POZOR - informace pro přijaté uchazeče k zápisu

 

 

 I N F O R M A C E

pro studenty přijaté do 1. ročníku

v akademickém roce 2015/2016

 

 

Materiál číslo 1
      Informace pro studenty přijaté do studia pro akademický rok 2015/2016 do magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ na Právnické fakultě UK
 
Náhradní zápis do studia se, ve smyslu ust. čl. 6, odst. 5 Studijního a zkušebního řádu Právnické fakulty, uskuteční  dne 9. září  2015.
Upozorňujeme, že zápisu do studia se musí každý student zúčastnit OSOBNĚ.  Přijatý uchazeč, který se nezúčastní ani zápisu v náhradním termínu,  oznámí písemně své rozhodnutí nenastoupit na Právnickou fakultu studijní referentce pro 1. ročník  na e-mail rokuskov @ prf.cuni.cz.
K zápisu se dostaví uchazeči, kteří již doručili na studijní oddělení PF UK úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pokud tak do termínu zápisu neučiní, je možné předložit materiál nejpozději v den zápisu.
Nově přijatí studenti se dostaví v příslušný den (podle výše uvedeného rozpisu) v 8,45 hodin do budovy Právnické fakulty UK, nám. Curieových 7, Praha 1 (přízemí budovy vpravo, dveře číslo 1), kde si převezmou rozhodnutí o přijetí a materiály k zápisu. Po převzetí materiálů k zápisu se přijatí uchazeči mohou soustředit v posluchárně Právnické fakulty UK č. 100 k vyplňování formulářů. Vlastní zápis začne ve 12,00 hodin. Upozorňujeme uchazeče, že k zápisu je nutné se dostavit s platným dokladem totožnosti.
Ihned po provedeném zápisu; odevzdání vyplněných materiálů a na základě kuponu obdrženého při zápisu, mají zapsaní studenti možnost nechat si vystavit Průkaz studenta ve výdejním centru průkazů v místnosti číslo 34 v budově PF UK nebo v Informačně-poradenském centru UK, Celetná 13, Praha 1.
 
K zápisu do studia si s sebou prosím vezměte:
a) platný občanský průkaz (cizinci – občané členských států Evropské unie pas nebo průkaz totožnosti, cizinci – občané nečlenských států EU pas s uděleným vízem za účelem studia a potvrzením o přechodném pobytu).       
Uchazeč – cizinec z nečlenského státu EU, který se nebude při zápisu moci prokázat uděleným vízem a platným potvrzením o přechodném pobytu, nemůže být do studia v řádném termínu zapsán a bude muset využít – až po obdržení víza - náhradního termínu zápisu! 
b) kopii potvrzení o přechodném pobytu (odevzdají pouze cizinci – občané nečlenských států EU, kopie zůstává založena ve spisu studenta)
c) psací potřeby (prosíme pouze modrou barvu inkoustu v propisovací tužce)
d) případně potvrzení pro MHD a jiná potvrzení (vyplňuje student – studijní referentka pouze potvrzuje) 
Informace pro zahraniční studenty – občany nečlenských států EU: V souvislosti s potvrzením o přechodném pobytu doporučujeme těmto studentům, aby si včas vyřídili toto potvrzení, bez něhož nebudou do studia zapsáni. Podle zákona má na jeho vydání orgán cizinecké a pohraniční policie lhůtu 30 dnů.
Zahraniční student, který nemá rodné číslo, je povinen požádat o jeho přidělení. Rodné číslo přidělují studentům – cizincům (kteří mají povolení k pobytu na území ČR) oddělení cizinecké policie dle místa hlášeného pobytu cizince, studentům – cizincům (občanům EU bez povolení k pobytu na území ČR) Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, nám. Hrdinů 3, Praha 4.
Zájemci o ubytování ve studentské koleji se řídí Zásadami ubytování na kolejích UK, které jsou uveřejněny na stránkách „http://www.kam.cuni.cz/“. O ubytování v koleji rozhoduje výhradně správa kolejí podle řady kritérií. Prosíme, abyste se s problémy ubytování neobraceli na fakultu; fakulta nemá možnost rozhodnutí o ubytování v koleji jakkoliv ovlivnit.
Slavnostní složení akademického slibu (imatrikulace) na Právnické fakultě UK se bude konat dne 13. 10. 2015 v budově Karolina. Imatrikulace je povinná. Hodina imatrikulace jednotlivých skupin bude uvedena v materiálu, který je součásti zápisové obálky, která Vám bude předána v den zápisu na studijním oddělení.
Pro přijaté uchazeče, kteří se nezúčastní řádného zápisu do studia, je, ve smyslu ust. čl. 6 Studijního a zkušebního řádu UK, určen náhradní termín zápisu, a to středa 9. 9. 2015. Podle studijních předpisů, pokud se přijatý uchazeč nedostaví k zápisu ani v náhradním termínu a písemně neoznámí studijní referentce, že nenastoupí ke studiu na PF UK, je vyřazen z evidence. Děkan může, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, ve výjimečných případech zmeškání této lhůty prominout.
Organizace náhradního termínu i veškeré informace a požadavky jsou stejné jako u termínů řádných. Zápis bude probíhat v budově Právnické fakulty – materiály k zápisu si přijatý uchazeč vyzvedne na studijním oddělení fakulty (místnost č. 1, přízemí vpravo) a vlastní zápis proběhne v místnosti č. 100 (1.patro). Studijní referentkou pro organizaci zápisu do studia je Jaroslava Rokůsková – rokuskov @ prf.cuni.cz, tel. 221 005 492.
     V úterý 29. 9. 2015 se bude konat shromáždění studentů 1. ročníku s informacemi o studiu v budově Právnické fakulty UK, posluchárna č. 100 (1. patro); informace bude zveřejněna v aktualitách studijního oddělení PF UK.
Spojení:    Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, studijní oddělení
                 nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, tel. 221 005 492 
                 Jaroslava Rokůsková – studijní referentka pro zápis do studia 


Materiál číslo 2
Informace o výdeji studentských průkazů v akademickém roce 2015/2016
Cílem tohoto informačního letáku je podat základní informace o výdeji a použití průkazů studentů UK tak, aby vydání a používání těchto průkazů proběhlo k všestranné spokojenosti.
Studentům UK jsou vydávány studentské průkazy ve formě bezkontaktních čipových karet. Průkazy jsou vydávány všem studentům UK studujícím v prezenční nebo kombinované formě studia, včetně doktorských studijních programů.
         Jako student UK máte nárok pouze na jeden průkaz studenta UK (bez ohledu na to, do kolika studií na UK jste zapsán). Tento průkaz si musíte vyzvednout osobně v některém z výdejních center průkazů (viz níže).
Typy průkazů
         Jsou dva typy průkazů, z nichž si můžete vybrat:
• průkaz studenta UK spojený s mezinárodním průkazem ISIC (dále jen „UK-ISIC“), informace o slevách a pravidla pro využití slev na základě licence ISIC naleznete na www.isic.cz,
• standardní průkaz studenta UK.
 
        Změna typu průkazu ze standardního průkazu na průkaz UK-ISIC je zpoplatněna částkou 390,- Kč, změna průkazu UK-ISIC na standardní průkaz částkou 200,- Kč.
         Průkaz studenta UK-ISIC je vydáván všem studentům prezenční i kombinované formy studia bez věkového omezení. Na obou typech průkazů je natištěno osobní (nikoli rodné) číslo studenta a jedinečné identifikační číslo průkazu ve formě čárového kódu. Na zadní straně obou typů průkazů je podpisové pole. Bližší informace a vzhledy průkazů najdete na www.cuni.cz/prukazy.
Fakultní kupony
         K oběma typům průkazů jsou vydávány cenné kupony stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce a vyjadřující příslušnost studenta k fakultě. Každý student dostane kupony všech fakult, na nichž studuje. Studentům všech ročníků jsou fakultní kupony vydávány studijními odděleními fakult při zápisu do studia. Bez fakultního kuponu je průkaz studenta UK neplatný. Fakultní kupon však neslouží k prodloužení platnosti licence ISIC, tu je třeba si každoročně prodlužovat ve výdejním centru průkazů UK (viz níže), prodloužení licence ISIC je zpoplatněno částkou 190,- Kč.
Cena průkazu a jeho platnost
         Vydání standardního průkazu studenta UK je bezplatné, za průkaz s licencí ISIC, opravňující k celé řadě slev a výhod v ČR i v zahraničí, zaplatíte poplatek 190,- Kč (standardní cena karty ISIC vydávané mimo UK je 300,- Kč). V případě ztráty či poškození je vydání druhého průkazu nebo kuponu zpoplatněno. Průkaz s licencí ISIC vydaný studentům zapsaným do studia v akademickém roce 2015/2016 platí do 31. 12. 2016. Od září 2016 si budete moci platnost průkazu UK-ISIC prodloužit na další rok. Prodloužení platnosti průkazu UK-ISIC provádějí výdejní centra průkazů UK nalepením holografické přelepky na zadní stranu průkazu. Při prodloužení zaplatíte stejný zvýhodněný poplatek jako při vydání průkazu, tedy 190,- Kč. Vzhledem k mimořádně výhodným podmínkám spojeným s možností získání licence ISIC jako součásti průkazu studenta UK nemají studenti UK možnost pořídit si ani prodloužit průkaz ISIC jinde než ve výdejních centrech UK.
Použití průkazů
        Průkaz studenta UK slouží pro vstup a výpůjčky v knihovnách UK, vstup do počítačových laboratoří UK, pro vstupy do vybraných objektů UK (např. kolejí) apod., pro kopírovací služby provozované na některých fakultách UK. Slouží jako identifikační karta pro stravování v menzách UK. Ode dne následujícího po dni vydání průkazu je průkaz studenta UK uznáván Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DP) jako potvrzení o studiu při nákupu zlevněného jízdného pro přepravu v MHD. Pro využívání slev na základě licence ISIC platí pravidla uvedená v plném znění na www.isic.cz. Fakultní kupony Vám slouží k prokazování zejména tam, kde je třeba prokázat příslušnost k fakultě, např. ve fakultních nemocnicích, specializovaných laboratořích apod.
Výdejní centra průkazů
         Výdej průkazů studentům pražských fakult probíhá ve třech výdejních centrech, umístěných
• v Informačně-poradenském centru UK, Celetná 13, přízemí budovy Pedagogické fakulty UK,
• v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK, Ke Karlovu 3, druhý suterén, místnost M 266,
• v budově Právnické fakulty UK, nám. Curieových 7, v přízemí, místnost č. 34.
Bližší informace o provozu a provozní doby těchto center jsou zveřejněny na internetové stránce www.cuni.cz/studenti/průkazy. Po předložení fakultního kuponu a průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) Vám bude ve výdejním centru vydán průkaz.  Výdejní centra řeší veškeré problémy spojené s průkazy, s výjimkou výdeje fakultních kuponů.Na základě Opatření rektora č. 13/2003 a Opatření rektora č. 7/2009 zpracoval Ústav výpočetní techniky UK.Informační leták pro studenty pražských fakult UK.
Průkaz studenta volte s rozvahou
Je důležité si uvědomit:
● První vydání standardního průkazu studenta UK je bezplatné.
● První vydání průkazu studenta UK s licencí ISIC je zpoplatněno úhradou režijních nákladů ve výši 190,- Kč.
● Dodatečná výměna standardního průkazu studenta UK za průkaz s licencí ISIC je možná, ale je zpoplatněna částkou 390,- Kč.
● Prodloužení platnosti licence ISIC (vyznačované na zadní straně průkazu holografickou přelepkou) se provádí vždy na začátku novéhoakademického roku ve výdejním centru průkazů a je zpoplatněno částkou 190,- Kč.
● Průkaz s licencí ISIC slouží jako mezinárodní identifikační studentský průkaz. Informace o slevách, které můžete získat jako držitelé průkazu s licencí ISIC, jsou uvedeny na www.alive.cz.
●  Podrobnější informace o studentských průkazech naleznete na stránkách     www.cuni.cz/studenti/prukazy.


Materiál číslo 3
 Informace pro studenty 1. ročníku - povinný předmět cizí jazyk akademický rok 2015/2016

1.   Výuka se zaměřuje výlučně na právnický cizí jazyk a trvá 4 semestry; začíná ve 3. semestru studia (II. ročník)a končí v 6. semestru (III. ročník).

2.   Každý student PF UK je povinen zvolit si  jeden cizí jazyk z kategorie povinně volitelných předmětů, z něhož bude skládat povinně zkoušku, ale může si zvolit pouze jeden právnický cizí jazyk: právnická angličtina, právnická němčina, právnická francouzština, právnická ruština, právnická španělština, právnická italština. Předpokládá se, že si student zvolí takový cizí jazyk, který již dostatečně ovládá (znalost na úrovni B2 podle evropského referenčního rámce).
3.   Účast na seminářích není povinná. Po každém semestru ve 2. ročníku se píší zápočtové testy pro klasifikovaný zápočet (právnický cizí jazyk Ia právnický cizí jazyk II), po třetím semestru je zápočet (právnický cizí jazyk III). Právnický cizí jazyk IV je zakončen zkouškou skládající se z části písemné – test -  a části ústní.
4.   Existují dva typy zkoušky: řádná postupová a diferenční. Zkouška by měla být složena do konce III. ročníku, tedy do konce 6. semestru studia.
5.   Diferenční zkouška je pouze písemná, obsahově odpovídá testům I-IV (viz bod 3 výše) a mohou ji skládat studenti, kteří:
a.   studují / studovali na jiné VŠ a složili tam zkoušku z cizího jazyka s  prospěchem „výborně" nebo „velmi dobře";
b.   složili minimálně druhý stupeň (B2) některé z mezinárodních zkoušek;
c.    složili všeobecnou nebo základní státní jazykovou zkoušku;
d.   studovali právo v zahraničí a předloží odpovídající osvědčení nebo vysvědčení;
e.   studovali minimálně 1 rok střední školu v zahraničí a ukončili studium diplomem nebo vysvědčením;
f.    mají jiný doklad o výborné znalosti cizího jazyka, který bude individuálně posouzen katedrou jazyků.
6.   Diferenční zkoušku lze skládat až ve 3. ročníku POUZE na základě schválené žádosti o povolení vykonání diferenční zkoušky předložené v dostatečném časovém předstihu na sekretariátě katedry jazyků nebo přímo vedoucí katedry jazyků s kopií dokladu o zkoušce, na niž se žadatel odvolává.
7.   podrobné informace o jednotlivých jazycích dostanou studenti na prvním semináři v zimním semestru II. ročníku.
Katedra jazyků – e-mail:
 Vedoucí katedry: PhDr. Marta Chromá, Ph.D. chroma @ prf.cuni.cz  
 Angličtina: PhDr. Jana Dvořáková dvorakoj @ prf.cuni.cz; PhDr. Renata Hrubá hruba @ prf.cuni.cz;Mgr. Vlaďka Kvasničková kvasnicko @ prf.cuni.cz; Mgr. Eva Dvořáková dvorakoe @ prf.cuni.cz; Mgr. Adéla Bahenská bahenska @ prf.cuni.cz; PhDr. Martin Starý stary @ prf.cuni.cz; Sean Davidson, J.D. davidson @ prf.cuni.cz;  
 Němčina: PhDr. Milena Horálková horalkov @ prf.cuni.cz; PhDr. Hana Linhartová linharto @ prf.cuni.cz; Mgr. Catherina van den Brink–Štifterová stifterk @ prf.cuni.cz;
 
 Ruština: 
 Francouzština a italština : PhDr. Jana Tomaščínová tomascin @ prf.cuni.cz  
 Španělština: PhDr. Alexandra Berendová , Ph. D., berendov @ prf.cuni.cz
 Sekretářka KJ: úřední hodiny Po – Čt 9 - 11 Eva Kučerová kucerova @ prf.cuni.cz
 Konzultační a úřední hodiny členů KJ najdete na internetu www.prf.cuni.cz pod Katedrou jazyků.
 

 

Materiál číslo 4
Informace o právních předpisech
Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze, které upravují studium na vysoké škole:
 
Statut Univerzity Karlovy v Praze 
Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze
Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy v Praze
Stipendijní řád 
Řád vysokoškolské koleje 
Řád menzy 
Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb
Řád pro udělování cen studentům
Řád imatrikulací a promocí
Řád pro hodnocení výuky studenty 
jsou zveřejněny na adrese: http://www.cuni.cz/UK-104.html
Fakultní předpisy jsou vyvěšeny na http://www.prf.cuni.cz/predpisy-1404042303.html
  
Materiál číslo 5
 Informace pro studenty o zdravotnické péči
          S platností od 1. 9. 2002 se ruší povinnost studentů Právnické fakulty UK v Praze absolvovat vstupní preventivní lékařskou prohlídku, lékařskou prohlídku ve 3. ročníku studia a výstupní prohlídku. Od výše uvedeného data se tak již studenti nebudou prokazovat potvrzením o absolvování lékařské prohlídky.
         V záležitosti zdravotnické péče vysokoškolských studentů mají studenti Právnické fakulty možnost pro ošetření zůstat buď u praktického lékaře, u kterého jsou v současné době registrováni, nebo mohou využít možnosti přeregistrovat se od svého původního praktického lékaře k praktickému lékaři Městské polikliniky Praha http://www.prahamp.cz/, vyčleněného pro ošetřování studentů Právnické fakulty UK v Praze. Možnost využít přeregistrace k lékaři MPP je doporučována zejména studentům se vzdálenějším trvalým bydlištěm.
Podrobnější informace jsou zveřejněny na adrese www.prahamp.cz
 
Materiál číslo 6

 

K n i h o v n a   P r á v n i c k é  f a k u l t y   U K
Základní informace pro studenty 1. ročníku 
Otevírací doba:  červenec/srpen – letní provoz – viz aktuality knihovna
září – červen v příslušném akademickém roce:
      Pondělí až pátek       9.00 – 20.00 hodin
      Sobota                     9.00 -  16.00 hodin
Webová stránka:  http://knihovna.prf.cuni.cz
Telefon: Výpůjční služba: 221 005 219, 221 005 270 
Doporučujeme nastupujícím studentům 1. ročníku se seznámit s Knihovním řádem UK a Výpůjčním řádem PF. Jeho znalost je stvrzována podpisem na přihlášce do knihovny při zápise do studia a následně při registraci v knihovně.


Materiál číslo 7

Dotazník pro zjištění vrcholově sportujících studentů PF

 Jméno a příjmení:

Studijní ročník:
Datum narození:
Sportuji vrcholově (výkonnostně):         ANO                       NE  
Sportovní odvětví:
Soutěže, konkrétní úspěchy:
Kontakty :                 e-mail:
                                 mobil:
 
Datum:                                       Podpis:
 
---------------------------------------------------------------------------------
V případě že jste vrcholový sportovec a reprezentujete sportovní klub (úroveň kraje, regionu apod.) případně Českou republiku, vyplněný a podepsaný formulář přineste k zápisu – dle rozpisu.
 
Materiál číslo 8
POPLATKY ZA STUDIUM
VZNIK POVINNOSTI HRADIT POPLATEK

1. Povinnost hradit poplatek za delší studium vzniká studentovi, jehož celková odstudovaná doba překročila standardní dobu studia studovaného studijního programu o více než rok, přičemž

- celková odstudovaná doba se počítá ve dnech, ode dne zápisu do studijního programu

- započítávají se předchozí neúspěšná studia v částech, které se nepřekrývají se stávajícím studiem

- nezapočítává se doba, po kterou bylo studium přerušeno

2. Povinnost hradit poplatek za delší studium vzniká též studentovi, který je již absolventem studijního programu, studuje v dalším studijním programu a v něm délka studia přesáhla standardní dobu studia. Výjimku tvoří případ, kdy absolvent bakalářského studijního programu studuje v navazujícím magisterském studijním programu.

3. Poplatek za delší studium – bližší informace na www.cuni.cz/studenti/STP.APOPLATKY se hradí za každých započatých šest měsíců studia.  Celý dokument je zveřejněn na adrese www.prf.cuni.cz – studium, nebo opatření děkana č. 7/2014

Informace o poplatcích – studijní referentka – Věra Šoulová, e-mail: soulova @ prf.cuni.cz.

 
 
Materiál číslo 9
Informace o aktivitách studentských spolků na Právnické fakultě UK naleznete na adres
1.  VŠEHRD                                http://www.vsehrd.cz/cs 
Facebook:                                  https://www.facebook.com/vsehrd 
2.  ELSA                                      http://www.elsa.cz/praha
3.  COMMON LAW SOCIETY   http://www.society.cz
4.  JURISTI                                http://www.juristi.cz
5.  Prager deutscher Klub        http://deutscherklub.cz/

Facebook pro studenty, kteří nastoupili na PF UK v roce 2015: https://www.facebook.com/groups/pfuk2015/?fref=ts
Informace o Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Literární kavárně a nákupu učebnic naleznete na adrese  www.alescenek.cz nebo přímo v prodejně umístěné v budově PF UK. Studenti 1. ročníku při předložení ISIC karty mají možnost nákupu učebnic ve zlevněném balíčku.
 
Materiál číslo 10
ZÁPISOVÁ OBÁLKA

  V den zápisu obdrží studenti na základě předloženého platného dokladu totožnosti ZÁPISOVOU OBÁLKU s následujícími materiály:

 

   1. Informace studijního oddělení 
2. Zápisový list studenta 
3.  POTVRZENÍ o studiu (musíte si vyplnit sami, studijní referentka pouze potvrzuje)  
4.  PŘIHLÁŠKA čtenáře  
5. POZVÁNKA na imatrikulaci  
6. POUČENÍ o bezpečnosti práce a požární ochraně  
7. PROHLÁŠENÍ o seznámení se s poučením o bezpečnosti práce a požární ochraně 
8.  Dotazník

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111