Přijímací řízení pro ak. rok 2018/2019

 

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu
v akademickém roce 2018/2019
 
Kontaktní osoba:                                    Bc. Adéla Hrubešová    
Telefon:                                                  +420 221 005 205                                                           
E-mail:                                                    hrubesoa @ prf.cuni.cz 
Termín podání přihlášky:                       30. 4. 2018         
Termín přijímací zkoušky:                     7. 6. 2018            
Náhradní termín přijímací zkoušky:       19. 6. 2018         
 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:
Poplatek za elektronickou formu přihlášky (Kč):             500,- Kč               
Poplatek za listinnou formu přihlášky (Kč):                     550,- Kč               
Poznámka:         Poplatek bude uhrazen elektronicky bankovním převodem nebo platební kartou. Podrobnosti k úhradě poplatku budou uchazeči sděleny e-mailem na základě odeslání přihlášky.                      
Ostatní informace
Den otevřených dveří: 7. 2. 2018            
 
 
          
Pro akademický rok 2018/2019 fakulta otevírá studium v českém jazyce ve všech třinácti studijních oborech. Studium v anglickém jazyce otevírá fakulta ve studijních oborech Mezinárodní právo, Evropské právo, Právo životního prostředí.
Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Přijímací řízení do doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy“ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pro akademický rok 2018/2019 proběhne podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (§ 47 a násl.) a Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy. Provedení těchto předpisů do podmínek Právnické fakulty UK pro akademický rok 2018/2019 schválil Akademický senát Právnické fakulty UK (dále jen AS PF) podle čl. 13 odst. 1 písm. e) Statutu PF dne 26. října 2017.
 
Přihlášky ke studiu se podávají do 30. 4. 2018 včetně.
 
Přihlášky se podávají do některého ze třinácti studijních oborů:
1. Právní dějiny a římské právo;
2. Teorie, filozofie a sociologie práva;
3. Občanské právo (včetně civilního procesu, rodinného práva a práv k nehmotným statkům);
4. Obchodní právo;
5. Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu;
6. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení;
7. Evropské právo;
8. Trestní právo, kriminologie a kriminalistika;
9. Ústavní právo a státověda;
10. Finanční právo a finanční věda;
11. Mezinárodní právo;
12. Správní právo a správní věda;
13. Právo životního prostředí.
 
Studium se uskutečňuje v prezenční nebo v kombinované formě.
Děkan PF UK jmenuje zkušební komise, které zkouškou ověří rozsah znalostí a zejména širších souvislostí v uchazečem zvoleném studijním oboru.
V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
 
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru.
U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:
  • odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -30 bodů);
  • posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);
  • prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů).
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů. Maximální počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky  a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Právnická fakulta UK rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví v přihlášce ke studiu souhlas.
 
Řádný termín:                  7. 6. 2018
Náhradní termín:            19. 6. 2018
 
Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští. Žádosti se podávají cestou studijního oddělení.
 
 
Termín pro podání přihlášky
Podle čl. 4 odst. 2) Řádu přijímacího řízení UK stanovil rektor UK lhůtu pro podání přihlášek svým opatřením č. 15/2017. Podle odst. 4 písm. c) tohoto opatření je lhůta pro podání přihlášek ke studiu pokud jde o doktorské studijní programy ode dne zveřejnění podmínek přijímacího řízení do 30. 4. 2018.
 
Náležitosti přihlášky
Elektronický formulář přihlášky bude od 1. 12. 2017 k dispozici na adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky. Do přihlášky musí uchazeč vyznačit formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní obor. Přihlášku (včetně povinných příloh) je nutné v elektronickém systému odeslat do 23:59:59 hod. dne 30. 4. 2018.
Poplatek je splatný do konce lhůty pro podávání přihlášek.
Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná.
Povinné přílohy, které tvoří nedílnou součást elektronické přihlášky, jsou
  • projekt připravované disertační práce v rozsahu pěti až sedmi tiskových stran
  • strukturovaný životopis
  • seznam odborné četby zaměřené k oboru studia
  • přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd.).
V záhlaví prvního listu každé přílohy musí být uvedeno jméno uchazeče, obor a název projektu.
Ze seznamu školitelů pro příslušný obor je uchazeč povinen zvolit si potenciálního školitele a uvést svou volbu v přihlášce. Seznam školitelů pro jednotlivé obory je vyvěšen ve veřejné části webové stránky PFUK.
Každou přílohu je nutné k přihlášce vložit samostatně ve formátu pdf. Přihláška ani přílohy se netisknou a neposílají poštou s výjimkou úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu (u dřívějších absolventů vysvědčení o státní zkoušce); povinnost se nevztahuje na absolventy magisterského studijního programu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kteří absolvovali po 1. 1. 2008 (fakulta ověří z databáze absolventů PF UK).
Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatku diplomu uchazeč zašle poštou nejpozději do 30. 4. 2018 na adresu:
Univerzita Karlova
Právnická fakulta
Referát doktorského studia
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
V případě podání přihlášky v listinné podobě se výše uvedené přílohy podávají zároveň s přihláškou.
  • Pro uchazeče, kteří vykonali státní zkoušku v magisterském studijním programu v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2018 rozhodnuto, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů) do 22. října 2018. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program, a pro uchazeče doktorských studijních programů, kteří absolvovali studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2018, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.
  • Pokud byly dokumenty o ukončení vysokoškolského studia (diplom a dodatek, příp. vysvědčení) vydány jinou vysokou školou, než se sídlem v ČR nebo SR, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, je třeba dodat také osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak. Rovněž profesní životopis a projekt budoucí písemné práce musí být v českém nebo slovenském jazyce; v případě studia v angličtině v jazyce anglickém.
 
Forma přihlášky
Přihlášky se podávají:
a)      v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému Univerzity Karlovy na adrese is.cuni.cz/studium/prijimacky, nebo
b)      v listinné podobě na adresu:
Univerzita Karlova
Právnická fakulta
Referát doktorského studia
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

S podáním elektronické přihlášky a s úkony souvisejícími s přijímacím řízením je spojen poplatek ve výši 500,-Kč zaplacený v souladu s podmínkami uvedenými v opatření děkana č.2/2017. Poplatek se hradí elektronicky bankovním převodem nebo platební kartou na účet PF UK u KB Praha 2, číslo účtu 0000868986130237/0100. Variabilní symbol a specifický symbol pro platbu bankovním převodem bude zaslán uchazeči emailem na jeho emailovou adresu zadanou v přihlášce. Poplatek je splatný bezprostředně po vyplnění přihlášky ke studiu a obdržení emailu s uvedením variabilního a specifického symbolu, nejpozději však do 30. dubna 2018. Poplatek se nevrací.

Přehled školitelů


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111