Přehled studentských cen a soutěží

A) Ceny udělované Univerzitou Karlovou v Praze

Bolzanova cena

je prestižní cenou Univerzity Karlovy v Praze udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy.

Cena je udělována ve třech kategoriích: společenskovědní včetně teologických oborů, přírodovědné a lékařské.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je vždy k 30. září

Statut ceny 

Opatření rektora UK č. 17/2008 

Opatření rektora UK č. 13/2013 

Opatření rektora UK č. 23/2015

Studijní oddělení fakulty předává shromážděné práce s přílohami a průvodním dopisem děkana zpravidla do 15. října Informačnímu, poradenskému a sociálnímu centru UK v Celetné 13.

Vyhlášení laureátů soutěže a vítězných prací proběhne na slavnostním předání cen na Vědecké radě UK v prostorách Karolina na Ovocném trhu.

Cena rektora

se uděluje vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.

Odůvodněné návrhy se všemi náležitostmi na udělení ceny posílá děkan za celou fakultu odboru pro studium a záležitosti studentů do 31. 10.

Cenu může každoročně obdržet jeden z absolventů:
společenskovědních oborů - Cena prof. JUDr. Karla Engliše

Bližší informace zde 

Opatření rektora UK č.10/2001 

Opatření rektora UK č. 12/2013 

Cena je stanovena pro absolventa bakalářského studijního programu minimálně ve výši 6.000,- Kč a pro absolventa magisterského studijního programu minimálně ve výši 10.000,- Kč.

Mimořádná cena rektora

se uděluje studentům za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu; nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.

Zdůvodněný návrh předkládá rektorovi děkan fakulty. Cena je udílena příležitostně.

Termín předání návrhu 31.10.

Bližší informace zde   

Opatření rektora UK č.10/2001 

Opatření rektora UK č. 12/2013 

Cena je stanovena ve výši minimálně 15.000,- Kč a je spolu s dopisem rektora předána na zasedání vědecké rady UK.

 

Fakultní ceny

Celkem 12 ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy v Praze uděluje svým nejlepším studentům téměř tři desítky prestižních ocenění. Celkový přehled najdete zde 

PF UK

Cena Leopolda Heyrovského

Informace zde

Cena se uděluje za mimořádné studijní výsledky, výsledky v oblasti vědy, projevení mimořádných lidských a charakterových vlastností, získání mimořádného ocenění při provozování uměleckých či kulturních aktivit studentům a absolventům PF UK.

Odůvodněné návrhy předkládá kterýkoliv člen akademické obce děkanu fakulty do konce dubna.

Cena se předává na shromáždění akademické PF při zahájení akademického roku.

Cena představuje finanční částku 10 000 Kč a je hrazena z prostředků PF, zejména doplňkové činnosti.

FSV UK

Cena Josefa Vavrouška 

Informace zde
(studenti PF UK se opakovaně úspěšně účastní)
Cena je udílena 1x ročně za práce zaměřené na problematiku vztahu přírody, společnosti a kultury. Soutěž má 2 kategorie: studentskou a vědecko-výzkumnou
Uchazeči mohou být z okruhu studentů, doktorandů a mladých pracovníků UK do 35 let
Cena je spolufinancována Nadací Josefa a Petry Vavrouškových, výši ceny určuje děkan FSV (min. 10 000, resp. 15 000 Kč)

 

B) Další ceny udělované na UK

Cena Miloslava Petruska za prezentaci 

Informace zde

Cena se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) v široké veřejnosti. Cena je pojmenována po předním českém sociologovi, emeritním děkanovi Fakulty sociálních věd UK, zakladateli studia sociálních věd a emeritním prorektorovi univerzity.

Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.

Zdůvodněné návrhy na udělení ceny mohou podávat rektorovi děkani fakult, ředitelé dalších součástí, členové vědecké rady univerzity, členové správní rady univerzity a členové akademického senátu univerzity v termínu od 1. ledna do konce února běžného kalendářního roku.

 

C) Ceny od subjektů mimo UK

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Informace zde

Cena se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta nejpozději do 30. 5. rektorátu Univerzity Karlovy.

Návrhy na udělení ceny podávají rektoři vysokých škol do 31. srpna v každém kalendářním roce; návrhy pro absolventa lze podat nejpozději do jednoho roku po řádném ukončení studia v příslušném studijním programu.

V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 cen. Cenu představuje diplom a věcný dar nebo peněžitý dar v celkové hodnotě do 15.000,- Kč.

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Statut ceny je zveřejněn zde 
Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Zdůvodněné návrhy (prospěch, téma práce, další aktivity) zasílá fakulta nejpozději do 30. 5. rektorátu Univerzity Karlovy.

Návrh na udělení ceny zasílají správní radě rektoři českých vysokých škol pražských, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta. Termín zaslání návrhů správní radě je do 31. července.

Cena je spojena s předáním nadačního příspěvku ve výši 20.000,- Kč pro každého nositele. 

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Informace zde

Ceny jsou udělovány za původní knižní práce z oblasti vědecké odborné literatury, které byly v uplynulém roce publikovány ve čtyřech vědních oblastech (společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě, lékařské vědy).

Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) může zaslat každá právnická i fyzická osoba do 30. ledna na adresu:
Nadace český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, telefon: 222 560 081 – 2, e-mail: hajkova @ nclf.cz 

Cena Randovy nadace

při spolku českých právníku VŠEHRD o vynikající diplomovou práci

Informace zde

Obvyklý termín obhájení práce v rozsahu dvou let 1. 9. – 31. 3. (př. 9. ročník od 1. 9. 2013 – 31. 3. 2015), práce musí být nejpozději do 15. 4. 2015 zaslána na kontaktní adresu Randovy nadace, Jáchymova 26/2, Praha 1, 110 00 či na adresu Spolku českých právníků Všehrd, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Cena Evropské společnosti pro stavební právo za diplomovou práci v tomto oboru

Informace zde

Nejlepší práce zpracované studenty magisterského studia v oboru stavebního práva veřejného a soukromého.
Organizuje Česká společnost pro stavební právo
Podmínkou je předložení práce v angličtině

Cena Edvarda Beneše

Informace zde

Pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou.

Organizuje Město Sezimovo Ústí.

Termín odeslání práce do 10. července na adresu Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí.

(Poznámka: 18. ročník Cena Edvarda Beneše 2. stupně byla udělena Pavlu Krejčímu z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci Československo za druhé světové války. Vliv válečných událostí na poválečný vývoj republiky 19. ročník byla Cena Edvarda Beneše 2. stupně byla udělena Jakubu Drápalovi z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci Kamill Resler – obhájce K. H. Franka)

Literární soutěž pro studenty práv

Pořadatel TaylorWessing – mezinárodní advokátní kancelář
Kontakt: michaela.mouckova @ stance.cz

3. ročník literární soutěže o měsíční placenou stáž v jedné z poboček prestižní mezinárodní advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c advokáti.

Do soutěže se mohou přihlásit studenti právnických fakult vysokých škol z celé České republiky.

K účasti stačí napsat právní esej na téma „Odpovědnost jednatelů v teorii a praxi v České republice“ o rozsahu 2–3 normostran v anglickém nebo německém jazyce a do 28. února ji zaslat na níže uvedený e-mail. Hlavní výhrou je měsíční placená stáž v jedné z poboček advokátní kanceláře, které se nacházejí v Praze, Bratislavě, Budapešti a Varšavě

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111