Juridikum zahájí 6.4.2018 kurz Práva dítěte a sociální právní praxe

test6

 

Práva dítěte a sociálně právní praxe                                                              

Garant kurzu:

   Doc. JUDr. Michaela Hendrychová (katedra občanského práva)  (doc. JUDr. David Elischer, Ph.D., JUDr. Dita Frintová, Ph.D., JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D., JUDr. Petr Šustek, Ph.D., JUDr. Marie Vanduchová, CSc. a člen katedry pracovního práva Pro sociálně psychologický blok: JUDr. Ph.D. Lenka Průšová, Ph.D., (externí spolupracovnice PF UK) a doc. PhDr. Joža Spurný, Ph.D.

 

    Cíl kurzu:      

Kurz je určen pro pracovníky v oblasti náhradní rodinné péče, tj. především pro zaměstnance orgánů sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovníky nestátních neziskových organizací pedagogické pracovníky v zařízeních institucionální péče, pěstouny, a to včetně pěstounů na přechodnou dobu, pro zájemce o výkon pěstounské péče, popř. pro další zájemce z řad odborné veřejnosti.

 

Organizace studia:

          Kurz bude probíhat v 5 jednodenních soustředěních po 8 hodinách (celkový rozsah

     40 hod.), a to v letním semestru 2018. 

 

    Obsahová náplň:

         Vzdělávací moduly:

I. část právní:

1.       Práva  dítěte v pohledu Úmluvy o právech dítěte a českých zákonů; ochrana osobnosti dítěte

2.       Práva dítěte v náhradní rodinné péči – právo na rodinu, na zdraví, vzdělání, informace; právo na spolupodílení se na rozhodování (tzv. participační práva), problémy v praxi

3.       Postavení pěstounů – povinnosti pěstounů vůči dítěti, rodině dítěte, k orgánům státní správy, soudům aj. veř. institucím

4.       Práva pěstounů – právo na informace, právo rozhodovat v běžných věcech dítěte, právo na vzdělávání,  právo na pomoc při udržování sounáležitosti dítěte s osobou blízkou atd.

5.       Majetková práva související s výkonem pěstounské péče

6.       Náhradní péče a dítě z hlediska pracovního práva

7.       Náhradní péče o dítě z hlediska trestního práva (zejm. problémy domácího násilí, týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte)

II. část sociálně psychologická:

1.       Možnosti a meze přijatého dítěte – emoční, výchovné, morální, vzdělávací; historie biologické rodiny dítěte v. historie rodiny náhradní, hodnoty rodiny náhradní a biologické

2.       Krizové situace v náhradní rodinné péči – zařazení do systému, pracovně-právní hledisko (v části, která nebude předmětem I. bloku), přijetí prvního dítěte, péče o dítě se specifickými vzdělávacími a výchovnými vadami, čili i specif. potřebami, problematika vzdělávání, kontakt, spolupráce, vyrovnání se s biologickou rodinou dítěte, přechod dítěte do náhradní rodiny nebo zpět do biologické rodiny, podpora „nové“ rodiny v realizaci rodičovských dovedností

3.       Vlastní děti v. děti přijaté, případně vztah vlastních vnoučat k dítěti přijatému), vztahy přijatých dětí a vlastních dospělých dětí

4.       Základy komunikace s dítětem, v rodině, s veř. institucemi

 

      V průběhu kurzu se témata I. a II. části budou střídat tak, aby praxe vhodně navazovala na teorii

Termíny konání: 6.4.,  13.4.,  20.4.,  27.4.,  4.5. 2018.

 

 

    Forma výuky:

Kombinace přednášek a diskusí s účastníky kurzu

 

     Zakončení kurzu:

 Kurz je zakončen kolokviem, tj. krátkým rozhovorem s jednotlivými účastníky kurzu. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý jeho účastník osvědčení o absolvování kurzu.

 

    Cena: 8 200,- Kč

    přihláška zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111