Jednatelé, členové představenstva, členové správní rady - postavení, rizika, zastupování společnosti

 

Garant kurzu:

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D, JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 

Cíl studia:

Přednáška se zaměří na vybrané aspekty postavení členů volených orgánů kapitálových společností. Vedle povinností členů volených orgánů a důsledků jejich porušení bude velká pozornost věnována zastupování společnosti. Kurz je určen pro jednatele, členy představenstva, členy správních rad, jejich tajemníky, asistenty a správce majetkových účastí. 

Organizace studia:

Jednodenní kurz v rozsahu 6 hodin.

Termín konání 17. l. 2018 nebo 22. 2. 2018, 9 – 16 hod.

Obsahová náplň:

Vznik funkce
Předpoklady výkonu funkce
Zvláštní způsoby vzniku funkce – kumulativní hlasování, kooptace, náhradnictví 
Zánik funkce
Odvolání
Odstoupení
Smlouva o výkonu funkce
Obsah
Schválení příslušným orgánem
Odměňování nad rámec smlouvy o výkonu funkce
Souběh funkce člena voleného orgánu a zaměstnance
Podmínky přípustnosti souběhu
 „staré“ souběhy
Povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře
povinnost péče
povinnost loajality
pravidlo podnikatelského úsudku
pokyny valné hromady
důsledky porušení
náhrada škody a možnosti její limitace
diskvalifikace
důsledky pro případ úpadku společnosti
Zastupování společnosti 
způsob zastupování
rozsah zástupčího oprávnění – zákonná omezení, vnitřní omezení
překročení zástupčího oprávnění a důsledky z toho plynoucí
význam zápisu v obchodním rejstříku
střet zájmů

zastupování v soudním a správním řízení

Forma výuky:

Přednášky, řízená diskuze.         

      Zakončení kurzu: 

 Po ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování  kurzu.

    Cena: 2 200,- Kč

 

přihláška ke stažení zde 

ELEKTRONICKY SE LZE PŘIHLAŠOVAT ZDE 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 5/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111