Elektronické přihlašování k 3. a 4. části státních zkoušek začne 2. června

 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o přihlašování na zářijové termíny státních zkoušek, které začne 2. června a letos poprvé proběhne elektronickou formou. Oproti dosavadnímu způsobu přihlašování na státní zkoušky na základě listinného formuláře bude mít elektronické přihlašování pro Vás zejména tu výhodu, že si budete sami moci vybrat konkrétní termín státní zkoušky, na který se budete moci přihlásit.
Informace k elektronickému přihlašování jsou strukturovány tak, abyste nalezli odpovědi na otázky, které si pravděpodobně můžete klást:
 

Kdo se může na 3. a 4. část státních závěrečných zkoušek přihlásit? 

Na termín státní zkoušky se může přihlásit každý student, který má zapsány v informačním systému „státnicové předměty“:
  • HS0010 – Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky 
  • HS0020 – Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky.
dále označované jen také jako „státnicové předměty“.
 
Tyto předměty jsou zapisovány automaticky studijním oddělením všem studentům 5. a vyššího ročníku po zahájení akademického roku. Studentům nižších ročníků zapíše „státnicové předměty“ na požádání jejich studijní referentka.
Elektronický zápis se nevztahuje na studenty ze „staré“ akreditace, kteří se i nadále musí přihlásit na základě listinného formuláře.
 

Čím je podmíněna možnost skládat státní zkoušku?

Sama skutečnost, že máte zapsány státnicové předměty však ještě neznamená, že také můžete skutečně  skládat státní zkoušku. Zápis „státnicových předmětů“ Vás totiž opravňuje pouze k tomu, abyste se přihlásili na konkrétní termín státní zkoušky. K tomu, abyste mohli státní zkoušku konat, je zároveň třeba, abyste získali  300 kreditů a splnili  všechny ostatní studijní povinnosti. Pouze v takovém případě můžete skládat státní zkoušku. Studenti, kteří splnili všechny své studijní povinnosti a k úspěšnému absolvování studia jim tak zbývá již jen složit 3. a 4. část státní zkoušky se považují za studenty se „splněnými studijními povinnostmi“. To se konkrétně projeví v informačním systému tím, že se zde zobrazí lhůta pro složení státní zkoušky. Jakmile se tato lhůta rozeběhne a tedy i zobrazí, znamená to, že můžete skládat státní zkoušku.
 

Kdy začíná plynout dvouletá lhůta pro složení státní zkoušky?

Skutečnost, zda máte v informačním systému zapsány „státnicové předměty“, nebo to, zda jste se přihlásili nebo nepřihlásili na termín státní zkoušky, nemá vliv na plynutí lhůty pro složení státní zkoušky. Ta je na zápisu těchto předmětů nezávislá. Plynutí této dvouleté lhůty závisí na tom, zda jste splnili všechny svoje studijní povinnosti (K tomu viz: Kdo se může na 3. a 4. část státních zkoušek přihlásit?). V případě, že tato skutečnost nenastala, nezačne ani plynout dvouletá lhůta ke splnění státní zkoušky, a to přesto, že budete mít „státnicové předměty“ zapsány.

 

Kdy budou zveřejněny konkrétní termíny 3. a 4. části státních závěrečných zkoušek a kde?

Konkrétní termíny 3. a 4. části státních zkoušek budou zveřejněny nejpozději 7 dnů před zahájením přihlašování na státní zkoušky, a to přímo v informačním systému v modulu „Termíny zkoušek – přihlašování 2“ (záložka: Státní závěrečné zkoušky) jako termíny zkoušek k předmětu:
  • HS0010  – Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky 
  • HS0020 – Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky.
 
Odpověď na otázku, kdy budou zveřejněny konkrétní termíny 3. a 4. části státních zkoušek lze najít v harmonogramu akademického roku, kde je vždy uveden termín zahájení přihlašování na státní zkoušky. Z toho lze také vyvodit, kdy budou zveřejněny konkrétní termíny.
Pro zářijové termíny roku 2016 byly již termíny zveřejněny v IS v modulu „Termíny zkoušek – přihlašování 2" (záložka: Státní závěrečné zkoušky).
 

Kdy bude přihlašování na termíny státních zkoušek zahájeno, kdy bude ukončeno a jak bude probíhat? 

Jak zahájení, tak ukončení elektronického přihlašování ke státním zkouškám proběhne v termínech, které jsou  uvedeny v harmonogramu akademického roku. Po termínu ukončení přihlašování na státní zkoušky se bude možné z termínu pouze odhlásit. Samotné přihlašování bude probíhat ve 2 vlnách, nejprve se budou moci přihlásit ke státním zkouškám ti  studenti, kterým se již rozeběhla lhůta pro složení státní zkoušky. Tito studenti budou mít při zápisu přednost před studenty, kteří v okamžiku, kdy se zapisují, ještě všechny studijní povinnosti nesplnili a není tedy jisté, zda skutečně budou moci skládat státní zkoušku.
UPOZORNĚNÍ: V 1. vlně přihlašování se budou moci přihlásit pouze ti studenti, kterým se nejpozději do 14:00 v den zahájení přihlašování zobrazí a rozeběhne lhůta pro složení SZZK. Tato lhůta se totiž může rozeběhnout pouze tehdy, pokud je v IS evidováno splnění všech studijních povinností. Množina studentů, kteří budou zařazeni do první vlny bude uzavřena právě již ve 14:00 (Pokud se domníváte, že se lhůta měla rozběhnout, ale nestalo se tak, je třeba, abyste předem kontaktovali svoji studijní referentku, jinak se budete moci zapsat až ve 2. vlně).
Konkrétně to znamená, že se lhůta musí rozeběhnout nejpozději 2. 6. 2016 v 14.00.
 
Studenti, kterým se v okamžiku zahájení přihlašování ke státním zkouškám lhůta pro složení státních zkoušek nerozeběhla, se budou moci přihlásit až jednu hodinu po zahájení zápisu termínu státních zkoušek.
Pro zářijové termíny roku 2016 bude přihlašování zahájeno 02. 06. 2016 a bude ukončeno 10. 06. 2016.
 
Přihlašování dne 2. června pak proběhne v těchto 2 vlnách:
 
  •  02. 06. 2016 ve 20:00  1. vlna studenti, kteří  splnili všechny svoje studijní povinnosti a mohou  tak již skládat SZ
 
  •  02. 06. 2016 ve 21:00  2. vlna studenti, kteří podmínky zatím nesplňují

 

Nejpozději 14 dní před konáním státní zkoušky Vám bude e-mailem potvrzen konkrétní den a čas státní zkoušky.

 

Je možné změnit termín státní zkoušky, na který jste se přihlásili? 

Změna termínů konání státní zkoušky je možná pouze elektronicky a to nejpozději do ukončení přihlašování ke státním zkouškám. K tomu, aby Vás při obsazování dosud volného termínu někdo v poslední chvíli „nepředběhl", lze využít funkci „změna termínu“, která umožňuje, abyste byli odhlášeni z termínu teprve ve chvíli, kdy jste již přihlášeni na Vámi požadovaný termín.
 

Dokdy se lze z 3. a 4. části státních zkoušek odhlásit? 

Odhlášení ze státní zkoušky je možné nejpozději jeden pracovní den před konáním státní zkoušky do 8:00 hodin ráno. Jestliže tak budete konat státní zkoušku například v pondělí, potom je třeba se odhlásit nejpozději předcházející pátek v 7:59 hodin.
 

Dokdy nejpozději musíte splnit všechny Vaše studijní povinnosti, abyste mohli skládat 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky?

K tomu, abyste mohli skládat 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky, je nutné, aby nejpozději 24 hodin před konkrétním termínem státní zkoušky bylo v informačním systému evidováno, že jste splnili všechny svoje studijní povinnosti (k tomu viz: Čím je podmíněna možnost skládat státní zkoušku?) Právě proto, abyste mohli splnit svoje zbývající studijní povinnosti doslova do poslední chvíle před konáním státní zkoušky, byla zvolena nejkratší možná lhůta, dokdy musíte před konáním státní zkoušky splnit všechny svoje studijní povinnosti – tj. 24 hodin. Právě vzhledem k takto krátké lhůtě je však Vaší odpovědností zkontrolovat zda je v informačním systému nejpozději 24 hodin před konáním skutečně evidováno splnění všech studijních povinností, které jsou nutné k uzavření Vašeho studia a konání státní zkoušky. Pokud . nebude v IS nejpozději 24 hodin před konáním státní zkoušky evidováno splnění všech studijních povinností, budete z termínu státní zkoušky odhlášeni, a to i když byla event. studijní povinnost vykonána, avšak nebyla evidována.
 
Milé studentky a milí studenti,
 
přejeme Vám všem, abyste se nejen úspěšně přihlásili ke státním zkouškám, ale zejména, abyste je i úspěšně v září složili a absolvovali tak studium na naší Právnické fakultě.

S pozdravem

Karel Beran
Miroslav Sojka
Stanislav Potěšil
Ivana Králová

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111