Přezkumné řízení

 

Uchazeč může podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách požádat o přezkoumání rozhodnutí děkana ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí/zveřejnění v Informačním systému PF UK.

Žádost bude předána rektorovi Univerzity Karlovy prostřednictvím děkana PF UK.

Podepsanou žádost nepřijatý uchazeč odešle na adresu: Právnická fakulta UK, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1.

Vzhledem k tomu, že každý uchazeč může znát výsledek přijímacího řízení prostřednictvím internetu již od 16. 6. 2015, není bezpodmínečně nutné pro podání žádosti o přezkum čekat až na doručení rozhodnutí děkana PF UK. V aktualitách přijímacího řízení na adrese www.prf.cuni.cz bude ke stažení formulář žádosti o přezkum a žádosti o dodatečném přiznání bonifikace (za maturitu s vyznamenáním nebo vykonanou jazykovou zkoušku od úrovně B2 podle schválených podmínek přijímacího řízení) od 16. června 2015.

Bezprostředně po uplynutí lhůty pro podávání žádostí o přezkoumání rozhodnutí zveřejní PF UK bodové hodnocení jednotlivých uchazečů po provedených opravách po vyhodnocení výsledku přijímacího řízení (po připočtení bonifikačních bodů) stejným způsobem, jako je zveřejnila bezprostředně po původním rozhodnutí děkana PF UK (Informační systém PF UK – průběh přijímacího řízení). Uchazeči budou tímto informováni, nakolik PF UK uznala nebo neuznala jejich připomínky.
 
Pokud děkan nezmění své rozhodnutí, předá žádost o přezkoumání k rozhodnutí rektorovi UK. Rektor podle zákona změní rozhodnutí, jen pokud bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo podmínkami pro přijetí. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.
Ode dne účinnosti zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se tak již nejedná o odvolání a pokud by žádost o přezkoumání byla koncipována jako odvolání (bez označení, v čem má rozhodnutí děkana odporovat zákonu, vnitřnímu předpisu UK nebo podmínkám pro přijetí), nemůže být žádosti ze zákona vyhověno. Rozhodnutí rektora UK je konečné.
 
V případě přezkoumávání rozhodnutí rektorem UK zajišťuje toto přezkumné řízení studijní odbor rektorátu UK. Je proto bezpředmětné informovat se o výsledku přezkumu (včetně otázek na zasílání rozhodnutí rektora UK) na studijní oddělení Právnické fakulty UK; případné dotazy je třeba směřovat na příslušný odbor rektorátu UK.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111