Přiznávání specializačních modulů a problém SVOČ


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

touto zprávou se obrací zejména na Ty z Vás, jejichž studium se chýlí ke konci a přichází doba, kdy se na základě Vámi složených povinně volitelných a volitelných předmětů mají v evidenci Vašich známek v IS a následně též v dodatcích k Vašim diplomům zobrazit Specializační moduly, které jste splnili právě absolvováním příslušných předmětů.

V této souvislosti bych Vás rád seznámil s několika pravidly, kterými se přiznávání modulů řídí.

Vzhledem k tomu, že pro splnění modulu není rozhodné, kdy jej někdo začal plnit, nýbrž to, kdy jej skutečně splnil, jsou proto směrodatné podmínky pro splnění modulů v době, kdy se modul přiznává. Konkrétně to znamená, že se přiznání modulu bude v zásadě řídit skladbou modulů tak, jak byly vyhlášeny jak v „Karolínce“ tak na webu pro studenty nové akreditace (studující podle studijního plánu HPRAVO5) pro akademický rok 2014/2015, kdy budou ostatně také i poprvé přiznávány. Ti z Vás, kteří splnili podmínky modulu v roce 2014/2015, tj. podle podmínek vyhlášení pro rok 2014/2015 bude modul s výhradou předmětů SVOČ, který je popsán níže, zapsán automaticky. (další termín hromadného nahrání modulů bude dle harmonogramu 6. 10. 2015)

Specializační moduly nelze přiznat studentům, kteří studují studijní program podle staré akreditace (tj. podle studijního plánu HPRAVO2).

V případě, že jste modul splnili již dříve, v předchozích akademických letech a podle podmínek pro skladbu modulů stanovených v těchto předchozích akademických letech, je třeba, abyste požádali o přiznání modulu na formuláři, který je dostupný pod tímto odkazem. Dříve, než začnete formulář vyplňovat se můžete seznámit se vzorem, jak má vyplněný formulář vypadat. Ti z Vás, kteří mají v úmyslu promovat v červnu 2015 musí tuto žádost podat k rukám své studijní referentky nejpozději do konce dubna 2015.

V případě, že usilujete o splnění Specializačního modulu „Evropské právo“ ,přičemž jste splnili některé z předmětů, které se zabývají Evropským právem, nejsou však výslovně uvedeny v demonstrativním výčtu, který je uveden u modulu Evorpského práva, tj. :

„Tvoří jej předměty ……… a předměty z jiných modulů, které se explicitně věnují převážně evropské dimenzi – např. Sociální politika v evropských zemích, Sociální zabezpečení migrujících osob v EU, Právo životního prostředí EU, Evropské mezinárodní právo soukromé, Evropské veřejné právo I. a II., SVOČ“

je třeba, aby o přiznání modulu rozhodl jeho garant. Za tímto účelem je opět třeba vyplnit zvláštní žádost, kterou naleznete pod tímto odkazem spolu se vzorem.

V tuto chvíli je již v informačním systému připraveno spuštění modulů, které se v týdnu od 9. 3. 2015 prakticky projeví tak, že Vám do informačního systému bude závazně zapsán předmět s názvem „Specializační modul: xxx“

Tyto moduly se pak budou následně zobrazovat na dodatku Vašeho diplomu následujícím způsobem:

- Bude vybrán modulový předmět, který bude v tabulce předmětů zvýrazněn, aby sloužil jako nadpis skupiny
- pod ním budou vytištěny splněné předměty z modulu, a sice v pořadí, jak jste tyto předměty splnili
- pokud bude některý předmět spadat pod více modulových předmětů, bude vypsán pouze u prvního z nich
- takto budou vypsány postupně všechny modulové předměty

Pokud zbydou nějaké „nezařazené“ předměty, budou vypsány opět v pořadí dle plnění na konci seznamu předmětů. Jistý problém nastává v souvislosti se tzv. studentskou vysokoškolskou odbornou činností (SVOČ), která je někdy součástí modulů. Jak víte, volitelný předmět SVOČ není v informačním systému zatím nějak rozlišen ani z hlediska sekcí, ve kterých byl tento předmět složen (je jich kolem 12) ani z hlediska Specializačních modulů, kterých je kolem 20. Z toho důvodu nelze na základě jednoduchého exaktního kritéria stanovit, ke kterému modulu určitá SVOČ skutečně patří, protože může patřit hned k několika modulům.

V případě, že máte zájem o to, aby byla Vaše SVOČ přiřazena k určitému specializačnímu modulu, musíte požádat, aby Vám byl předmět SVOČ převeden na předmět SVOČ-Specializační modul.
Za účelem automatického provázání účasti v soutěži SVOČ se specializačními moduly nabízenými PF UK byl jeden předmět SVOČ nahrazen předměty SVOČ – specializační modul odpovídajícími příslušným modulům (tedy např. SVOČ – Ústavní právo, SVOČ – Církevní právo, SVOČ – Právo a ekologie apod.). Všichni studenti, kteří se soutěže SVOČ účastnili od akademického roku 2011/2012 včetně (tj. od V. ročníku soutěže), mohou požádat o uznání účasti v soutěži za splnění příslušného předmětu SVOČ – specializační modul, resp. o převedení předmětu SVOČ na příslušný předmět SVOČ – specializační modul.

Postup pro uznání účasti v V. až VII. ročníku soutěže SVOČ:
1. Nejprve je třeba, abyste vyplnili žádost na formuláři, který naleznete pod tímto odkazem spolu se vzorem, jak má vyplněný formulář vypadat. Na tuto žádost musíte uvést téma soutěžní práce, sekci a akademický rok, v němž se soutěže zúčastnil, spolu s názvem předmětu SVOČ – specializační modul, jehož splnění má být uznáno. Žádost vytisknete, podepíšete a předáte své studijní referentce.
2. Studijní referentka potvrdí správnost uvedených údajů a žádost předá ke schválení garantovi příslušného předmětu SVOČ – specializační modul.
3. Garant předmětu SVOČ – specializační modul žádost buď schválí, nebo se zdůvodněním zamítne, a zajistí její předání proděkanovi pro magisterský studijní program.
4. Po kladném vyjádření pro děkana pro magisterský studijní program je účast v soutěži SVOČ uznána za splnění požadovaného předmětu SVOČ – specializační modul.

POZOR! Pokud měl student předmět SVOČ zapsán, bude zápis zrušen a k původnímu datu bude nově zapsán předmět SVOČ – specializační modul. Pokud se student soutěže účastnil bez zapsání předmětu SVOČ, bude mu příslušný předmět SVOČ – specializační modul uznán v akademickém roce 2014/2015.

Aby bylo možné vytisknout včas Vaše dodatky k diplomům a provést taktéž všechny nutné kontroly, je třeba, abyste žádost o převedení SVOČ podali nejpozději do 15. dubna 2015.
V probíhajícím, VIII. ročníku soutěže SVOČ rozhodne o zařazení soutěžní práce do příslušného specializačního modulu (tedy přiznání příslušného předmětu SVOČ – specializační modul) po konzultaci se studentem oborová komise v rámci ústní obhajoby práce.

V jednom akademickém roce může být každý předmět SVOČ – specializační modul zapsán pouze jednou.


Zároveň Vás prosím, aby, pokud, se vyskytnou nějaké nesrovnalosti ohledně Vašich specializačních modulů, kontaktovali vedoucího studijního oddělení Mgr. Miroslava Sojku.

S pozdravem
Karel Beran
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111