Juridikum pořádá 6.11.2017 kurz Stavební právo

Stavební právo

Garant kurzu:

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (katedra správního práva a správní vědy) ve spolupráci s Českou společností pro stavební právo.

Cíl studia:

Cílem výuky je poskytnout přehled o nejnovějším stavu právní úpravy a její praktické aplikace v dané oblasti. Studium je zaměřeno zásadně na absolventy vysokých škol (právníky i neprávníky). Výjimečně mohou být do kurzu zařazeni zaměstnanci státní správy se středoškolským vzděláním.

Organizace studia:

Celkový rozsah kurzu je 96 hodin výuky rozdělených do čtyř soustředění (vždy od pondělí do středy) v průběhu dvou semestrů od listopadu 2017 do června 2018. 

Termín konání : 6. – 8.11. 2017, 15.-17.1.2018,  Třetí a čtvrté soustředění bude upřesněno v lednu.

Obsahová náplň:

Základní náplní kurzu bude tzv. veřejné stavební právo - stavební zákon a jeho zázemí v obecných institutech správního práva (správní činnost, správní dozor, správní trestání, správní řízení, kontroly státní správy). Podstatná část výkladu bude věnována jednak zkušenostem aplikací institutů stavebního zákona, jednak novinkám z jeho tzv. velké novely, která nabude účinnosti začátkem r. 2018.  Pozornost bude též věnována základním občanskoprávním a obchodněprávním souvislostem výstavby, a to zejména ve vztahu k reformě soukromého práva, jakož i vybraným souvislostem finančněprávním a  trestněprávním. 

1)       Působnost orgánů veřejné správy v oblasti výstavby.

2)     Správní postupy v oblasti výstavby

3)       Obecné nástroje územního plánování.

4)       Územní rozhodování.

5)       Provádění staveb a jejich změn.

6)       Užívání a odstranění staveb.

7)       Správní řízení v oblasti výstavby.

8)       Správní dozor v oblasti výstavby.

9)       Správní odpovědnost ve výstavbě.

10       Soudní kontroly veřejné správy a výstavba. 

11)   Vliv staveb na životní prostředí. 

12)   Podnikání ve výstavbě.

13)   Věcná práva ke stavbám.

14)   Katastr nemovitostí.

15)   Veřejnoprávní omezení vlastnického práva ke stavbě.  

16)   Sousedská práva a výstavba.

17)   Vybrané smluvní typy ve výstavbě.

18)   Odpovědnost za vady ve výstavbě.  

19)   Náhrada škody ve výstavbě.

20)   Zadávání veřejných zakázek ve výstavbě.

21)   Daně a poplatky související s výstavbou.

22)   Trestní odpovědnost a výstavba.

    Forma výuky:

Přednášky, panelové diskuse. Výuka je vedena kvalifikovanými vysokoškolskými učiteli a odborníky z praxe.   

    Zakončení kurzu:

Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.    Cena: 12 000,- Kč

  

ELEKTRONICKY SE LZE PŘIHLÁSIT ZDE

   přihláška zde


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111