Pokyny pro vypracování a prezentaci příspěvků

 

Pokyny pro vypracování, odevzdání a prezentaci příspěvku
 
Vypracování příspěvku
1)          Při vypracování práce dbejte sdělení katedry k vypracování diplomové práce
(ke stažení zde).
2)          Při psaní dodržte formát vzorového příspěvku (ke stažení zde).
3)          Nadpisy pište tučně, nepoužívejte formátování pro nadpisy, tj. neformátujte jejich číslování.
4)         Při zpracování právní analýzy soudního rozhodnutí ve formě článku je nezbytné, aby obsahoval tyto části:

         Stručná a výstižná formulace p­­rávního názoru soudu.
Skutkové okolnosti (jsou-li k dispozici).
Odůvodnění (u odkazů na zákonná ustanovení odkaz na současná zákonná ustanovení)
Vztah k doktríně – zda jde o reakci na doktrínu či doktrína následně reagovala na rozhodnutí a jaký vliv rozhodnutí na doktrínu bude do budoucna mít.
Judikatorní vývoj (byl-li) a použitelnost rozhodnutí po rekodifikaci (to se týká jen těch starších rozhodnutí). U těch nových pro změnu zhodnocení, zda jde o odklon od předchozí judikatury a jeho důvody
Zasazení rozhodnutí do širšího kontextu, včetně formulace dalších právních otázek rozhodnutím vyvolaných i případné zahraniční komparace.
Zhodnocení (přínosnost, přesvědčivost argumentace, předvídatelnost, vhodnost zvoleného řešení) a výstižné popsání změny v nazírání na určitou právní otázku, je-li s rozhodnutím spojeno, případně doporučení de lege ferenda.

5)         Součástí práce, jak plyne i ze vzorového příspěvku, je resumé (abstrakt), které se na webových stránkách uveřejňuje vedle vlastní práce samostatně. Rozsah resumé je od půl do jedné normostrany. V resumé autor formuluje klíčovou právní otázku, kterou v příspěvku řeší, a závěr, ke kterému dospěl. Resumé může obsahovat i výčet soudních rozhodnutí, kterými se autor v příspěvku zabývá.
 
Odevzdání příspěvku
6)          Práci zasílejte ______ na emailovou adresu ______, a to v těchto dokumentech:
a.    Vlastní práci ve formátu Word s názvem prijmeni_dve slova z názvu tématu dostatečně vystihující téma (např. novak_kauza_lafata.doc). Nepoužívejte v názvu souboru diakritiku a mezery.
b.    Resumé ve formátu Word s názvem prijmeni_resume_2018 (napr. novak_resume_2018.doc)
c.    Vlastní práci ve formátu pdf se stejným názvem jako podle písm. a) (např. novak_kauza_lafata.pdf)
7)          Dodržení výše uvedených pokynů je důležité pro hladkou administraci Vašich příspěvků na webových stránkách.
8)          Zasláním příspěvku na výše uvedenou emailovou adresu odesilatel souhlasí s tím, že jeho příspěvek bude bez nároku na odměnu uveřejněn na této webové stránce fakulty http://www.prf.cuni.cz/vyjezdni-workshop-z-obchodniho-prava-1404045896.html a dále (bude-li vybrán) na rekodifikačním webovém portále www.obczan.cz.
9)          Apelujeme na Vás, abyste příspěvky odevzdali včas; tím přispějete k tomu, že se na Vaše vystoupení budou mít ostatní dostatek času připravit, což povede k erudovanému průběhu diskuse.
 
Prezentace příspěvku
10)      Podrobný program, včetně rozpisu přednesu jednotlivých příspěvků, bude po odevzdání všech příspěvků vyvěšen na této webové stránce a v diskusní skupině na Facebooku https://www.facebook.com/groups/seminarvpeci/. Předpokládáme, že nebude-li nezbytné provést změny, příspěvky budou přednášeny v pořadí podle seznamu vyhlášených témat.
11)      Apelujeme na Vás, abyste v případě, že se na seminář přihlásíte, se jej zúčastnili po celou dobu jeho konání.
12)      Cílem Vaší prezentace je představit ostatním účastníkům hlavní teze a myšlenky práce, a to vlastními slovy a, pokud možno, poutavě. Při tom je možné nahlížet do poznámek, příspěvek však nelze číst.
13)      Délka ústní prezentace příspěvku (referátu) nesmí překročit 15 minut, může být i kratší. Po uplynutí tohoto limitu moderátor odejme referentovi slovo, i kdyby referát nebyl dokončen. Je proto dobré prezentaci doma „nanečisto“ vyzkoušet, včetně časového harmonogramu.
14)      Na místě bude k dispozici notebook a projektor. Ústní referát je tak možné doprovodit počítačovou prezentací. Prezentace bude následně uložena u Vašeho příspěvku na webových stránkách semináře. Taková prezentace nicméně není povinná. Prezentace by měla pomáhat Vašemu přednesu, nikoli ho zhoršovat.
15)      Referáty nebudou přerušovány dotazy ani diskusí.
16)      Teprve po vyslechnutí referátu, resp. více referátů tematicky k sobě přiřazených dle programu, proběhne diskuse účastníků, během níž bude možné klást i doplňující dotazy, a v níž bude dán prostor pozorovatelům na vyjádření vlastních postojů ke zkoumaným otázkám.
17)      Po ukončení diskuse moderátoři zhodnotí písemnou práci i ústní referát. Hodnocení poté mohou připojit i jednotliví účastníci. V závěru semináře účastníci v tajném hlasování rozhodnou, které vystoupení se jim nejvíce líbilo; vítězové budou odměněni.
 
 
 

 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111