Juridikum pořádá v LS 2019 kurz Základy veřejné správy Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou způsobilost – obecnou část

Základy veřejné správy
Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou způsobilost – obecnou část
Garant kurzu:
Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Další vyučující v kurzu: doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc., JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D.. JUDr. David Kryska, Ph.D., JUDr. Ivana Millerová, Dr.

Cíl studia:
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Kromě toho je určen i pro úředníky ve státní službě a další pracovníky, kteří potřebují získat nebo upevnit znalosti a dovednosti potřebné při výkonu veřejné správy, případně pro zájemce z řad odborné veřejnosti.

Organizace studia:
Kurz bude probíhat ve 4 jednodenních soustředěních po 8 hodinách (celkový rozsah 32 hod.).

Termín: Kurz bude probíhat v letním semestru 2019, termín bude upřesněn.

Obsahová náplň:
• Ústavní základy veřejné správy (Pojem, druhy a postavení veřejné správy. Systém pramenů práva. Normotvorba veřejné správy. Principy demokratického ústavního systému. Základní lidská práva a svobody. Postavení jednotlivce ve vztazích veřejné správy. Ústavní základy činnosti veřejné správy. Základy evropského správního práva)
• Organizace veřejné správy (Ústavní základy organizace veřejné správy. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy. Správní orgány a správní úřady. Přehled české veřejné správy. Základní organizační principy veřejné správy. Působnost a pravomoc)
• Územní samospráva. (Pojem a znaky územní samosprávy. Územní a osobní základ obcí a krajů. Právní subjektivita obcí a krajů. Druhy obcí. Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů. Právní předpisy obcí a krajů. Orgány obcí a krajů, jejich postavení, působnost a pravomoc. Volby do zastupitelstev obcí a krajů. Místní a krajské referendum. Právní postavení úředníků. Základní instituty zákona o úřednících územních samosprávných celků. Hospodaření obcí a krajů a jeho kontrola. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kontrola a dozor nad činností obcí a krajů)
• Správní řízení (Pojem správního řízení, prameny právní úpravy, ústavní základy správního řízení, správní řízení obecné a zvláštní. Správní řád a jeho systematika. Rozsah působnosti správního řádu, pozitivní a negativní vymezení působnosti. Vztah ke zvláštním předpisům. Základní zásady činnosti správních orgánů. Subjekty správního řízení. Postup před zahájením řízení. Zahájení a průběh správního řízení. Nečinnost správního orgánu, opatření proti nečinnosti. Rozhodnutí ve správním řízení. Systém prostředků přezkoumávání rozhodnutí podle správního řádu. Odvolací řízení. Zvláštnosti řízení o rozkladu. Přezkumné řízení. Obnova řízení)
• Soudní kontrola veřejné správy, správní soudnictví (Zásady správního soudnictví a jeho organizace. Pravomoc správních soudů. Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Ochrana před nečinností správního orgánu. Řízení o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu. Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části. Opravné prostředky)

Forma výuky:
Kombinace přednášek a seminářů, diskuse s účastníky kurzu.

Zakončení kurzu:
Kurz je ukončen kolokviem. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 8 800,- Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111