Podmínky pro rok 2017/2018

 

Podmínky kurzu, v jehož rámci se uskutečňuje program celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění)
 
     Do kurzu celoživotního vzdělávání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „PF UK“) se může přihlásit jen uchazeč o studium v magisterském studijním programu na PF UK pro akademický rok 2017/2018, který se podrobil Národním srovnávacím zkouškám organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o., a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV).
 
Podmínky kurzu:
1. Kurz je omezen kapacitními možnostmi PF UK na předpokládaných 200 účastníků (přijat bude i žadatel, který by dosáhl v Národních srovnávacích zkouškách stejného počtu bodů jako 200. žadatel v pořadí). Na účastníky kurzu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání a přiměřeně i studijní a zkušební předpisy univerzity a fakulty. Účastníci tohoto kurzu však ze zákona nejsou studenty (stát nehradí zdravotní ani sociální pojištění, fakulta rovněž nemůže vystavit potvrzení, že účastník kurzu je studentem – např. pro cizineckou policii nebo pro různé studentské slevy apod.).
2. O přijetí do kurzu rozhoduje děkan PF UK na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách. Rozhodnutí o přijetí (spolu s informací o zápisu do kurzu CŽV) nebo nepřijetí do kurzu obdrží žadatelé písemně v druhé polovině září 2017. Přijati budou uchazeči, kteří přijmou nabídku kurzu ze strany PF UK, a to v pořadí podle počtu bodů dosažených v Národních srovnávacích zkouškách.
3. Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník podle doporučeného studijního plánu. Studijní program bude zveřejněn na webových stránkách PF UK.
4. Výuka probíhá ve formě přednášek a ve vybraných předmětech i formou seminářů. Přednášky a semináře se konají dle rozvrhu v zásadě ve čtvrtek (v odpoledních hodinách), v pátek (celý den) a v některých termínech i v sobotu (též celodenně).
5. O uskutečnění programu celoživotního vzdělávání je s účastníkem uzavřena smlouva. Na základě rozhodnutí o přijetí do kurzu CŽV zaplatí účastník za uvedený kurz Právnické fakultě částku ve výši  48.000,- Kč. Splátky této částky nejsou možné. Celá částka je splatná nejpozději do 5. 10. 2017.
6. Přijetí do kurzu nezakládá nárok na přijetí do řádného studia magisterského studijního programu. Absolventi kurzu usilující o přijetí do magisterského studia na PF UK pro akademický rok 2018/2019 se musí podrobit přijímacímu řízení (podat přihlášku ke studiu v termínu, který bude vypsán v podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2018/19.
7. V rámci kurzu CŽV budou na základě žádosti účastníkům kurzu uznány skutečně vykonané předměty v  předchozím kurzu  CŽV v posledních 3 letech nebo v předchozím studiu na PF UK v posledních 10 letech, a to včetně dosažené klasifikace. Uznávání předmětů v rámci CŽV se řídí sdělením proděkana ze dne 29. 9. 2015.
8. O absolvování kurzu celoživotního vzdělávání se vydává účastníku kurzu osvědčení a přehled vykonaných studijních povinností spolu s dosaženými výsledky.
9. Absolvent programu CŽV, který řádně splní všechny předepsané studijní povinnosti do 30. 6. 2018, dosáhne šedesáti kreditů a průměru výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně (včetně hodnocení „neprospěl“) a který podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2018/2019, bude přijat do magisterského studijního programu bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ do 1. ročníku řádného studia. Průměr výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně hodnocení „neprospěl“ se počítá jako prostý aritmetický průměr všech pokusů. Takto získaný výsledek bude matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Po rozhodnutí děkana PF UK o přijetí ke studiu do 1. ročníku bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ bude úspěšným absolventům programu CŽV - na základě žádosti o uznání splněných studijních povinností a rozhodnutí o uznání vykonaných studijních povinností - umožněn zápis do 2. ročníku magisterského studia.
10. Bližší informace o kurzu CŽV budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách PF UK.
 
Termín podání žádosti:
Podepsané žádosti o přijetí (zařazení) do kurzu CŽV (jen v písemné formě – nikoliv však e-mailem) mohou doručit na PF UK pouze účastníci přijímacího řízení do magisterského studijního programu na PF UK pro akademický rok 2016/2017, a to nejpozději do pátku 8. září 2017.
Formulář žádosti bude zveřejněn v aktualitách přijímacího řízení na stránce www.prf.cuni.cz od 13. června 2017.  

 

Doporučujeme případným zájemcům podat žádost o přijetí do kurzu CŽV i v případě, že podají odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu na PF UK bez čekání na rozhodnutí rektora o odvolání.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111