Podmínky programu CŽV pro ak. rok 2021/2022

Podmínky programu CŽV pro ak. rok 2021/2022

Podmínky programu celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů)

Do programu celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) se může přihlásit jen uchazeč o studium v magisterském studijním programu na fakultě pro akademický rok 2021/2022, který se podrobil Národním srovnávacím zkouškám organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o. v období od prosince 2020 do května 2021, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV), a zároveň doložil doklad o ukončeném středním vzdělání (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení), nebude-li rozhodnuto o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání.[1]

Podmínky programu:

1. Program je omezen kapacitními možnostmi fakulty na max. 200 účastníků (přijat bude i žadatel, který by dosáhl v Národních srovnávacích zkouškách stejného počtu bodů jako 200. žadatel v pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky účasti v programu). Na účastníky programu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání a přiměřeně i studijní a zkušební předpisy univerzity a fakulty. Podle § 60 odst. 3 zákona o vysokých školách Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta“ (stát nehradí zdravotní ani sociální pojistné, fakulta rovněž nemůže vystavit potvrzení, že účastník programu je studentem – např. pro cizineckou policii nebo pro různé studentské slevy apod.).

2. O zařazení do programu rozhoduje děkan fakulty na základě výsledků dosažených v příjímacím řízení pro akademický rok 2021/2022. Zařazeni budou uchazeči, kteří přijmou nabídku programu ze strany fakulty, a to v pořadí podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022. Sdělení o zařazení do programu CŽV (spolu s informací o zápisu do programu CŽV) obdrží úspěšní uchazeči 9. 9. 2021 na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do programu CŽV. Sdělení o nezařazení do programu CŽV obdrží uchazeči nejpozději v druhé polovině září 2021 na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do programu CŽV.

3. Obsah programu tvoří předměty uvedené v doporučeném studijním plánu pro 1. ročník magisterského studijního programu Právo a právní věda (M0421A220006), studijní plán HPRAVO2020. Účastníci CŽV si zapíší tyto předměty:

Zimní semestr:

 • Úvod do studia práva (HPOP0000),
 • Státověda (HPOP0044),
 • Vývoj velkých právních systémů (HPOP0050),
 • Teorie práva I (HPOP0051),
 • Římské právo a základy novodobého práva soukromého I (HPOP0053),
 • Historické základy českého práva I (HPOP0055),
 • Politologie (HPOP0063),
 • jeden předmět ze skupiny Jazykové povinně volitelné předměty I, např. Právnická angličtina I (HJPV00#1).

Letní semestr:

 • Občanské právo hmotné I (HPOP0001)
 • Ústavní právo I (HPOP0041),
 • Teorie práva II (HPOP0052),
 • Římské právo a základy novodobého práva soukromého II ( HPOP0054),
 • Historické základy českého práva II (HPOP0056),
 • jeden předmět ze skupiny Povinně volitelných předmětů společenskovědního základu (HSPV00##),
 • jeden předmět ze skupiny Jazykové povinně volitelné předměty II (stejný cizí jazyk jako v zimním semestru), např. Právnická angličtina II (HJPV00#2).

Zimní nebo letní semestr:

 • jeden předmět ze skupiny Obecných povinně volitelných předmětů (HOPV####),
 • jeden předmět ze skupiny Dovednostních povinně volitelných předmětů (HDPV00##).

4. Účastníci CŽV si mohou zapisovat i další předměty vyučované na fakultě, přičemž výsledná klasifikace kontrol studia těchto předmětů (a to včetně hodnocení „neprospěl“) se jim bude započítávat do studijního průměru, jehož dosažení představuje jednu z podmínek přijetí do magisterského studijního programu bez nutnosti absolvování NSZ (viz bod 10). Neabsolvování takového zapsaného předmětu nemá pro splnění podmínek podle bodu 10 žádné důsledky.

Z předmětů vyučovaných na fakultě by si přitom měli účastníci CŽV vybírat především z předmětů doporučených pro první ročník magisterského studia.

Účastníci CŽV si nemohou zapsat povinně volitelné předměty odborných právních praxí. Zapsání dalších předmětů nic nemění na povinnosti absolvovat předměty podle bodu 3.

5. Účastník CŽV absolvuje předměty podle bodu 3 a 4 spolu se studenty magisterského studijního programu. Doporučený průběh studia bude zveřejněn ve veřejné části internetových stránek fakulty.

6. O uskutečnění programu celoživotního vzdělávání je s účastníkem uzavřena smlouva. Na základě rozhodnutí o přijetí do programu CŽV zaplatí účastník za tento program fakultě částku ve výši 49 000 Kč. Splátky této částky nejsou možné. Celá částka je splatná nejpozději do 16. 9. 2021.

7. Přijetí do programu nezakládá nárok na přijetí do prezenčního studia magisterského studijního programu Právo a právní věda. Účastníci programu usilující o přijetí do tohoto magisterského studijního programu na fakultě pro akademický rok 2022/2023 se musí podrobit přijímacímu řízení tak, že podají elektronickou přihlášku ke studiu nejpozději k poslednímu dni lhůty stanovené fakultou.

8. Uznávání kontrol studia předmětů vykonaných v předchozím programu CŽV nebo v předchozím studiu magisterského studijního programu na fakultě se v rámci programu CŽV řídí opatřením děkana o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v programu celoživotního vzdělávání[2].

9. O absolvování programu celoživotního vzdělávání se vydává účastníku programu osvědčení a přehled vykonaných kontrol studia studijních předmětů spolu s dosaženými výsledky.

10. Absolvent programu CŽV, který

 • řádně splní všechny kontroly studia studijních předmětů uvedených v bodu 3 Podmínek programu do 30. 6. 2022,
 • dosáhne šedesáti kreditů a průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně (včetně hodnocení „neprospěl“) a
 • podá ve lhůtě stanovené fakultou přihlášku ke studiu do magisterského studijního programu Právo a právní věda pro akademický rok 2022/2023,

bude přijat do tohoto magisterského programu bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ do 1. ročníku řádného studia. Průměr výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně hodnocení „neprospěl“ se počítá jako prostý aritmetický průměr všech pokusů. Takto získaný výsledek bude matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Po rozhodnutí děkana fakulty o přijetí ke studiu do 1. ročníku bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ bude úspěšným absolventům programu CŽV – na základě jejich žádosti o uznání kontrol studia předmětů a rozhodnutí o uznání kontrol studia předmětů – umožněn zápis do 2. ročníku magisterského studijního programu.

Po přijetí ke studiu mohou být účastníkovi programu uznány i kontroly studia předmětů vyučovaných na fakultě a absolvovaných nad rámec smlouvy o uskutečnění programu CŽV (viz bod 4).

O uznání kontrol studia studijních předmětů bude možné žádat na formulářích podle aktuálně platného opatření děkana o uznávání splnění kontrol studia předmětů.

11. Bližší informace o programu CŽV budou průběžně zveřejňovány ve veřejné části internetových stránek fakulty.

12. Doporučuje se případným zájemcům podat přihlášku do programu CŽV i v případě, že podají odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na fakultě do magisterského studijního programu, aniž by čekali na rozhodnutí rektora v odvolacím řízení.

Termíny:

 • na konci června po zveřejnění výsledků přijímacího řízení do magisterského studijního programu v informačním systému – zaslání nabídky programu CŽV neúspěšným uchazečům o magisterské studium na jejich kontaktní e-mailovou adresu (spolu s odkazem na podání přihlášky, který bude rovněž umístěn zde na webu fakulty)
 • 1. července – 6. září 2021 (do 23.59 hod.) – podávání elektronické přihlášky do programu CŽV pro akademický rok 2021/2022
 • !! pondělí 6. září 2021 – poslední den pro podání elektronické přihlášky do CŽV (do 23.59 hod.) !!
 • čtvrtek 9. září 2021 – zasedání přijímací komise pro CŽV; rozeslání sdělení o zařazení do programu CŽV úspěšným zájemcům na jejich e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do CŽV
 • po 9. září 2021 – rozesílání sdělení o nezařazení do programu CŽV neúspěšným zájemcům (elektronicky prostřednictvím informačního systému)
 • pondělí 13. září 2021 – ve dvou blocích (rozdělení dle abecedy) od 9.00 hod. a od 11.00 hod. setkání s účastníky CŽV: podpis smlouvy a prohlášení o seznámení se s BOZP účastníky CŽV; informace o dalším postupu (budova PF UK místnost č. 120) – nutná osobní účast
 • čtvrtek 16. září 2021 – ve dvou blocích (rozdělení dle abecedy) od 9.00 hod. a od 11.00 hod. setkání s účastníky CŽV: předání podepsaných smluv, kontrola dokladů o zaplacení (nebyl-li doklad doručen už dříve); informace o organizaci výuky, o povinnostech a možnostech účastníka CŽV: zapisování předmětů v informačním systému, uznávání kontrol studia apod. (budova PF UK místnost č. 120) – nutná osobní účast
 • čtvrtek 23. září 2021 – zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2021/2022 (19.00 hod.)
 • pátek 1. října 2021 – zahájení akademického roku 2021/2022
 • pondělí 4. října 2021 – zahájení výuky v zimním semestru (přednášky)
 • pondělí 11. října 2021 – zahájení výuky v zimním semestru (semináře a povinně volitelné a volitelné předměty)
 

[1] Srov. § 95b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 495/2020 Sb.:

Vysoká škola nebo fakulta může společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu rozhodnout o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle § 48, a to až do 90 dnů ode dne zápisu do studia, pokud

 1. je z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona ztížena možnost uchazečů prokázat splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle § 48 a
 2. ministerstvo, popřípadě Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany vůči příslušné státní vysoké škole toto svým rozhodnutím umožní.

(2) Neprokáže-li uchazeč ve lhůtě stanovené podle odstavce 1 splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání, rozhodne vysoká škola nebo fakulta o tom, že přijetí ke studiu a zápis do studia pozbývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přijetí; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Tato doba se studentovi započítává do doby studia.

[2] Opatření děkana č. 21/2020, o uznávání splnění kontrol studia studijních předmětů v programu celoživotního vzdělávání.