Odborná praxe I, II a III - stáže na pražských soudech

 

 

Právnická fakulta UK a Městský soud v Praze

organizují společně pro letní semestr akademického roku 2016/2017 první část stáží na pražských soudech, zaměřenou na občanské soudní řízení. Stáže budou probíhat zhruba deset týdnů od prvního týdne měsíce března 2017 na jednotlivých obvodních soudech v Praze a budou doplňovat výuku občanského práva procesního. Druhá část stáží, zaměřená na trestní řízení, se uskuteční pro takto vybrané studenty v zimním semestru následujícího akademického roku.

Do výuky na Právnické fakultě UK jsou stáže zařazeny jako volitelné předměty Odborná praxe I. a Odborná praxe II. a doplňují výuku občanského práva procesního a trestního práva. Garantem stáží je Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK ve spolupráci s katedrami občanského a trestního práva (doc. A. Macková a doc. T. Gřivna). Za absolvování každé z odborných stáží se udělují 4 kredity.
Odborné praxe jsou určeny pro studenty třetího a čtvrtého ročníku. Počet vybraných studentů pro tyto stáže je z kapacitních důvodů omezen na 60 studentů 3. a 4. ročníku.
Kritériem výběru je:
včasně projevený zájem a motivace uvedená ve stručném motivačním dopise.
V případě velkého zájmu a pro stanovení pořadí může být přihlédnuto i
a) absolvování některého z  předmětů modulu právních dovedností
b) k výsledkům postupových zkoušek z 
• Občanského práva hmotného II. a
• Občanského práva procesního III. (studenti 4. ročníku) nebo
• Občanského práva procesního II. - zápočet (studenti 3. ročníku)
• Popřípadě i k celkovému prospěchu studenta.
Dále tímto nabízíme pro studenty Právnické fakulty pro letní semestr 2016/2017 odbornou stáž na obchodněprávním úseku Městského soudu v Praze. Stáž je určena pouze pro studenty 3. ročníku a je omezena počtem 5 studentů. Zařazena do výuky bude jako volitelný předmět Odborná praxe III., garantem stáže je JUDr. Tomáš Horáček. Kritériem pro výběr na tuto stáž bude výsledek postupové zkoušky z:
• Občanského práva hmotného II. a
• Obchodního práva II. - zápočet. 
(známky výborně, popřípadě velmi dobře, bez reprobací a nikoliv v opakovaném ročníku). Při rovnosti výsledků bude rovněž přihlédnuto k celkovým výsledkům studenta.
Písemné přihlášky (na tiskopisu běžné žádosti) je možno do 22. února 2017 (poslední den doručení žádosti) zaslat na adresu vedoucího studijního oddělení PF UK Mgr. Miroslava Sojky nebo osobně odevzdat v podatelně fakulty (neakceptují se přihlášky e-mailem).
V přihlášce je nutno uvést kromě všech svých osobních dat (jméno, příjmení, datum narození, adresa, podpis zájemce), též číslo mobilního telefonu, dále správnou a ČITELNOU e‑mailovou adresu pro usnadnění komunikace se studenty, kteří budou na stáže vybráni, o jakou ze stáží (I, II anebo III) má student zájem a konečně informace relevantní pro splnění výše uvedených kritérií.
Všichni studenti, kteří budou vybráni, budou informováni mailem s tím, že jim též bude sděleno, kdy proběhne úvodní schůzka s předsedou městského soudu v Praze a zástupci obvodních soudů (předpoklad je 27. února 2017 v 15:00 v budově Městského soudu, Slezská 9, Praha 2). Na tomto shromáždění budou mj. vybraní studenti přiděleni k jednotlivým soudům a současně si domluví se zástupci jednotlivých soudů zahájení stáží. Účast vybraných studentů na této schůzce je nutná!
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v.r.  
              děkan

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111