Program konference "ÚSTAVNÍ KONTINUITA ČESKÉ REPUBLIKY S ČESKOSLOVENSKOU TRADICÍ" - 10. - 11.května

 

 

PROGRAM

vědecké konference

„ÚSTAVNÍ KONTINUITA ČESKÉ REPUBLIKY

S ČESKOSLOVENSKOU TRADICÍ“

konané pod záštitou rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.,

v rámci projektu Univerzita a republika (1918-2018) a programů Progres Q04 „Právo v měnícím se světě“

a Progres Q 05 „Právní a společenské aspekty migrace a problémy postavení menšin“

Praha, 10. – 11. května 2018

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE

čtvrtek 10. května 2018
Vlastenecký sál Karolina

16.00 – 19.00 hod.
(Ovocný trh 3-5, Praha 1)


ZAHÁJENÍ:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy
Milan Štěch
předseda Senátu Parlamentu ČR
JUDr. Pavel Rychetský
předseda Ústavního soudu ČR
PhDr. Peter Weiss
velvyslanec Slovenské republiky v České republice

REFERÁTY:
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Ústavní systém České republiky: tradice, změny, perspektiva
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Ústavní systém České republiky z historické perspektivy
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Ústavní kontinuita ČSFR a ČR v relaci k členství v Evropské unii

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Po příspěvcích bude následovat krátký koncert Stamicova kvarteta s programem Bedřich Smetana:
Smyčcový kvartet e-moll „Z mého života“, po němž jsou všichni účastníci konference
srdečně zváni na slavnostní raut v přízemí Karolina.
Pozn.: Registrace příchozích bude probíhat v předsálí Vlasteneckého sálu od 15.30 hod.

 

JEDNÁNÍ V SEKCÍCH

pátek 11. května 2018
budova Právnické fakulty Univerzity Karlovy
(nám. Curieových 7, Praha 1)

 

SEKCE č. 1:

ÚSTAVNĚPRÁVNÍ INSTITUTY V PROMĚNÁCH ČASU

(místnost č. dveří 38)


8.00 – 9.00 hod.
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
(v přízemí fakulty naproti šatnám)

JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Prvorepublikové postavení poslance a poslaneckého klubu a jejich odraz do současnosti

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Prvorepublikové kořeny české parlamentní kultury

JUDr. Miloš Matula, CSc.
Kontinuita a diskontinuita ústavní regulace výkonné moci v podmínkách ČR

JUDr. Vladislav Vnenk
Úřednické vlády a institut důvěry v ústavním systému České republiky
s přihlédnutím k československé ústavní tradici

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Výkon státní moci v mimořádných situacích

10.30 – 11.00 hod.
PŘESTÁVKA NA KÁVU

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
Formovanie ústavného postavenia prezidenta Slovenskej republiky
(približovanie alebo vzdaľovanie sa modelu z prvej československej republiky)

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Kontrasignace aktů prezidenta republiky v proměnách času

doc. JUDr. Helena Hofmannová a Ph.D., Mgr. Karel Řepa
Prezident jako garant stability parlamentní republiky?

JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Amnestie včera, dnes a zítra? Příspěvek k vybraným otázkám republikánského právního institutu
především z právněhistorické perspektivy

12:30 – 13:30 hod.
PŘESTÁVKA NA OBĚD

(účastníci konference jsou zváni na společný bufetový oběd)

JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Rozhodovací činnost Ústavního Soudu České a Slovenské Federativní Republiky
jako inspirační zdroj pro Ústavní soud České republiky

JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.
Aplikace katalogu občanských práv z Ústavní listiny z r. 1920
v judikatuře Nejvyššího správního soudu v l. 1920 - 1948
jako příklad kontinuity v judikování o lidských právech

JUDr. Daniel Paľko, Ph.D.
Diskontinuita výberu a menovania sudcov československého,
českého, slovenského a rakúskeho ústavného súdu

JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
Kontinuita československého a českého státního občanství

doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Svoboda pohybu v československé / české ústavní tradici

15.15 – 15.45 hod.
PŘESTÁVKA NA KÁVU

JUDr. Kamil Nedvědický
Ústavní kontinuita v oblasti azylu a migrace

JUDr. Josef Mrázek, DrSc.
Principy ústavní politiky ČR ve vztahu k menšinám

doc. Dr. Harald Christian Scheu, Ph.D.
Význam systému Společnosti národů pro ochranu národnostních menšin v Československu
a jeho dědictví z pohledu České republiky

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
Kontinuita ústavního řešení postavení menšin od Československa k České republice

Mgr. et Bc. Karel Světnička
Úloha spolků v ústavní kontinuitě České republiky s československou tradicí

 

SEKCE č. 2: 

ÚSTAVNÍ SYSTÉMY Z HISTORICKÉ PERSPEKTIVY

(místnost č. dveří 220)

8.00 – 9.00 hod.
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
(v přízemí Fakulty naproti šatnám)

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. mult.
Proměny monarchického ústavního pořádku a právního řádu po vzniku ČSR

prof. Dr. Ivan Halász, Ph.D.
Prvé provizórne ústavné normy v krajinách strednej Európy koncom roku 1918 a otázka kontinuity

doc. JUDr. Vladimír Kindl
Ústavní základ moci soudní v prvních letech československé státní samostatnosti

10.30 – 11.00 hod.
PŘESTÁVKA NA KÁVU

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Mezinárodněprávní postavení první československé republiky – poznatky pro dnešek
(bezpečnostní zájmy)

JUDr. Sandra Brožová, Ph.D., LL.M.
Prof. Antonín Hobza a jeho přínos k formování československých ústavních tradic
reflexe mezinárodního práva

JUDr. Jan Pinz, Ph.D.
Kritika vývoje československé a české ústavnosti, zejména prismatem tzv. Londýnské koncepce reformy
ústavního řádu Československé republiky

Mgr. Jan Kober, LL.M.
Znovu a lépe? Záměr přepsat Ústavní listinu a ideový program domácího odbojového hnutí PVVZ
mezi ústavní kontinuitou a diskontinuitou

12.30 – 13.30 hod.
PŘESTÁVKA NA OBĚD

(účastníci konference jsou zváni na společný bufetový oběd)

doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Sudetoněmecký revanšismus vs. československá a česká státnost

JUDr. PhDr. Stanislav Polnar, Ph.D.
Politické a právní základy československé branné moci 1918 – 1938

doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Návrhy tiskových zákonů k zakotvení svobody tisku v ČSR po jejím vzniku

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Volební právo roku 1920

15.00 – 15.30 hod.
PŘESTÁVKA NA KÁVU

doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
„Vlastní stát – vlastní měna:“ právní a ekonomické souvislosti zrodu československé a české měny

JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D.
Jazyková (dis-)kontinuita textů Ústav

JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.
Tradice publikace práva a sbírky právních předpisů

Mgr. Bc. Martin Koloušek
Kritika nedostatku filosofické koncepce Ústavy České republiky

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA
Pozdní geopolitika českého státu v měnícím se světě

 

SEKCE č. 3: 

ÚSTAVNĚPRÁVNÍ KONTINUITA A RECENTNÍ PROBLÉMY

(místnost č. dveří 117)

8.00 – 9.00 hod.
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
(v přízemí Fakulty naproti šatnám)

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.
100 let od vzniku Československa a České republiky - kontinuita a diskontinuita

JUDr. Jan Bárta, CSc.
Zajištění kontinuity práva v okamžicích diskontinuity státu

JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba CSc.
Kontinuita a diskontinuita v ústavním vývoji: možnost třetí cesty?

doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Paradoxy česko-slovenských vztahů

10.30 – 11.00 hod.
PŘESTÁVKA NA KÁVU

prof. dr hab. Marian Grzybowski
Polska w obliczu inicjatyw zmiany konstytucji: nowelizacja, rewizja czy nowy akt?

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Formy přímé demokracie, jejich úprava a otázka slučitelnosti s ústavním pořádkem v České republice

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.
Potřeba ústavního zákona o referendu?

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. a doc. JUDr. Alena Krunková, Ph.D.
Referendum v Slovenskej republike v ústavnej kontinuite Československa

JUDr. Pavel Zářecký, CSc.
K historické interpretaci Ústavy České republiky (Územní samospráva)

12.30 – 13.30 hod.
PŘESTÁVKA NA OBĚD

(účastníci konference jsou zváni na společný bufetový oběd)

prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
Przemiany władzy sądowniczej w Polsce od 2015 r.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Ústavné právo: právo či politika?

JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Kontinuita a diskontinuita v koncepci změn právní regulace společenských vztahů

Mgr. Bc. Juraj Juhás
Vybrané metody empirické analýzy rozhodování Ústavního soudu
v rámci výkonu abstraktní kontroly ústavnosti

15.00 – 15.30 hod.
PŘESTÁVKA NA KÁVU

JUDr. Ján Štiavnický, Ph.D.
Ustanovenie § 171 ods. 3 Ústavy 1948
(Výklad a používání všech ostatních předpisů právního řádu buď tež vždy v souladu s ústavou)
a triezvosť k súčasnému vnímaniu konceptu materiálneho právneho štátu

JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
K otázce přípustnosti prolomení tzv. klauzule věčnosti v ústavě demokratického státu

PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
Volební zákony jako nástroj politické ne/manipulace

JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
K povinnosti zveřejnit volební spoty ve veřejnoprávních mediích aneb k limitům zákonné úpravy

 

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE

Prosíme o respektování stanovené délky příspěvků, jež činí max. 15 minut.
Vždy na závěr tematického bloku následuje diskuze.
V diskuzi je možné vystoupit s připomínkou/replikou v délce 3 minut a otázkou v délce 1 minuty.

PŘÍSPĚVKY URČENÉ DO SPOLEČNÉHO SBORNÍKU
Výstupem z konference bude recenzovaný sborník, do něhož budou zařazeny původní a doposud neuveřejněné
texty, jež budou odevzdány nejpozději do 31. května 2018 a které splní předepsané formální náležitosti.

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI
Doporučený rozsah: 10-15 normostran

STRUKTURA
Název příspěvku v českém a anglickém jazyce
Jméno a příjmení autora
Instituce
Vlastní text příspěvku
Abstrakt v českém a anglickém jazyce
Seznam klíčových slov

Citační norma a pokyny pro editaci jsou založené v konferenčních deskách,
popř. na konferenčním webu: https://www.prf.cuni.cz/prispevek-1404057361.html

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111