< Listopad 2017 >

 • st1
 • čt2
 • 3
 • so4
 • ne5
 • po6
 • út7
 • st8
 • čt9
 • 10
 • so11
 • ne12
 • po13
 • út14
 • st15
 • čt16
 • 17
 • so18
 • ne19
 • po20
 • út21
 • st22
 • čt23
 • 24
 • so25
 • ne26
 • po27
 • út28
 • st29
 • čt30

Informace k podání odvolání proti rozhodnutím děkana o ne/přijetí

 

Odvolání proti rozhodnutí děkana v I. stupni

Odvolací řízení ve věci přijímání ke studiu upravuje § 50 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, čl. 12 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (dále jen „ŘPŘ“).

Podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách je odvolacím správním orgánem rektor, který podle odstavce 8 téhož ustanovení přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy vysoké školy a fakulty a s podmínkami přijetí ke studiu stanovenými vysokou školou nebo fakultou.

Z odvolání dále musí vyplývat, v jakém rozsahu rozhodnutí odvolatel napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy, s vnitřními předpisy nebo podmínkami přijetí nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí není přípustné.

Pokud uchazeč neuvede v odvolání žádné odvolací důvody, rektor UK nemůže ve věci rozhodnout a uchazeči je odeslána výzva k doplnění odvolacích důvodů.

Odvolání musí obsahovat podpis odvolatele.

Neshledá-li rektor důvod pro změnu rozhodnutí, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí děkana potvrdí. Proti rozhodnutí rektora se nelze dále odvolat.

Formulář Odvolání proti rozhodnutí děkana v I. stupni je ke stažení zde

 

Odvolání je nutné doručit na adresu: Právnická fakulta UK, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111