Juridim pořádá 4. 12. 2018 kurz Stavební právo

Stavební právo


Garant kurzu:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (katedra správního práva a správní vědy) ve spolupráci s Českou společností pro stavební právo.


Cíl studia:
Cílem výuky je poskytnout přehled o nejnovějším stavu právní úpravy a její praktické aplikace v dané oblasti. Studium je zaměřeno zásadně na absolventy vysokých škol (právníky i neprávníky). Výjimečně mohou být do kurzu zařazeni zaměstnanci státní správy se středoškolským vzděláním.


Organizace studia:
Celkový rozsah kurzu je 96 hodin výuky rozdělených do čtyř soustředění v průběhu dvou semestrů od prosince 2018 do června 2019.

První soustředění 4. - 6. prosince (út, st, čt), další upřesníme na onom prvním - orientačně bude druhé leden/únor, třetí březen/duben, čtvrté červen.


Obsahová náplň:
Základní náplní kurzu bude tzv. veřejné stavební právo - stavební zákon a jeho zázemí v obecných institutech správního práva (správní činnost, správní dozor, správní trestání, správní řízení, kontroly státní správy). Podstatná část výkladu bude věnována jednak zkušenostem otázkám aplikací institutů stavebního zákona, jednak novinkám z jeho tzv. velké novely, která nabude účinnosti začátkem r. 2018. Pozornost bude též věnována základním občanskoprávním a obchodněprávním souvislostem výstavby, a to zejména ve vztahu k reformě soukromého práva, jakož i vybraným souvislostem finančněprávním a trestněprávním.
1) Působnost orgánů veřejné správy v oblasti výstavby.
2) Správní postupy v oblasti výstavby.
3) Obecné nástroje územního plánování.
4) Územní rozhodování.
5) Provádění staveb a jejich změn.
6) Užívání a odstranění staveb.
7) Správní řízení v oblasti výstavby.
8) Správní dozor v oblasti výstavby.
9) Správní odpovědnost ve výstavbě.
10) Soudní kontroly veřejné správy a výstavba.
11) Vliv staveb na životní prostředí.
12) Podnikání ve výstavbě.
13) Věcná práva ke stavbám.
14) Katastr nemovitostí.
15) Veřejnoprávní omezení vlastnického práva ke stavbě.
16) Sousedská práva a výstavba.
17) Vybrané smluvní typy ve výstavbě.
18) Odpovědnost za vady ve výstavbě.
19) Náhrada škody ve výstavbě.
20) Zadávání veřejných zakázek ve výstavbě.
21) Daně a poplatky související s výstavbou.
22) Trestní odpovědnost a výstavba.


Forma výuky:
Přednášky, panelové diskuse. Výuka je vedena kvalifikovanými vysokoškolskými učiteli a odborníky z praxe.


Zakončení kurzu:
Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.


Cena: 12 000,- Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE  






Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111