Podmínky pro rok 2019/2020

Podmínky přijetí pro ak. rok 2019/20

Podmínky kurzu, v jehož rámci se uskutečňuje program celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění)

Do kurzu celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „PF UK“) se může přihlásit jen uchazeč o studium v magisterském studijním programu na PF UK pro akademický rok 2019/2020, který se podrobil Národním srovnávacím zkouškám (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o. v období od prosince 2018 do května 2019, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV).

 

Podmínky kurzu:

1. Kurz je omezen kapacitními možnostmi PF UK na předpokládaných 200 účastníků (přijat bude i žadatel, který by dosáhl v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 stejného počtu bodů jako 200. žadatel v pořadí). Na účastníky kurzu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání a přiměřeně i studijní a zkušební předpisy univerzity a fakulty. Účastníci tohoto kurzu však ze zákona nejsou studenty(stát nehradí zdravotní ani sociální pojištění, fakulta rovněž nemůže vystavit potvrzení, že účastník kurzu je studentem – např. pro cizineckou policii nebo pro různé studentské slevy apod.).

2. O přijetí do kurzu rozhoduje děkan PF UK na základě výsledků dosažených v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020. Rozhodnutí o přijetí (spolu s informací o zápisu do kurzu CŽV) nebo nepřijetí do kurzu obdrží žadatelé písemně v druhé polovině září 2019. Přijati budou uchazeči, kteří přijmou nabídku kurzu ze strany PF UK, a to v pořadí podle počtu bodů dosažených v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020.

3. Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník magisterského studijního programu podle doporučeného studijního plánu. Tento studijní plán bude zveřejněn ve veřejné části internetových stránek PF UK.

4. Výuka probíhá podle rozvrhu v zásadě ve čtvrtek (v odpoledních hodinách), v pátek (celý den) a v některých termínech i v sobotu (též celodenně), a to zpravidla ve formě přednášek, seminářů, popř. jiných forem výuky.

5. O uskutečnění programu celoživotního vzdělávání je s účastníkem uzavřena smlouva. Na základě rozhodnutí o přijetí do kurzu CŽV zaplatí účastník za uvedený kurz Právnické fakultě částku ve výši 49.000 Kč. Splátky této částky nejsou možné. Celá částka je splatná nejpozději do čtvrtka 3. 10. 2019.

6. Přijetí do kurzu nezakládá nárok na přijetí do řádného studia magisterského studijního programu. Absolventi kurzu usilující o přijetí do magisterského studijního programu na PF UK pro akademický rok 2020/2021 se musí podrobit přijímacímu řízení (podat novou elektronickou přihlášku ke studiu v termínu, který bude vypsán v podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021).

7. V rámci kurzu CŽV budou na základě žádosti účastníkům kurzu uznány skutečně vykonané kontroly studia předmětů v  předchozím kurzu  CŽV v posledních 3 letech nebo v předchozím studiu na PF UK v posledních 7 letech, a to včetně dosažené klasifikace. Uznávání splnění předepsané formy kontroly studia předmětů v rámci CŽV se řídí sdělením proděkana ze dne 29. 9. 2015.

8. O absolvování kurzu celoživotního vzdělávání se vydává účastníku kurzu osvědčení a přehled vykonaných studijních povinností spolu s dosaženými výsledky.

9. Absolvent programu CŽV, který řádně splní všechny předepsané studijní povinnosti do 30. 6. 2020, dosáhne šedesáti kreditů a průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně (včetně hodnocení „neprospěl“) a který podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2020/2021, bude přijat do magisterského studijního programu bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ do 1. ročníku řádného studia. Průměr výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně hodnocení „neprospěl“ se počítá jako prostý aritmetický průměr všech pokusů. Takto získaný výsledek bude matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Po rozhodnutí děkana PF UK o přijetí ke studiu do 1. ročníku bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ bude úspěšným absolventům programu CŽV - na základě žádosti o uznání splněných studijních povinností a rozhodnutí o uznání vykonaných studijních povinností - umožněn zápis do 2. ročníku magisterského studijního programu.

10. Bližší informace o kurzu CŽV budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách PF UK.

Termín podání žádosti:

Podepsané žádosti o přijetí (zařazení) do kurzu CŽV (jen v písemné formě – nikoliv však e-mailem) mohou doručit na PF UK pouze účastníci přijímacího řízení do magisterského studijního programu na PF UK pro akademický rok 2019/2020, a to nejpozději do pátku 6. září 2019.

Formulář žádosti bude zveřejněn v aktualitách přijímacího řízení na stránce www.prf.cuni.cz od 11. června 2019.  

Doporučujeme případným zájemcům podat žádost o přijetí do kurzu CŽV i v případě, že podají žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na PF UK bez čekání na rozhodnutí rektora v přezkumném řízení.

Žádost o přijetí do kurzu CŽV bude ke stažení zde.