Předběžný zápis předmětů skončil 10. října 2014 / Jak požádat o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětů?

 Vážené kolegyně a vážení kolegové,

jak všichni víte, dne 10. října 2014 skončil tzv. předběžný zápis předmětů. Předměty, které jste si zapsali, tak byly hromadně potvrzeny studijním oddělením, čímž se předběžný zápis změnil na tzv. závazný zápis, který je již trvalý.

Mohlo se však stát, že jste u některého z předmětů, který jste si zapsali, nesplnili prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti (viz Pravidla studia), které jsou podmínkou zápisu těchto předmětů. Prosím Vás proto, abyste nyní provedli kontrolu toho, že máte předměty skutečně závazně zapsány. Soulad se stanovenými rekvizitami je možné zkontrolovat na záložce Kontrola ve Studijním informačním systému. V případě, že jste u předmětu nesplnili stanovené rekvizity, nedošlo u něj ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis, což znamená, že předmět nemáte řádně zapsán a nemůžete jej absolvovat a konat z něj zkoušku. V takovém případě Vás prosím, abyste se z takto stále ještě předběžně zapsaného předmětu odhlásili a uvolnili kapacitu těm studentům, kteří rekvizity splňují a mohou se ještě v rámci dodatečného zápisu na předmět přihlásit (pokud to schválí garant – viz níže).

Ve zcela výjimečných a odůvodněných případech mohou být rekvizity stanovené pro zápis povinného nebo povinně volitelného předmětu vyučovaného na této fakultě prominuty. K tomu je však třeba podat písemnou žádost proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného povinného, nebo povinně volitelného předmětu. Žádost je třeba podat na formuláři „Žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK“, který je dostupný v dokumentech studijního oddělení, spolu se vzorem, jak má vyplněný formulář vypadat. Tato žádost se podává nejprve přímo garantovi předmětu, a poté, kdy se k ní garant předmětu vyjádří, je třeba, abyste tuto žádost doručili na studijní oddělení. Následně o ní rozhodne proděkan pro magisterský studijní program a studijní referentka potom provede zápis předmětu do informačního systému.

Obdobný postup je stanoven i v případě, že jste nesplnili rekvizity stanovené pro zápis předmětu na jiné fakultě UK. Zápis takového předmětu je opět možný pouze na základě písemné žádosti proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu. Žádost je třeba podat na formuláři „Žádost o prominutí rekvizit a dodatečný zápis předmětu vyučovaného na jiné fakultě UK“, který je rovněž dostupný v dokumentech studijního oddělení, spolu se vzorem, jak má vyplněný formulář vypadat. Tato žádost se podává nejprve přímo garantovi předmětu, a poté, kdy se k ní garant předmětu vyjádří, je třeba, abyste tuto žádost doručili na studijní oddělení. Následně o ní rozhodne proděkan pro magisterský studijní program a studijní referentka potom provede zápis předmětu do informačního systému.

V případě volitelných předmětů vyučovaných na fakultě je respektování rekvizit doporučeno, není však podmínkou absolvování předmětu. Volitelný předmět bez splněných rekvizit si však z kapacitních důvodů (viz čl. 6 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK) můžete zapsat pouze v případě, že nebyl dosud plně obsazen studenty, kteří si jej zapsali v souladu s doporučenými rekvizitami. Zápis volitelných předmětů bez splněných rekvizit bude provádět studijní oddělení od 10. 10. do 10. 11. 2014. Žádost není třeba podávat písemně, postačí se osobně dostavit na studijní oddělení a požádat o zápis příslušného předmětu. Studijní referentka pouze ověří, že je u dotyčného předmětu stále volná kapacita a následně předmět zapíše.

V případě, že se Vám nepodařilo zapsat si předmět prostřednictvím informačního systému, zároveň však splňujete všechny rekvizity stanovené pro zápis tohoto předmětu, je přípustné, aby Vám garant předmětu umožnil až do 10. 11. 2014 včetně, tj. ve lhůtě jednoho měsíce po skončení řádného zápisu předmětů, dodatečný zápis. Do 10. 11. 2014 včetně provádí tento dodatečný zápis sekretariát katedry, která zajišťuje výuku příslušného předmětu.

Od 11. 11. 2014 včetně, tj. ve lhůtě dvou měsíců po skončení řádného zápisu předmětů, je možné se mimořádně dodatečně zapsat na předmět pouze na základě písemně žádosti proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu. Žádost je třeba podat na formuláři „Žádost o dodatečný zápis předmětu vyučovaného na PF UK“, která je dostupná v dokumentech studijního oddělení, spolu se vzorem, jak má vyplněný formulář vypadat. Tato žádost se podává nejprve přímo garantovi předmětu, a poté, kdy se k ní garant předmětu vyjádří, je třeba, aby student tuto žádost doručil na studijní oddělení. Následně o ní rozhodne proděkan pro magisterský studijní program a studijní referentka potom provede zápis předmětu do informačního systému.

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

věřím, že na základě těchto informací budete mít všichni všechny předměty „závazně“ zapsány, a nikdo tak nebude na začátku zkouškového období překvapen tím, že předmět zapsán nemá, neboť jej má stále ještě jen v předběžném zápisu.

S pozdravem

Karel Beran


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111