenty – občany nečlenských států EU: V souvislosti s potvrzením o přechodném pobytu doporučujeme těmto studentům, aby si včas vyřídili toto potvrzení, bez něhož nebudou do studia zapsáni. Podle zákona má na jeho vydání orgán cizinecké a pohraniční policie lhůtu až 90 dnů.

Uchazeč – cizinec z nečlenského státu EU, který se nebude při zápisu moci prokázat uděleným vízem a platným potvrzením o přechodném, trvalém pobytu, nemůže být do studia v řádném termínu zapsán a bude muset využít – až po obdržení víza - náhradního termínu zápisu!

 

Zahraniční student, který nemá rodné číslo, je povinen požádat o jeho přidělení. Rodné číslo přidělují studentům – cizincům (kteří mají povolení k pobytu na území ČR) oddělení cizinecké policie dle místa hlášeného pobytu cizince, studentům – cizincům (občanům EU bez povolení k pobytu na území ČR) Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, nám. Hrdinů 3, Praha 4.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111