Juridikum pořádá Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2017-2018

test6

 

Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2017-2018
 
Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá již dvacátý první běh doplňkového studia pro (soudní) překladatele a tlumočníky v oblasti práva.
Účelem organizování doplňkového studia je přispět ke zkvalitnění odborné přípravy překladatelů právních textů, rozšířit jejich znalosti v oblasti práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita jimi poskytovaných služeb.
 
Cíl studia
Cílem kurzu je po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností dostatečně připravit současné a budoucí překladatele právnických textů včetně těch, kteří již mají licenci soudního tlumočníka nebo o ni hodlají žádat, takovým způsobem, aby mohli své služby vykonávat kompetentně a na co nejvyšší úrovni.
Ministerstvo spravedlnosti ČR stanovilo pro žadatele o licenci soudního tlumočníka, kteří nemají právnické vzdělání, podmínku absolvování alespoň části A tohoto studia. Ministerstvo má tak možnost tuto přípravu a její výstupy kontrolovat, a tím mít přehled o odborné způsobilosti žadatelů.
 
Koncepce studia
Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby překladatelé právních textů získali základních znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech a praktické překladatelské dovednosti specifické pro právní překlad. Obsahová náplň vychází z jednotlivých právních odvětví nebo s nimi souvisí.
Odborné přednášky z českého práva v češtině v části A jsou vedeny učiteli právnické fakulty, případně jsou zváni přednášející z praxe podle odborného právnického zaměření.
Praktické překladatelské dovednosti v části B jsou převážně v kompetenci učitelů odborného jazyka z katedry cizích jazyků Právnické fakulty UK, popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů.
 
Struktura studia
Dvousemestrální studium je paralelně rozděleno na dvě části, na část A – úvod do českého práva a část B – překladatelský seminář v dané jazykové oblasti, přičemž je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich.
Každá část – A a B – trvá dva semestry a tři vyučovací hodiny týdně (tj. 3 x 45 minut) po dobu 28 týdnů (13 týdnů v zimním semestru a 15 týdnů v letním semestru).
 
Část A:  posluchači jsou v češtině formou přednášky seznámeni s českou realitou v daném odvětví práva, popř. v porovnání se stavem v dané jazykové oblasti (viz přiložený program kurzu). Přednášející jsou specialisty v příslušných právních odvětvích.
Část B:  jazykové semináře – angličtina, němčina, francouzština, ruština – tematicky navazují na obsah přednášky v části A, jsou vedeny samostatně učiteli jazyků, popř. kompetentními a zkušenými překladateli a tlumočníky. Základní metodou je právnělingvistická komparace.
 
Pro koho je studium určeno
Kurz je přístupný všem tlumočníkům a překladatelům, kteří se odbornou právnickou problematikou zabývají nebo se jí chtějí zabývat v budoucnu.
 
Část A je otevřená nejen těm, kteří se přihlásí na Část B, ale též zájemcům z řad tlumočníků a překladatelů jakýchkoliv dalších jazyků a zejména cizincům žijícím v ČR, aby si mohli své znalosti českého jazyka doplnit základními znalostmi českého práva a českou právní terminologií.
Část B je srovnávací seminář právnického cizího jazyka v délce tří vyučovacích hodin každý týden. Současná nabídka je právnická angličtina, právnická němčina, právnická francouzština, právnická ruština.
 
Absolvování části A je zakončeno písemným testem s volenými odpověďmi, minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70%. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat pro potřeby překladu do cílového jazyka.
 
Absolvování části B je zakončeno zkouškou skládající se ze dvou částí: (a) překlad krátkého autentického odborného textu z mateřského jazyka do cizího jazyka a z CJ do MJ; sledovanými prvky jsou přesnost překladu, adekvátní použití ekvivalentů odborné terminologie a celková koheze překládaného textu; (b) překlad terminologických slovních spojení ze všech probraných okruhů (z MJ do CJ a obráceně). Minimální skóre pro úspěšné absolvování této zkoušky je dosažení 70% z celkového počtu bodů za obě části.
 
Rozvrh studia
Výuka v každé části probíhá v tříhodinových blocích (3x45 minut) po 28 týdnů (+ 1 týden zkouškový), tj. 84 hodin v jedné části; celkem 168 vyučovacích hodin v případě účasti na části A a B.
Vyučovací den je pátek: část A začíná vždy ve 12 hodin; část B začíná vždy v 15 hodin.
Zahájení výuky:        pátek 15. září 2017               
12.00 (pro část A – české právnické minimum)
15.00 (pro část B – všechny jazyky)
Místnosti:                 část A  II. patro č. 220
němčina - II. patro č. 243; angličtina - I. patro č. 103;          
francouzština + ruština           bude upřesněno
Závěrečná zkouškapátek 18. května 2018 (12.00, resp. 15.00);
Náhradní termín        pátek 22. června 2018 (vše v 10 hod.)  
 
Kurzovné
Část A - právnické minimum      10.000 Kč
Část B - překladatelský seminář  11.000 Kč
 
Obsah kursu - část A:
(U každé disciplíny budou uvedeny hlavní zásady daného oboru, v hrubých rysech uveden stav v dané jazykové oblasti a u nás, popř. porovnání platných právních předpisů a zdůraznění podstatných rozdílů.
Organizátoři kursu si vyhrazují právo operativně upravit obsah nebo pořadí některých témat, popř. některá témata rozšířit či naopak zúžit.)
 
Zimní semestr
 
týden
1     ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces;  delegovaná legislativní pravomoc atd.
2       občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní úkony; promlčení
3       rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné
4       věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí
5        dědické právo
6        závazkové právo – obecný výklad
7        základní smluvní typy
8        odpovědnost za škodu, náhrada škody
9        civilní soudnictví I
10      civilní soudnictví II
11      obchodní korporace I
12      obchodní korporace II 
13      insolvenční právo
 
Letní semestr
14   pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd.; sociální zabezpečení (druhy dávek)
15      právo sociálního zabezpečení
16      trestní právo - základy trestní odpovědnosti
17      tresty a ochranná opatření
18      trestní právo – zvláštní část
19      vybrané skutkové podstaty trestných činů
20      trestní řízení - subjekty řízení
21     trestní řízení - procesní úkony
22     stadia trestního řízení
23     správní právo I (správní orgány a úřady)
24      správní právo II (správní řízení, soudní řízení správní)
25      finanční instituce; řízení před nimi; daňová soustava ČR
26      peněžní ústavy (zřizování účtů, druhy účtů; bankovní operace);
27      evropské právo I; instituce a legislativa EU
28      evropské právo II; soudnictví
29      zkoušk
 
Rozvrh ke stažení zde
 
Kontakt:
Doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
garant kurzu, vedoucí KJ PF UK
chroma @ prf.cuni.cz
 
Juridikum
Danuše Kučíková kucirkov @ prf.cuni.cz
Ivana Straková strakova @ prf.cuni.cz
Tel: 221005503, 221005504; fax:  (420) 221 005 577
 

 


 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111