Elektronické přihlašování k 3. a 4. části státních zkoušek začne 13. února 2017 a skončí 20. února 2017

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o přihlašování na termíny státních zkoušek, které začne 13. února 2017 a proběhne elektronickou formou. Informace k elektronickému přihlašování jsou strukturovány tak, abyste nalezli odpovědi na otázky, které si pravděpodobně můžete klást:

Kdo se může na 3. a 4. část státních závěrečných zkoušek přihlásit?

Na termín státní zkoušky se může přihlásit každý student, který má zapsány v informačním systému „státnicové předměty“:
• HS0010 – Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky 
• HS0020 – Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky.
dále označované jako „státnicové předměty“.

Tyto předměty jsou zapisovány automaticky studijním oddělením všem studentům 5. a vyššího ročníku po zahájení akademického roku. Studentům nižších ročníků zapíše „státnicové předměty“ na požádání jejich studijní referentka.
Elektronický zápis se nevztahuje na studenty ze „staré“ akreditace, kteří se i nadále musí přihlásit na základě listinného formuláře, a na studenty, kteří mají v okamžiku přihlašování ke státním zkouškám přerušené studium.

Čím je podmíněna možnost skládat státní zkoušku?

Sama skutečnost, že máte zapsány státnicové předměty však ještě neznamená, že můžete skutečně skládat státní zkoušku. Zápis „státnicových předmětů“ Vás totiž opravňuje pouze k tomu, abyste se přihlásili na konkrétní termín státní zkoušky. K tomu, abyste mohli státní zkoušku konat, je zároveň třeba, abyste získali 300 kreditů a splnili všechny ostatní studijní povinnosti. Pouze v takovém případě můžete skládat státní zkoušku. Studenti, kteří splnili všechny své studijní povinnosti a k úspěšnému absolvování studia jim zbývá složit 3. a 4. část státní zkoušky, se považují za studenty se „splněnými studijními povinnostmi“. To se konkrétně projeví v informačním systému tím, že se zde zobrazí lhůta pro složení státní zkoušky. Jakmile se tato lhůta rozeběhne a tedy i zobrazí, znamená to, že můžete skládat státní zkoušku.

Kdy začíná plynout dvouletá lhůta pro složení státní zkoušky?

Skutečnost, zda máte v informačním systému zapsány „státnicové předměty“, nebo to, zda jste se přihlásili nebo nepřihlásili na termín státní zkoušky, nemá vliv na plynutí lhůty pro složení státní zkoušky. Ta je na zápisu těchto předmětů nezávislá. Plynutí této dvouleté lhůty závisí na tom, zda jste splnili všechny svoje studijní povinnosti (K tomu viz: Kdo se může na 3. a 4. část státních zkoušek přihlásit?). V případě, že tato skutečnost nenastala, nezačne ani plynout dvouletá lhůta ke splnění státní zkoušky, a to přesto, že budete mít „státnicové předměty“ zapsány.

Kdy budou zveřejněny konkrétní termíny 3. a 4. části státních závěrečných zkoušek a kde?

Konkrétní termíny 3. a 4. části státních zkoušek budou zveřejněny nejpozději 7 dnů před zahájením přihlašování na státní zkoušky, a to přímo v informačním systému v modulu „Termíny zkoušek – přihlašování 2“ (záložka: Státní závěrečné zkoušky) jako termíny zkoušek k předmětu:
• HS0010 – Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky 
• HS0020 – Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky.

Odpověď na otázku, kdy budou zveřejněny konkrétní termíny 3. a 4. části státních zkoušek, tak lze najít v harmonogramu akademického roku, kde je vždy uveden termín zahájení přihlašování na státní zkoušky. Z toho lze také vyvodit, kdy budou zveřejněny konkrétní termíny.

Kdy bude přihlašování na termíny státních zkoušek zahájeno, kdy bude ukončeno a jak bude probíhat?

Jak zahájení, tak ukončení elektronického přihlašování ke státním zkouškám proběhne v termínech, které jsou uvedeny v harmonogramu akademického roku. Po termínu ukončení přihlašování na státní zkoušky se bude možné z termínu pouze odhlásit. Samotné přihlašování bude probíhat ve 2 vlnách, nejprve se budou moci přihlásit ke státním zkouškám ti studenti, kterým se již rozeběhla lhůta pro složení státní zkoušky. Tito studenti budou mít při zápisu přednost před studenty, kteří v okamžiku, kdy se zapisují, ještě všechny studijní povinnosti nesplnili a není tedy jisté, zda skutečně budou moci skládat státní zkoušku.

UPOZORNĚNÍ: V 1. vlně přihlašování se budou moci přihlásit pouze ti studenti, kterým se nejpozději do 14:00 v den zahájení přihlašování zobrazí a rozeběhne lhůta pro složení SZZK. Tato lhůta se totiž může rozeběhnout pouze tehdy, pokud je v IS evidováno splnění všech studijních povinností. Množina studentů, kteří budou zařazeni do první vlny, bude uzavřena právě ve 14:00 (Pokud se domníváte, že se lhůta měla rozběhnout, ale nestalo se tak, je třeba, abyste předem kontaktovali svoji studijní referentku, jinak se budete moci zapsat až ve 2. vlně).
Konkrétně to znamená, že se lhůta musí rozeběhnout nejpozději 13. 02. 2017 v 14.00.

Studenti, kterým se v okamžiku zahájení přihlašování ke státním zkouškám lhůta pro složení státních zkoušek nerozeběhla, se budou moci přihlásit až jednu hodinu po zahájení zápisu termínu státních zkoušek.

Pro květnové termíny roku 2017 bude přihlašování zahájeno 13. 02. 2017 a bude ukončeno 20. 02. 2017.

Přihlašování dne 13. února pak proběhne v těchto 2 vlnách:

• 13. 02. 2017 ve 20:00 1. vlna - studenti, kteří splnili všechny svoje studijní povinnosti a mohou již skládat SZ
• 13. 02. 2017 ve 21:00 2. vlna - studenti, kteří podmínky zatím nesplňují

Nejpozději 14 dní před konáním státní zkoušky Vám bude e-mailem potvrzen konkrétní den a čas státní zkoušky.

Jak se ke státní zkoušce přihlašují studenti, kteří mají v okamžiku přihlašování ke státním zkouškám přerušené studium?

Studenti, kteří mají v okamžiku přihlašování ke státním zkouškám přerušené studium, se mohou přihlásit na základě e-mailové zprávy zaslané výlučně na adresu (kralova @ prf.cuni.cz). Emailová zpráva však musí být odeslána nejpozději poslední den lhůty stanovené pro přihlašování ke statním zkouškám. Termín státní zkoušky bude všem takto přihlášeným studentům stanoven studijním oddělením a bude zveřejněn nejpozději 7 dnů po ukončení přihlašování na státní zkoušky prostřednictvím IS.

Je možné změnit termín státní zkoušky, na který jste se přihlásili?

Změna termínů konání státní zkoušky je možná pouze elektronicky, a to nejpozději do ukončení přihlašování ke státním zkouškám. 
(K tomu viz zápis z jednání kolegia děkana dne 23.6.2016 http://www.prf.cuni.cz/dcz/dokumenty/kolegium-dekana/1404050140/ ) 
K tomu, aby Vás při obsazování dosud volného termínu někdo v poslední chvíli „nepředběhl", lze využít funkci „změna termínu“, která umožňuje, abyste byli odhlášeni z termínu teprve ve chvíli, kdy jste již přihlášeni na Vámi požadovaný termín.

Dokdy se lze z 3. a 4. části státních zkoušek odhlásit?

Odhlášení ze státní zkoušky je možné nejpozději jeden pracovní den před konáním státní zkoušky do 8:00 hodin ráno. Jestliže budete konat státní zkoušku například v pondělí, je třeba se odhlásit nejpozději předcházející pátek v 7:59 hodin.

Dokdy nejpozději musíte splnit všechny své studijní povinnosti, abyste mohli skládat 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky?

K tomu, abyste mohli skládat 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky, je nutné, aby nejpozději 24 hodin před konkrétním termínem státní zkoušky bylo v informačním systému evidováno, že jste splnili všechny svoje studijní povinnosti (k tomu viz: Čím je podmíněna možnost skládat státní zkoušku?) Právě proto, abyste mohli splnit svoje zbývající studijní povinnosti doslova do poslední chvíle před konáním státní zkoušky, byla zvolena nejkratší možná lhůta, dokdy musíte před konáním státní zkoušky splnit všechny svoje studijní povinnosti – tj. 24 hodin. Právě vzhledem k takto krátké lhůtě je však Vaší odpovědností zkontrolovat, zda je v informačním systému nejpozději 24 hodin před konáním skutečně evidováno splnění všech studijních povinností, které jsou nutné k uzavření Vašeho studia a konání státní zkoušky. Pokud nebude v IS nejpozději 24 hodin před konáním státní zkoušky evidováno splnění všech studijních povinností, budete z termínu státní zkoušky odhlášeni, i když byla studijní povinnost vykonána, avšak nebyla evidována.

Milé studentky a milí studenti,

přejeme Vám všem, abyste se nejen úspěšně přihlásili ke státním zkouškám, ale zejména, abyste je úspěšně v květnu složili a absolvovali tak studium na naší fakultě.

S pozdravem

Marta Chromá
Miroslav Sojka
Stanislav Potěšil
Ivana Králová

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111